Het Bestuursrecht betreft het geheel aan rechtsregels omtrent overheidsbemoeienis. De besluiten die de overheid neemt staan hierin centraal. Bijna iedere organisatie krijgt een keer te maken met de overheid, en daardoor ook met het Bestuursrecht.

Besluit

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een overheidsinstantie. Tegen deze besluiten kan bezwaar worden aangetekend of in beroep worden gegaan. Het begrip ‘besluit’ is onder te verdelen in beschikkingen en besluiten van algemene strekking:

  • bij een beschikking gaat het om een besluit in een concreet of individueel geval;
  • bij een besluit van algemene strekking is het besluit gericht op gevolgen voor een hele groep.

Ook kan bij overheidsbemoeienis gedacht worden aan algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels. Is er sprake van een algemeen verbindend voorschrift, dan kunt u geen bezwaar aantekenen of in beroep gaan.

Waarborg- en instrumentele functie

Het Bestuursrecht kent een belangrijke waarborg- en een instrumentele functie.

De waarborgfunctie houdt in dat het waarborgen moet bieden voor burgers en bedrijven tegen het handelen van de overheid door middel van geschreven wetten, besluiten, regelingen en beleidsregels. Daarnaast zijn de ongeschreven rechtsnormen van belang.

Dit zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De belangrijkste (geschreven) wet in het Bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet geeft overheidsorganen een groot aantal regels voor de uitoefening van de bestuurstaak.

Met de instrumentele functie wordt bedoeld dat de overheid bestuursbevoegdheden inzet als zijnde een instrument om de samenleving mee te besturen.

Rechtsgebieden

Door alle toepasselijke wet- en regelgeving is het Bestuursrecht een veelomvattend rechtsgebied. Een aantal onderwerpen die bijvoorbeeld de revue passeren zijn:

  • Milieurecht;
  • Vreemdelingenrecht;
  • Ambtenarenrecht;
  • Aanvragen voor bouw- en horecavergunningen;
  • Problemen met de arbeidsinspectie;
  • Het niet verkrijgen van een Verklaring van goed gedrag (VOG).

Om de burger hierbij voldoende rechtsbescherming te bieden is het Bestuursrecht voorzien van procedures van inspraak, bedenkingen, zienswijzen naar voren brengen en bezwaar en hoger beroep.

Bestuursrecht bij De Raadgevers

De termijnen binnen het Bestuursrecht zijn erg strikt, dus het is van belang dat u snel actie onderneemt! Tegen een besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken of beroep instellen. Indien u deze termijn laat verstrijken zijn daarmee ook uw juridische mogelijkheden verkeken.

De juristen van De Raadgevers kunnen u adviseren en begeleiden binnen deze verschillende rechtsgebieden van het Bestuursrecht.

Heeft u vragen over bestuursrecht?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

of vul ons contactformulier in

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search