Algemene Voorwaarde De Raadgevers B.V. te Utrecht

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tussen De Raadgevers bv of een van haar groepsmaatschappijen of handelsnamen (hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’), en een opdrachtgever (hierna te noemen ‘Opdrachtgever’). Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 2. De Algemene Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk op voorhand niet van toepassing verklaard, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, In dit verband is Opdrachtnemer gerechtigd bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.
 5. Indien één of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 6. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van de Opdrachtnemer, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 7. Geschillen in en buiten rechte tussen Opdrachtgevers onderling worden niet in behandeling genomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken partijen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen deze geldigheidsduur wordt bevestigd.
 2. De tarieven en prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven.Artikel 3. Aanvang en duur van de overeenkomst
 3. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door

Opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde aanbieding of offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen.

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.
 2. Tenzij sprake is van een overeenkomst inhoudende een abonnement c.q. juridische servicecontract of in de overeenkomst uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen looptijd tenzij partijen uiterlijk één maand véér het einde van de contractperiode anders schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.
 3. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst inhoudende een abonnement c.q. juridische servicecontract na afloop van de bij aanvang overeengekomen looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor een looptijd van één jaar, tenzij de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor de (jaarlijkse) einddatum door Opdrachtgever schriftelijk wordt opgezegd of door Opdrachtgever schriftelijk voor een andere aangeboden looptijd wordt verlengd. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken
 4. Indien de overeenkomst niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, maar voor het verrichten van een bepaalde dienst, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.

Artikel 4. Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en op de door Opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in artikel 15, aan Opdrachtgever geretourneerd.Artikel 5. Uitvoering opdracht
 4. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.
 6. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig aangegeven en verantwoorde wensen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Opdrachtnemer zal over het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met Opdrachtgever overleggen en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 1. Behoudens partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, gelden de aanspraken op grond van de door de Opdrachtgever verleende opdracht aan de Opdrachtnemer uitsluitend ten aanzien van de Opdrachtgever en dus niet ten aanzien van de aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Tenzij dat door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de Opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht/overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Opdrachtnemer zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het (vaste) honorarium tot gevolg heeft.Artikel 7. Geheimhouding
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Opdrachtnemer is tevens verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. De verplichtingen van

Opdrachtnemer gelden ook voor de volgens artikel 5 lid 4 door Opdrachtnemer (met medeweten van Opdrachtgever) ingeschakelde derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 2. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer toestemming bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan door Opdrachtnemer geproduceerde producten, waaronder begrepen rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, systeemontwerpen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ter kennis te brengen aan derden. Dit verbod geldt niet voor het eigen gebruik van Opdrachtgever van de stukken voor zijn eigen onderneming (ondernemingen die behoren tot de groep waartoe Opdrachtgever behoort niet daaronder begrepen).
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van vanbuiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Stakingen, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming onder meer door arbeidsongeschiktheid of overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten worden onder overmacht begrepen.

  Artikel 10. Honorarium
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium, daaronder begrepen abonnementsgelden of vaste tarieven, overeenkomen of overeenkomen dat het honorarium wordt berekend op grond van werkelijk bestede uren en de in de overeenkomst vermelde tarieven. In de overeenkomst staat tevens aangegeven of kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging en -opslag), reisuren, reis- en verblijfkosten en andere direct met de opdracht samenhangende kosten (zoals bijvoorbeeld griffierechten en deurwaarderskosten) in het honorarium zijn inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, worden ze afzonderlijk berekend. Kantoorkosten worden dan als een door de Opdrachtnemer vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven,
 3. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht dan wel volgens in de overeenkomst afgesproken termijnen,
 4. Te allen tijde kan Opdrachtnemer een (al dan niet aanvullend) voorschot vragen voor het honorarium en de niet in het honorarium begrepen kosten, welk voorschot zo spoedig mogelijk in rekening wordt gebracht aan Opdrachtgever.
 5. Het honorarium en de niet in het honorarium inbegrepen kosten worden maandelijks bij declaratie aan Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij in de overeenkomst anders is
 6. Het honorarium en de niet in het honorarium inbegrepen kosten zijn exclusief BTW. Ze worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht vermeerderd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
 7. De Opdrachtnemer is gerechtigd om het honorarium jaarlijks aan te passen.

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling van een (aanvullend) voorschot zoals bedoeld in artikel 10 lid 3 dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van de factuur waarmee Opdrachtnemer om betaling van voornoemd (aanvullend) voorschot heeft verzocht, te geschieden. Betaling van een declaratie zoals bedoeld in artikel 10 lid 4 dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden in de valuta waarin is gedeclareerd, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van Opdrachtnemer en zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Indien in de overeenkomst automatische incasso is overeengekomen, vindt deze plaats binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. In geval van niet of niet volledige betaling, is Opdrachtgever na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Opdrachtnemer heeft.
 3. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Opdrachtnemer, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening — in en buiten rechte — voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 200,- Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens Ingeval Opdrachtgever een consument is (derhalve niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf) bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal het tarief zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 4. In geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 12. Reclame

 1. Reclames over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden.
 3. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op,
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer noch haar juristen, adviseurs en medewerkers in persoon, zijn aansprakelijk voor schade in verband met hun (beoogde) werkzaamheden, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, met inachtneming van het navolgende,
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en haar medewerkers, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in de laatste zes maanden van Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen.
 3. Opdrachtnemer en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtnemer en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door Opdrachtgever op advies van Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 5. Opdrachtnemer en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en haar medewerkers tegen, en stelt

Opdrachtnemer en haar medewerkers schadeloos, voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.Artikel 14. Opzegging
 2. Opdrachtnemer kan in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling van Opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij Opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na in gebreke te zijn gesteld alsnog nakomt.
 4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 5. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 10 tweede lid van toepassing.

5,         Indien Opdrachtnemer de overeenkomst opzegt krachtens de in het eerste en/of tweede lid genoemde redenen, is Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden,

 1. Indien bij opzegging door Opdrachtnemer voordat de opdracht is voltooid de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze door Opdrachtnemer niet aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15. Opschortingsrecht

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden en de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Opdrachtgever of derden.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op zaken of bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 16. Privacybeding

 1. De Raadgevers zal zich inspannen om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens, welke haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij zal De Raadgevers niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor het doel

c.q. de doelen, waarvoor deze persoonsgegevens worden verzocht.

 1. In geval van verwerking van persoonsgegevens door de Raadgevers, die gekoppeld zijn aan juridische servicecontracten c.q. abonnementen zal de verwerking van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als de doelen samenhangen met het gebruik van het juridisch servicecontract c.q. abonnement. In dossiers zal de Raadgevers persoonsgegevens alleen verwerken, indien zij een (expliciete) doel voor de verwerking van de verzochte persoonsgegevens heeft. Zowel bij de behandeling van dossiers als bij het verlenen van dienstverlening in het kader van de juridische servicecontracten c.q. abonnementen kunnen andere doelen worden gebruikt, mits opdrachtgevers voor het gebruik van de persoonsgegevens expliciete schriftelijke toestemming hebben verleend.
 2. Opdrachtgevers zullen erop toezien dat zij niet meer persoonsgegevens aan De Raadgevers verstrekken dan dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is dat persoonsgegevens worden uitgewisseld, dienen opdrachtgevers de persoonsgegevens op een veilige wijze digitaal of nietdigitaal te verzenden c.q. ter beschikking te stellen aan de Raadgevers.
 3. Opdrachtgevers staan er voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens, die aan de Raadgevers ter beschikking worden gesteld niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgevers vrijwaren de Raadgevers voor eventuele aanspraken van derden op grond van onjuiste en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.
 4. De Raadgevers zorgt voor goede organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens in dossiers en de juridische servicecontracten c.q. abonnementen. Alle medewerkers van de

Raadgevers hebben een geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomst en daarnaast hebben zij zich verbonden aan een specifiek Privacy protocol. Dit Privacy protocol verleent voorwaarden voor onder andere het bewaren van persoonsgegevens, het beheren en delen van persoonsgegevens binnen en buiten de vaste werkplek en de waarneming door collega’s.

 1. De Raadgevers heeft haar systemen adequaat beveiligd. De Raadgevers kan echter niet garanderen dat de beveiliging van haar systemen onder alle omstandigheden doeltreffend is. De Raadgevers garandeert dat de beveiliging zal voldoen aan een acceptabel niveau, gelet de stand der techniek, de keuzes in beveiligingsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten.

Met het bedrijf, die voor het systeembeheer van de database, waar de persoonsgegevens in zijn opgenomen zorgdraagt, is een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze verwerkersovereenkomst heeft de Raadgevers privacy voorwaarden ter bescherming van de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en ter voorkoming van verlies van persoonsgegevens of onbevoegde kennisname, opgenomen.

 

 1. De Raadgevers slaat de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers alleen op in beveiligde datacentra in de Europese Economische Ruimte (EER). Bij eventuele wijziging van dit beleid zal de Raadgevers haar opdrachtgevers informeren en een passende, vervangende, privacy voorziening aanbieden.
 2. De Raadgevers deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij het delen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om de afgesproken dienstverlening aan opdrachtgevers te

kunnen (blijven) leveren. De Raadgevers deelt persoonsgegevens om de belangen van haar opdrachtgevers te behartigen met onder meer deurwaarders, advocaten, rechterlijke instanties en wederpartijen. Al deze partijen hebben vanuit hun beroep verantwoordelijkheid voor de aan hun ter beschikking gestelde gegevens. In de meeste gevallen geldt er een geheimhoudingsbeding en zijn tuchtregels van toepassing.

 1. Opdrachtgevers hebben op grond van de privacywetgeving het recht om de door hun aangebrachte persoonsgegevens in te zien, het recht om zijn persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit van de persoonsgegevens en het recht op informatie over de persoonsgegevens. Opdrachtgevers kunnen van deze rechten van betrokkenen gebruik maken op de wijze zoals is aangegeven in de privacyverklaring op de website deraadgevers.nl.
 2. Indien derden (werknemers, wederpartijen, opdrachtgevers van opdrachtgevers) verzoeken om opgave van hun persoonsgegevens dan wel een van de andere rechten van betrokkenen willen uitoefenen, dan zal de Raadgevers deze betrokkenen (niet zijnde opdrachtgevers van de Raadgevers) doorverwijzen naar de opdrachtgevers teneinde hun rechten uit te oefenen.
 3. Dossiers worden nadat het dossier is afgesloten extern opgeslagen op een beveiligde locatie in Nederland. Schriftelijke stukken over teleconsults worden binnen drie maanden na afhandeling vernietigd. In de database van de Raadgevers blijven teleconsults nog vermeld staan gedurende de periode dat het juridisch servicecontract c.q. abonnement loopt. Na beëindiging van het juridisch servicecontract c.q. abonnement zullen de digitale teleconsults na twee jaren worden vernietigd.
 4. Bij overdracht van dossiers aan andere advocaten c.q. bedrijfsjuristen zal een kopie van het behandeld dossier gedurende de bewaartermijn worden gehouden, De bewaartermijn begint op het moment van overdracht aan een andere juridische behandelaar.
 5. Dossiers met persoonsgegevens van opdrachtgevers zullen na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van deze persoonsgegevens worden teruggegeven of worden vernietigd, een en ander ter keuze van opdrachtgevers. In geval van teruggave heeft de Raadgevers het recht om aan opdrachtgevers een bedrag ter dekking van de gemaakte kosten door te berekenen. De Raadgevers zal opdrachtgevers ingeval van teruggave vooraf hieromtrent informeren.
 6. Beveiligingsincidenten c.q. datalekken van persoonsgegevens zullen zo spoedig mogelijk na kennisname binnen de daarvoor gestelde termijnen worden gemeld aan de Autoriteit

Persoonsgegevens (AP). Indien zich een ernstig data lek met waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van opdrachtgevers zullen opdrachtgevers ook spoedig worden bericht en worden aangegeven welke maatregelen zij moeten nemen.

16, Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van De Raadgevers voor de bescherming van de persoonsgegevens er desalniettemin een beveiligingsincident of een datalek bij De Raadgevers of de door haar ingeschakelde partijen plaatsvindt dan is De Raadgevers in aanvulling op artikel 13 (Aansprakelijkheid), slechts aansprakelijk indien het beveiligingsincident c.q. het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. Voorts is De Raadgevers in geval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het beveiligingsincident c.q.

het datalek en niet voor gevolgschade. De aansprakelijkheid van De Raadgevers wordt, in afwijking van artikel 13 (Aansprakelijkheid), verder beperkt door het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van De Raadgevers in het concrete geval uitkeert.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert
 2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.
 4. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 5. Elk geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen wordt naar keuze van Opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer haar statutaire zetel heeft.
 6. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vijfde lid zodra één der partijen dat stelt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd en treden in werking op 20 mei 2020.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search