Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal verzekeringsrecht hangt veelal nauw samen met het arbeidsrecht

WET VERBETERING POORTWACHTER
Deze wet legt strenge verplichtingen op bij de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Het UWV beoordeelt de re-integratieverplichtingen, met name als een werknemer het moment nadert, dat hij twee jaar arbeidsongeschikt is, Indien het UWV oordeelt, dat de re-integratieinspanningen onvoldoende zijn geweest, dan wordt de loonbetaling van de werkgever met en jaar verlengd.  Goede en tijdige advisering kan voor de werkgever aanzienlijke kosten besparen.

ONTSLAG
Met een beëindiging van het dienstverband hangen sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten samen. Bij een beëindiging is het voor de werknemer belangrijk te weten, of hij in aanmerking komt voor een werkloosheid (WW) uitkering. Voorts is van belang, dat het UWV de ingangsdatum van de WW-uitkering vaststelt na afloop van de opzegtermijn.  Daarnaast is een beëindiging van het dienstverband problematisch als de werknemer nog arbeidsongeschikt is, omdat de kans groot is, dat hij dan niet in aanmerking komt voor een (Ziekte) uitkering. Al deze aspecten zijn niet alleen voor de werknemer van belang, maar ook voor de werkgever in de onderhandelingen over de beëindiging.  Bovendien kunnen er gevolgen zijn voor de hoogte van de door de werkgever te betalen gedifferentieerde betaling van de premie voor de sociaal verzekeringswetten.

PREMIEBETALING
Hierboven werd al gewezen op de situatie, dat een werknemer ziek uit dient gaat. Met de invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetter wordt de instroom van (tijdelijke) werknemers toegekend ana de laatste werkgever. De berekening van de premies verloopt niet altijd correct, waardoor werkgevers soms teveel premie betalen. Wij kunnen voor u die premiebetaling controleren en daarin adviseren, ook bij het maken van bezwaar.

EIGEN RISCODRAGER
Een werkgever kan bij het UWV aangeven, dat hij niet premie betaalt voor de sociaal verzekeringswetten, maar het risico van arbeidsongeschiktheid na een periode van 2 jaar zelf wil dragen. Werknemers kunnen na twee jaar ziekte in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. . Indien de werkgever eigen risicodrager is, dan wordt de WIA-uitkering op hem verhaald, behalve als de werknemer geen WIA-uitkering krijgt (omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is), of en IVA-uitkering krijgt (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt). Wij kunnen u dan bijstaan om bijvoorbeeld periodiek een herbeoordeling te vragen aan het UWV of bezwaar te maken tegen de beslissing omtrent de WIA-uitkering. Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan, als u zelf bezwaar wil maken bij ene besluit van uw  (particulier) arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search