Mediation

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij partijen onder leiding van een neutrale en onpartijdige mediator in gesprek gaan om hun geschil op te lossen.

Iedere mediation begint met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Daarin wordt de vastgelegd, dat de gesprekken vertrouwelijk en geheim blijven. Ook worden daarin de gedragsregels , waaraan de mediator zich moet houden, vastgelegd.

De deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen dienen zich in te spannen om tot een oplossing te komen. Indien die wordt bereikt, wordt die vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, die door partijen wordt ondertekend en voor hen bindend is.

 

ARBEIDSRECHT

Grofweg kunnen twee vormen van mediation worden onderscheiden:

  1. Herstelmediation

Als werknemer en werkgever slecht met elkaar overweg kunnen, kan dit leiden tot een serieus arbeidsconflict. Daarbij is niet zelden op een rustige manier naar elkaar uitgesproken, wat er aan de hand is. Door dit wel te doen via mediation klaart de lucht snel op, mede omdat in de mediation partijen hun gevoelens en drijfveren beter uiteen kunnen zetten. De mediator zorgt ervoor, dat beide partijen evenveel aan bod komen. Op die manier wordt de communicatie verbeterd en kan het arbeidsgeschil worden opgelost.

  1. Exitmediation

Soms is het beter de arbeidsrelatie te beëindigen. Dat kan via exitmediation. De mediator bespreekt met partijen de voorwaarden, waarop partijen uit elkaar gaan. De gemaakte afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Een vaststellingsovereenkomst is dan de vorm, waarmee met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Mediation is vaak een probaat middel indien er sprake is van een samenloop van ziekmelding en arbeidsconflict. Uit onderzoek is gebleken, dat ruim een kwart van verzuim door een arbeidsconflict wordt veroorzaakt. Mediation kan dan uitkomst beiden. Regelmatig wordt door de bedrijfsarts/Arbo-arts in dit soort gevallen geadviseerd werkgever en werknemer een probleemoplossend gesprek te laten voeren of wordt mediation geadviseerd. Daarbij worden de kosten vaak door de verzuimverzekeraar vergoed.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search