Doel verwerking persoonsgegevens
Om een goede inschatting van de zaak en de daarbij passende mogelijkheden voor u te maken, is het noodzakelijk dat De Raadgevers beschikt over alle relevante persoonsgegevens. Aan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens kan aan u  advies op maat worden verstrekt.

Bescherming persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan.

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

  • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze kantoren en onze systemen.
  • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op
  • Door ons worden alleen gegevens verwerkt door diegenen voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie
  • De persoonsgegevens wordt door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is, doch minimaal gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

  • recht op inzage in door ons van u vastgelegde gegevens
  • recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens
  • recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.

Bezoek aan onze website
Indien u onze website bezoekt, dan leggen we het volgende vast:

  • Uw gedrag

Wij leggen uw gedrag vast om inzage te krijgen in verbeteringen, die noodzakelijk mochten zijn op onze website

  • Cookies

Door het gebruik van cookies kunnen we beter aan uw wensen voldoen. Als u niet wilt dat er cookies worden gebruikt, kunt u in de browser ‘cookies off’ aanvinken.

Persoonsgegevens
De Raadgevers heeft – alhoewel daartoe wettelijk niet verplicht – een Privacy Protection Officer, die let op de verwerking van persoonsgegevens. De Privacy Protection Officer, mr. drs. S.A. Sheoraj Panday is bereikbaar op 06-22264823 of via spanday@deraadgevers.nl.

Klachtenregeling
Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. De Raadgevers heeft een aparte klachtenregeling. De klachtenprocedure is in deze regeling opgenomen. De klachtenregeling kunt u op onze website vinden.

Utrecht, 2017

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search