Privacyverklaring de Raadgevers

De Raadgevers Bedrijfsjuristen BV respecteert de privacy van haar cliënten.

Wij gaan correct en verantwoord om met uw privacy en daarmee het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij handelen in overeenstemming met de privacywetgeving die van toepassing is, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of andere bijzondere privacywetgeving.

In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Ook geven wij aan hoe en waar u een klacht kunt indienen.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Raadgevers Bedrijfsjuristen BV is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan Herculesplein 14 (3584 AA) te Utrecht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 33234372.

De Raadgevers Bedrijfsjuristen BV is een Besloten Vennootschap (BV) die zich richt op juridische dienstverlening.

De Raadgevers Bedrijfsjuristen BV is te bereiken per e-mail op service@deraadgevers.nl of per telefoon op 088-133 11 33.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Raadgevers Bedrijfsjuristen van u?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is in de uitvoering van de juridische dienstverlening aan u, bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of indien u ons daar specifieke toestemming voor heeft verstrekt. Bij de verwerking zorgen wij ervoor dat er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig voor een gedegen juridisch advies in en behandeling van uw zaak, alsmede de (financiële) afwikkeling daarvan. Deze gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens kunnen onder andere door ons worden verzameld tijdens telefoongesprekken of mailwisselingen met onze juristen, door het bezoeken van onze website of tijdens het uitvoeren van uw verzoeken om juridische ondersteuning.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Eventueel verleende personeelsdossier van uw medewerkers.

Waarom verwerkt De Raadgevers Bedrijfsjuristen deze persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het geven van gedegen juridisch advies;
 • Het behandelen van uw zaak;
 • De financiële afwikkeling van uw zaak;
 • Voor het reageren op het contactformulier op de website;
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze werkzaamheden ten behoeve van u uit te kunnen voeren;
 • Voor de afhandeling van een eventuele klacht.

In sommige gevallen bent u als betrokkene verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Dit ziet met name op uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om de hierboven genoemde doelen te kunnen bereiken. Zonder deze gegevens kunnen wij geen passende advies geven of kunnen wij niet voldoen aan andere verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die wij hebben gesloten met u.

Hoe beveiligt De Raadgevers Bedrijfsjuristen uw persoonsgegevens?

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld.

 • Alle juristen van de Raadgevers Bedrijfsjuristen hebben een geheimhoudingsbeding en er wordt binnen onze organisatie regelmatig aandacht gevraagd voor privacy bewaking van dossiers. Tevens geldt er een Protocol Datalekken waarnaar gehandeld dient te worden ingeval van een (mogelijke) datalek. Alle datalekken worden geregistreerd en er worden verbetertrajecten afgesproken als dat mogelijk en nodig is;
 • Indien juristen thuis werken dienen zij in de thuissituatie privacy maatregelen te nemen;
 • Indien De Raadgevers Bedrijfsjuristen gebruik maakt van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derden op. Daarnaast leggen we met die derden ook voorwaarden vast waarin uw privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Wij zorgen er daarnaast voor dat passende technische en organisatorische beveiliging worden getroffen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijke kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door ons een e-mail te sturen of te bellen.

Deelt De Raadgevers Bedrijfsjuristen uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens met derden alleen indien het delen noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met deze derden, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomsten af om er voor te zorgen dat ook zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben zoals die wij zelf hanteren. Uw persoonsgegevens worden niet met derden buiten Nederland gedeeld, tenzij wij van u uitdrukkelijke toestemming daarvoor ontvangen of we daar wettelijk of via een rechterlijk vonnis toe worden verplicht.

Onder ‘derden’ wordt ook verstaan stagiaires, ingeschakelde derden (advocaat waarmee wij samenwerken) en waarnemers van de behandelend jurist die door ons worden ingeschakeld om uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Wij verstrekken alleen uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor een goede communicatie en een goede uitoefening van de werkzaamheden.

Waar slaat De Raadgevers Bedrijfsjuristen uw persoonsgegevens op?

Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Economische Ruimte (EER), en met name in Nederland. Indien er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zullen wij daarvoor voorafgaand expliciete toestemming vragen aan u. Tevens zullen wij ervoor zorgdragen dat er aanvullende waarborgen zijn met betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Hoelang bewaart De Raadgevers Bedrijfsjuristen uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben gekregen alsmede een redelijke periode daarna voor eventuele administratieve en financiële afwikkeling van uw opdracht. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien u daar uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor verleent. Aan het langer bewaren kan De Raadgevers Bedrijfsjuristen aanvullende voorwaarden verbinden. Tenslotte kunnen wij uw persoonsgegevens ook langer bewaren gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn.

Zijn de afgesproken of de wettelijke termijnen verlopen, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, welke op de factuur moeten worden verwerkt, bewaren wij 7 jaar na het kalenderjaar waarin de factuur is verstrekt;
 • Persoonsgegevens, die u actief heeft verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie en via de telefoon) bewaren wij 5 jaar nadat uw opdracht bij ons is afgewikkeld;
 • Op onze website deraadgevers.nl worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Gegevens over uw activiteiten op onze website, de internetbrowser en het apparaat type bewaren wij 1 jaar na de laatste activiteit op onze website.

Worden er persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen bij bezoek aan de website van De Raadgevers Bedrijfsjuristen?

Wanneer de webpagina’s van www.deraadgevers.nl door u worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt:

 • Datum en tijdstip van de paginaoproep;
 • URL van de oproep;
 • Gebruikte browser (useragent);
 • Het slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep);
 • Grootte van de ontvangen en verzonden gegevens;
 • Runtime (de tijd gedurende u de website bezoekt).

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om die webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “sessie cookies”, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

De Raadgevers verklaart voor het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening via haar website de volgende soorten cookies te gebruiken:

 • Sessie cookies met behulp waarvan wij kunnen zien welke onderdelen van de website met het bezoek zijn bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser is afgesloten;
 • Google Analytics cookies voor het bijhouden van websitegedrag en opnieuw bereiken van eerdere bezoekers op basis van het websitegedrag. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google geen toestemming verleend om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens;

 • Functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de site/dienst.

Welke rechten heeft u onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

U heeft als betrokkene onder de AVG de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden uw persoonsgegevens direct na het verstrijken van deze bewaarplicht verwijderd;
 • Recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • Recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
 • Recht om vergeten te worden;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U kunt gebruik maken van deze rechten door het invullen van een online formulier (151 downloads) en deze samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (zonder BSN-nummer) aan ons te zenden via service@deraadgevers.nl.

Wij zullen uw verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw recht(en) binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen. Bij complexe verzoeken kan de termijn eenmalig met 4 weken verlengd worden. Bij de behandeling maken wij gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze deugdelijk motiveren.

Privacy sollicitanten en stagiairs

Persoonsgegevens van sollicitanten en stagiairs worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben gekregen alsmede een redelijke periode daarna voor de afwikkeling van de sollicitatie dan wel de stageperiode.

Wij zullen deze persoonsgegevens alleen dan langer bewaren, indien de sollicitant of stagiaire daar uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor verleend heeft.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Het is mogelijk dat ondanks ons zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens u alsnog ergens ontevreden over bent. In dat geval kunt u zich tot de volgende adressen richten voor informatie over voor het indienen van een klacht:

 • E-mail: privacy@deraadgevers.nl
 • Telefoon: 088-1331133
 • Post: De Raadgevers B.V. Postbus 85282, 3508 AG Utrecht

Alhoewel de Raadgevers Bedrijfsjuristen daar niet toe verplicht is, beschikt zij over een interne Functionaris Persoonsgegevens (FG), mevr. mr. drs. S.A. Sheoraj Panday. Buiten kantoortijden kunt u ingeval van spoed een bericht zenden aan spanday@deraadgevers.nl / 06-22264823.

Mocht u over de afhandeling van uw klacht ontevreden zijn, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar u kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
088 – 1805250

Vermeld dan altijd in uw brief over welke persoonsgegevens en welke organisatie het gaat, of u al eerder contact heeft gehad met die organisatie en hoe zij hebben gereageerd op uw klacht. Tevens geeft u aan wat u met de klacht wilt bereiken.

Wijziging privacyverklaring

De Raadgevers Bedrijfsjuristen behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

 

Utrecht, april 2019

De Raadgevers bedrijfsjuristen BV

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search