Privacyverklaring de Raadgevers

De Raadgevers BV respecteert de privacy van haar cliënten.

Wij gaan correct en verantwoord om met uw privacy en daarmee het gebruik van uw persoonsgegevens. De Raadgevers BV vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Wij handelen in overeenstemming met de privacywetgeving die van toepassing is, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of andere bijzondere privacywetgeving.

In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Ook geven wij aan hoe en waar u een klacht kunt indienen.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Raadgevers BV is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan Herculesplein 22 (3584 AA) te Utrecht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 33234372.

De Raadgevers is een besloten vennootschap (BV) die zich richt op juridische dienstverlening. Zij voert als handelsnaam de Raadgevers Bedrijfsjuristen.

De Raadgevers Bedrijfsjuristen is te bereiken per e-mail op service@deraadgevers.nl, via de chatfunctie op onze website, per telefoon op 088-133 11 33 of via een van onze social media kanalen.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Raadgevers Bedrijfsjuristen van u?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is in de uitvoering van de juridische dienstverlening aan u, bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of indien u ons daar specifieke toestemming voor heeft verstrekt. Bij de verwerking zorgen wij ervoor dat er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig voor een gedegen juridisch advies in en behandeling van uw zaak, alsmede de (financiële) afwikkeling daarvan. Deze gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, als u ons een opdracht voor juridische dienstverlening geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals uw identiteitsbewijs;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Waarom verwerkt De Raadgevers deze persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • in het kader van uw juridisch service contract u te adviseren over juridische zaken van uw onderneming;
 • u op juridisch gebied, zowel buitenrechtelijk of gerechtelijk te adviseren op uw verzoek;
 • derden zoals advocaten, notarissen en deurwaarders in te schakelen en te voorzien van de informatie, welke noodzakelijk is voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van uw opdracht;
 • voor het uitvoeren van incassoprocedures voor u;
 • om wettelijke verplichtingen, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen na te kunnen komen;
 • voor de afhandeling van kwesties, archivering van stukken en de afhandeling van een eventuele klacht.
 • het verzenden van nieuwsbrieven aan u, indien u zich daarvoor heeft ingeschreven;
 • om onze website beter toegankelijk voor u te maken.

Op basis van welke rechtsgronden verwerkt De Raadgevers uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat.

De rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • noodzakelijk voor de uitvoering van een contractuele verplichting;
 • noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting;
 • indien u toestemming heeft verleend;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang van de Raadgevers Bedrijfsjuristen.

Hoe beveiligt De Raadgevers uw persoonsgegevens?

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld.

 • Alle juristen van de Raadgevers Bedrijfsjuristen hebben een geheimhoudingsbeding en er wordt binnen onze organisatie regelmatig aandacht gevraagd voor privacy bewaking van dossiers.
 • Wij zorgen er daarnaast voor dat er passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijke kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.
 • Indien onze juristen thuis werken zijn zij tevens gehouden in de thuissituatie maatregelen te nemen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan;
 • Indien De Raadgevers Bedrijfsjuristen gebruik maakt van derden, dan leggen we deze derden minimaal dezelfde beveiligingseisen op als we onszelf opleggen. Daarnaast leggen we met die derden ook voorwaarden vast waarin uw privacy zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. De Raadgevers maakt gebruik van derden zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. Vanuit de wet zijn deze zelf verwerkingsverantwoordelijken en zelfstandig aansprakelijk voor een goede uitvoering van de wet. De Raadgevers Bedrijfsjuristen sluit met deze partijen overeenkomsten met voldoende waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
 • Er geldt ook een Protocol Datalekken waarnaar gehandeld dient te worden ingeval van een (mogelijke) datalek. Alle datalekken worden geregistreerd en er worden verbetertrajecten afgesproken.

Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door ons een e-mail te sturen of te bellen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Deelt De Raadgevers uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens met derden alleen indien het delen noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met deze derden, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij overeenkomsten af om ervoor te zorgen dat ook zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben zoals die wij zelf hanteren. Uw persoonsgegevens worden niet met derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gedeeld, tenzij wij van u uitdrukkelijke toestemming daarvoor ontvangen of we daar wettelijk of via een rechterlijk vonnis toe worden verplicht.

Onder ‘derden’ wordt ook verstaan ingeschakelde derden (advocaat waarmee wij samenwerken), de notaris die ingeschakeld wordt, de deurwaarder die de dagvaardingen en andere processtukken betekend.

Binnen het kantoor wordt er gewerkt met vaste waarnemers, die inzage hebben in uw dossier op basis van het “need- to- know- principe”. Inzage in de gegevens van u als klant van de Raadgevers Bedrijfsjuristen hebben de medewerkers om u goed van dienst te kunnen zijn bij afwezigheid van uw vaste jurist.

Wij verstrekken alleen uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor een goede communicatie en een goede uitoefening van de werkzaamheden.

Waar slaat De Raadgevers uw persoonsgegevens op?

Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de EER, en in het bijzonder in Nederland. Indien er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zullen wij daarvoor voorafgaand expliciete toestemming vragen aan u. Tevens zullen wij ervoor zorgdragen dat er aanvullende waarborgen zijn met betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering houdt in dat zonder menselijke toekomst er digitaal al dan niet op basis van uw profiel een beslissing wordt genomen over ons.

De Raadgevers doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Hoelang bewaart De Raadgevers Bedrijfsjuristen uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben gekregen alsmede een redelijke periode daarna voor eventuele administratieve en financiële afwikkeling van uw opdracht.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien u daar uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor verleent. Aan het langer bewaren kan De Raadgevers Bedrijfsjuristen aanvullende voorwaarden verbinden.

Tenslotte kunnen wij uw persoonsgegevens ook langer bewaren gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn.

Zijn de afgesproken of de wettelijke termijnen verlopen, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, welke op de factuur moeten worden verwerkt, bewaren wij 7 jaar na het kalenderjaar waarin de factuur is verstrekt;
 • Persoonsgegevens, die u actief heeft verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie en via de telefoon) bewaren wij 5 jaar nadat uw opdracht bij ons is afgewikkeld;
 • Op onze website deraadgevers.nl worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Gegevens over uw activiteiten op onze website, de internetbrowser en het apparaat type bewaren wij maximaal 6 maanden na uw laatste activiteit op onze website.

Worden er persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen bij bezoek aan de website van De Raadgevers?

Wanneer de webpagina’s van www.deraadgevers.nl door u worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt:

 • Datum en tijdstip van de paginaoproep;
 • URL van de oproep;
 • Gebruikte browser (useragent);
 • Het slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep);
 • Grootte van de ontvangen en verzonden gegevens;
 • Runtime (de tijd gedurende u de website bezoekt).

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om die webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “sessie cookies”, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

De Raadgevers verklaart voor het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening via haar website de volgende soorten cookies te gebruiken:

 • Sessie cookies met behulp waarvan wij kunnen zien welke onderdelen van de website met het bezoek zijn bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser is afgesloten;
 • Ook gebruiken wij Google Analytics cookies voor het bijhouden van websitegedrag en opnieuw bereiken van eerdere bezoekers op basis van het websitegedrag. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming verleend om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google is opgenomen in het Data Privacy Framework. Hierdoor is het verwerken van uw persoonsgegevens in lijn met de AVG.
 • Functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de site/dienst;
 • Functionele cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de chatfunctie. De chatfunctie loopt via Olark, deze dienst gebruikt alleen cookies die nodig zijn voor een goede werking van de chatfunctie en werkt in lijn met de Europese verordening omtrent privacy en elektronische communicatie.

De Raadgevers beschikt daarnaast over een Facebookpagina, hierbij worden door Facebook de volgende cookies gebruikt:

 • Functionele cookies om de website gebruiksvriendelijk te maken voor bezoekers;
 • Analytische cookies voor het bijhouden van websitegedrag;
 • Tracking cookies voor het bijhouden van individuele personen. Deze informatie wordt door Facebook onder andere gebruikt voor advertenties en aanbevelingen en kan worden gedeeld met derden.

De Raadgevers beschikt ook over een Instagrampagina, hierbij worden door Instagram de volgende cookies gebruikt:

 • Functionele cookies om de website gebruiksvriendelijk te maken voor bezoekers;
 • Analytische cookies voor het bijhouden van websitegedrag;
 • Tracking cookies voor het bijhouden van individuele personen. Deze informatie wordt door Instagram onder andere gebruikt voor advertenties en aanbevelingen en kan worden gedeeld met derden.

De Raadgevers beschikt over een LinkedInpagina, hierbij worden door LinkedIn de volgende cookies gebruikt:

 • Functionele cookies om de website gebruiksvriendelijk te maken voor bezoekers;
 • Analytische cookies voor het bijhouden van websitegedrag.

Bij gebruik van Instagram, Facebook en/of LinkedIn is deze privacyverklaring niet van toepassing. Wij verwijzen u door naar de privacyverklaring van de sociale netwerk websites.

Welke rechten heeft u onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

U heeft als betrokkene onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van de persoonsgegevens die we van u verwerken;
  • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden uw persoonsgegevens direct na het verstrijken van deze bewaarplicht verwijderd;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
  • recht om vergeten te worden;
  • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U kunt gebruik maken van deze rechten door uw verzoek met toelichting inclusief een kopie van uw identiteitsbewijs (zonder BSN-nummer) aan ons te zenden via privacy@deraadgevers.nl.

Wij zullen uw verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw recht(en) binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen. Bij complexe verzoeken kan de termijn eenmalig met 4 weken verlengd worden. Bij de behandeling maken wij gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij de afwijzing motiveren.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Het is mogelijk dat ondanks ons zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens u alsnog ergens ontevreden over bent. In dat geval kunt u zich tot de volgende adressen richten voor informatie over voor het indienen van een klacht:

  • E-mail: privacy@deraadgevers.nl
  • Telefoon: 088-1331133
  • Post: De Raadgevers B.V. Postbus 85282, 3508 AG Utrecht

Alhoewel de Raadgevers Bedrijfsjuristen daar niet toe verplicht is, beschikt zij over een interne Functionaris Persoonsgegevens (FG), mevr. mr. drs. S.A. Sheoraj Panday. Buiten kantoortijden kunt u ingeval van spoed een bericht zenden aan spanday@deraadgevers.nl / 06-22264823.

Mocht u over de afhandeling van uw klacht ontevreden zijn, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar u kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

088 – 1805250

Vermeld dan altijd in uw brief over welke persoonsgegevens en welke organisatie het gaat, of u al eerder contact heeft gehad met die organisatie en hoe zij hebben gereageerd op uw klacht. Tevens geeft u aan wat u met de klacht wilt bereiken.

Wijziging privacyverklaring

De Raadgevers Bedrijfsjuristen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Utrecht, januari 2024

De Raadgevers bedrijfsjuristen BV

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search