Privacyverklaring de Raadgevers

De Raadgevers Bedrijfsjuristen bv onderschrijven de noodzaak om op een correcte en verantwoorde wijze met uw persoonsgegevens om te gaan.

Verwerking persoonsgegevens

Bij de Raadgevers Bedrijfsjuristen worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is in de uitvoering van de juridische dienstverlening aan u, bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of indien u ons daar specifieke toestemming voor heeft verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen onder andere door ons worden verzameld tijdens telefoongesprekken met onze juristen, bij mailwisselingen met onze juristen, door het bezoeken van onze website of tijdens het uitvoeren van uw verzoeken om juridische ondersteuning.

De persoonsgegevens welke wij verwerken lopen uiteen van persoonsgegevens van contactpersonen van onze zakelijke cliënten tot personeelsdossiers van uw medewerkers. Bij de verwerking zorgen wij ervoor dat er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig voor een gedegen juridisch advies in en behandeling van uw zaak, alsmede de (financiële) afwikkeling daarvan.

Indien voor een goede behandeling van uw zaak het nodig is dat er derden worden ingeschakeld, dan leggen we met die derden ook voorwaarden vast waarin uw privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Waarborgen

 • Uw persoonsgegevens worden niet met derden buiten Nederland gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u, worden volstrekt vertrouwelijk behandeld;
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie (waaronder de behandelend jurist en zijn/haar waarnemers in uw zaak), of door ons ingeschakelde derden (zoals de advocaat waarmee wij samenwerken), die noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn;
 • Alle juristen van de Raadgevers bedrijfsjuristen hebben een geheimhoudingsbeding en er wordt binnen onze organisatie regelmatig aandacht gevraagd voor privacybewaking van dossiers. Tevens geldt er een Protocol Datalekken waarna gehandeld dient te worden ingeval van een (mogelijke) datalek. Alle datalekken worden geregistreerd en er worden verbetertrajecten afgesproken als dat mogelijk en nodig is.

Standaardmaatregelen

De standaardmaatregelen die de Raadgevers Bedrijfsjuristen neemt om een eventueel verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken, zijn de volgende:

 • De Raadgevers Bedrijfsjuristen zorgt voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van het kantoor en de door haar gebruikte (klant)systemen;
 • Indien juristen thuis werken dienen zij in de thuissituatie privacy maatregelen te nemen;
 • Indien De Raadgevers Bedrijfsjuristen gebruik maakt van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;
 • Door de waarnemers van de juristen van De Raadgevers Bedrijfsjuristen worden in beginsel persoonsgegevens verwerkt ingeval van ziekte, afwezigheid, vakantie of spoed;
 • De (persoons)gegevens worden door De Raadgevers Bedrijfsjuristen niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, doch minimaal gedurende de voor De Raadgevers Bedrijfsjuristen geldende wettelijke bewaartermijn;
 • Slechts indien u aan De Raadgevers Bedrijfsjuristen uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren, bewaren wij uw persoonsgegevens langer. Aan het langer bewaren kan de Raadgevers Bedrijfsjuristen aanvullende voorwaarden verbinden.
 • Indien u gebruik gemaakt heeft één van de rechten van betrokkenen dan zal De Raadgevers Bedrijfsjuristen uw verzoek conform de geldende wetgeving en binnen de daarvoor gestelde termijn afhandelen.

Uw rechten

U heeft onder de AVG de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
 • recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

U kunt gebruik maken van deze rechten door het invullen van een online formulier op onze website.

De Raadgevers Bedrijfsjuristen zal uw verzoek binnen de wettelijke termijn afhandelen.

Bezoek aan onze website

Op onze website kunt u gebruik maken van het online platform met juridische documenten. U kunt ook live chatten met onze senior juristen en blogs van onze senior juristen lezen.Voor een goede werking van deze dienstverlening worden de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt:

 • datum en tijdstip van de paginaoproep
 • URL van de oproep
 • gebruikte browser (useragent)
 • slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep)
 • grootte van de ontvangen en verzonden gegevens
 • de runtime.

De hiervoor genoemde gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. In dat geval gaat het niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

De Raadgevers gebruikt voor het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening via haar website de volgende soorten cookies:

 • Google Analytics cookies voor het bijhouden van websitegedrag en opnieuw bereiken van eerdere bezoekers op basis van het websitegedrag;
 • Google Tag Manager cookies voor het instellen van tracking pixels
 • Facebook pixels voor het bijhouden van conversietracking, -optimalisatie en opnieuw bereiken van bezoekers uit Facebook campagnes op basis van het websitegedrag;
 • WordPress (sessie) cookies om te kijken of een gebruiker ingelogd is, en wanneer deze bijvoorbeeld zijn mailadres en wachtwoord opgeslagen heeft in de browser. Verder gebruikt de Raadgevers taalinstellingen en landinstellingen om de website eventueel in de juiste taal of met de juiste tijd te presenteren aan de bezoeker;
 • Olark cookies voor het mogelijk maken van de chatbox onderin de website.

Functionaris gegevensbescherming

Alhoewel de Raadgevers Bedrijfsjuristen daar niet toe verplicht is,  beschikt zij over een interne Functionaris Persoonsgegevens (FG), mevr. mr. drs. S.A. Sheoraj Panday.

U kunt de FG van De Raadgevers Bedrijfsjuristen bereiken via telefoonnummer: 088-1331133 of via het mailadres privacy@deraadgevers.nl. Buiten kantoortijden kunt u ingeval van spoed een bericht zenden aan spanday@deraadgevers.nl / 06-22264823.

Ondanks de zorgvuldigheid, welke de Raadgevers Bedrijfsjuristen aan de dag legt ten aanzien van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht hebben over onze werkwijze.

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door onze FG niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot

De Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging privacyverklaring

De Raadgevers Bedrijfsjuristen behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Utrecht, 8 mei 2018

De Raadgevers bedrijfsjuristen bv

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search