Huurrecht is de juridische bepaling waar u als huurder of verhuurder altijd mee te maken zult krijgen. De wet onderscheidt drie verschillende soorten huur:

 • Huur woonruimte
 • Huur middenstandsbedrijfsruimte (bijvoorbeeld een café, winkel of restaurant)
 • Huur overige bedrijfsruimte (bijvoorbeeld kantoorruimte, een fabriek of een school)

Juridisch advies omtrent Huurrecht

Voor de verschillende soorten huur gelden verschillende wettelijke bepalingen onder het Huurrecht. Deze regelgeving is in sommige gevallen zeer complex, waar soms bij huurovereenkomst wel en soms ook niet van kan worden afgeweken. Partijen zijn daarvan niet altijd op de hoogte bij het sluiten van een huurovereenkomst. Het gevolg kan zijn dat afspraken worden gemaakt die juridisch niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld over de duur van de huurovereenkomst.

Voor AVG-advies omtrent huurrecht, zie ook: FAQ huurrecht (28 downloads)

Huurrecht woonruimte

Het eerste begrip waar men vaak aan denkt bij het horen van “Huurrecht”, wordt gerelateerd aan een woonruimte. Onder het begrip woonruimte vallen zelfstandige en onzelfstandige woningen. Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang, en eigen keuken en toilet. Bij een onzelfstandige woning deelt u dit. De wet gaat uit van een sterke huurbescherming voor huurders en bevat daarom veel bepalingen van dwingend recht. Daarvan kan dus niet bij huurovereenkomst worden afgeweken.

Beëindiging van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst van een woonruimte kan op verschillende manieren worden beëindigd, waaronder door eenzijdige opzegging door huurder of verhuurder, door beëindigen met wederzijds goedvinden en door het laten ontbinden van de overeenkomst door de kantonrechter.

Opzeggen huurovereenkomst

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd die afloopt, dient alsnog opgezegd te worden. Indien dit niet gebeurt, loopt de overeenkomst gewoon door. Zowel de huurder als de verhuurder kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen. Ook voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is het vereist dat deze opgezegd wordt. De opzegging dient meestal te geschieden bij deurwaardersexploot of bij een aangetekende brief.

Veel voorkomende juridische geschillen bij het huren van een woonruimte:

 • Huurachterstand
 • Illegale onderhuur / AirBNB Airbnb
 • Overlast
 • Achterstallig onderhoud en gebreken

Huurrecht middenstandsbedrijfsruimte (winkelruimte)

Huurt of verhuurt uw organisatie een winkelruimte? Dan krijgt of heeft u gegarandeerd te maken met het Huurrecht binnen een middenstandsbedrijfsruimte. Dit is volgens de wet een gebouwd onroerend goed of gedeelte daarvan. Deze ruimte moet bestemd zijn voor de uitoefening van een:

 • Kleinhandelsbedrijf
 • Restaurant- of cafébedrijf
 • Afhaal- of besteldienst
 • Ambachtsbedrijf
 • Hotelbedrijf
 • Kampeerbedrijf

In de wet wordt de huurder van een middenstandsbedrijfsruimte in verregaande mate beschermd. Een huurovereenkomst voor een middenstandsbedrijfsruimte wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van tweemaal 5 jaar. De verhuurder kan de huurovereenkomst niet tussentijds opzeggen, maar alleen tegen het einde van de eerste termijn of tegen het einde van de verlenging. Opzegging door de verhuurder leidt niet in ieder geval zonder meer tot het einde van de overeenkomst. De reden hiervoor is de economische gebondenheid van de huurder aan een bepaalde locatie en het kunnen terugverdienen van investeringen binnen een bepaalde termijn.

Veel voorkomende juridische geschillen bij de huur/verhuur van een middenstandsbedrijfsruimte betreffen:

 • Huurprijs
 • Beëindiging van de huurovereenkomst
 • Indeplaatsstelling
 • Gebreken aan het pand

Huurrecht overige bedrijfsruimte (kantoorruimte)

Ten slotte is het mogelijk dat u een kantoorruimte huurt/verhuurt. In dit geval krijgt u te maken met het huurrecht omtrent ‘overige bedrijfsruimte’. Bij overige bedrijfsruimte kunt u denken aan kantoorruimte, scholen, ziekenhuizen en banken. De huurbescherming bij overige bedrijfsruimtes is minder vergaand dan bij de huur van een middenstandsbedrijfsruimte. Huurder en verhuurder kunnen in principe alles vrijelijk overeenkomen.

Beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst van overige bedrijfsruimte is niet gebonden aan veel regels. In principe kan de huurovereenkomst eindigen door de overeenkomst op te zeggen. Voor de verhuurder geldt bij opzegging nog wel een extra vereiste: de ontruiming van het pand moet schriftelijk aangekondigd worden.

Ontruimingsbescherming

Indien de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, dan betekent dit nog niet dat de huurder hier akkoord mee dient te gaan. In de wet staat dat de huurder binnen twee maanden na de datum waartegen de ontruiming is aangezegd, een verzoekschrift kan indienen tegen de ontruiming bij de rechter. De verhuurder kan door deze regelgeving maximaal drie keer één jaar blijven zitten nadat de overeenkomst is beëindigd.

Overige veel voorkomende juridische geschillen bij huur/verhuur van overige bedrijfsruimte:

 • Beëindiging van de huurovereenkomst
 • Gebreken aan het pand

De aspecten binnen het Huurrecht worden herhaaldelijk als ingewikkeld gezien. De juristen van De Raadgevers met kennis van het Huurrecht staan u daarom graag bij.

Heeft u vragen over huurrecht?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

of vul ons contactformulier in

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search