Var bgl en het alternatief

Op 19 september 2014 is een wetsvoorstel ingediend om de VAR te vervangen door de BGL. Vanwege alle kritiek is dit wetsvoorstel nog steeds niet aangenomen en zijn er voorstellen gekomen voor een alternatief. Staatssecretaris E. Wiebes (Financiën) heeft hierover een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In dit artikel een samenvatting van die brief.

Alternatief voor de VAR

Met het wetsvoorstel BGL heeft het kabinet de balans in verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer willen herstellen. Het doel is om de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid te geven voor controle op de juistheid van de (fiscale) kwalificatie van de arbeidsrelatie. Daarnaast is het doel de handhaving door de Belastingdienst te vergroten. Verschillende organisaties, zoals MKB-Nederland, zzp-organisaties en de vakbonden, hebben echter voorstellen voor alternatieven gedaan. Het kabinet voert daarom overleg met deze organisaties.

Het alternatief houdt in dat de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nog beter worden verdeeld en dat gewerkt gaat worden met (voorbeeld)overeenkomsten via de website van de Belastingdienst. De doelstellingen van het alternatief zijn: minder papierwerk (kostenafname voor het bedrijfsleven van  €10.000.000) , betere handhaving en meer transparantie.

Meer concreet pleiten zzp-organisaties en vakbonden voor een benadering per sector. Voordelen hiervan zijn dat rekening gehouden kan worden met terminologie of afspraken die in een sector gangbaar zijn en met sectorale wetgeving (denk aan arboregelgeving).

Modellen voor overeenkomsten van opdracht

De bedoeling is dat belangenorganisaties van opdrachtgevers en/of opdrachtnemers en ook individuele opdrachtgevers/opdrachtnemers overeenkomsten ter beoordeling kunnen voorleggen aan de  Belastingdienst. De Belastingdienst maakt goedgekeurde overeenkomsten openbaar (geanonimiseerde versie) en plaatst deze op haar website (met toestemming van partijen). Zo kunnen deze modellen ook door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers worden gebruikt.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen zelf kiezen of zij een (sectorspecifieke of sectoroverstijgende) voorbeeldovereenkomst gebruiken of dat ze er zelf één opstellen en aan de Belastingdienst voorleggen. Het is niet de bedoeling dat de Belastingdienst overeenkomsten gaat voorschrijven. Het opstellen van een overeenkomst tot opdracht is een zaak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De rol van de Belastingdienst houdt op bij de fiscale beoordeling en bij het publiceren van voorbeeldovereenkomsten.

Voordelen

Door de overeenkomsten van de website van de Belastingdienst te gebruiken, hebben opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf zekerheid over de loonheffingen. Van belang is dat de gekozen overeenkomst ook daadwerkelijk door partijen wordt uitgevoerd. De Belastingdienst controleert of de aangetroffen feiten en omstandigheden wel kloppen met de afspraken in de overeenkomst. Zo niet, dan kan een correctieverplichting of naheffing het gevolg zijn en eventueel een verzuim- of vergrijpboete.

De doorlooptijd van de beoordeling van een overeenkomst door de Belastingdienst zal circa 6 weken bedragen. Door overleg met de Belastingdienst over de ingediende overeenkomst tijdens de doorlooptijd, blijven bezwaar en beroep tegen een negatieve beschikking buiten beeld. De overeenkomst geldt vervolgens voor een langere periode en hoeft dus niet jaarlijks te worden vervangen, zoals dat nu het geval is bij de VAR.

Tot die tijd…

De kogel is nog niet door de kerk. Tot het moment dat is beslist op het wetsvoorstel en over de alternatieven, geldt nog de VAR-regeling. Verwacht wordt dat op 1 januari 2016 het nieuwe voorstel ingaat.

Vanaf 1 januari 2015 moet de VAR digitaal worden aangevraagd via de website van de Belastingdienst. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 15 extra vragen die moeten worden beantwoord. Een zzp-er dient hierdoor nog beter zijn/haar zelfstandigheid aan te tonen. De opdrachtgever moet onderzoeken of de antwoorden juist zijn. Als dat niet het geval is, verliest de VAR ten opzichte van déze opdrachtgever zijn vrijwarende werking. De VAR wordt direct digitaal afgegeven of wordt opgestuurd per post. De automatische voortzetting komt te vervallen. Jaarlijks moet daarom een nieuwe VAR worden aangevraagd.

Start typing and press Enter to search