Pensioen in eigen beheer licht aan het einde van de tunnel

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft al enige tijd het voornemen om het huidige pensioen in eigen beheer af te schaffen. Op 17 december 2015 verscheen er een brief van zijn hand, waarin hij zijn voorkeur uitsprak voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer maar nog geen concrete oplossingen presenteerde. In een reactie op Kamervragen op 15 maart 2016 wordt hij al concreter, zonder een oplossing voor alle knelpunten te presenteren. Hetgeen hieronder is weergegeven beschrijft overigens de denkrichting van de Staatssecretaris. Er is dus nog geen sprake van een uitgewerkt wetsvoorstel.

Verruiming pensioenvoorziening

Kern van zijn betoog is dat iedereen met pensioen in eigen beheer de mogelijkheid krijgt om de pensioenvoorziening af te stempelen tot 70% van de fiscale waarde. Dit is dus een verruiming ten opzichte van de vorige voorstellen, waarin nog van 80% werd gesproken. De resterende voorziening mag vervolgens, onder inhouding van loonbelasting, worden afgekocht.

Oudedagssparen in eigen beheer

DGA’s die de resterende voorziening niet kunnen of willen afkopen, krijgen de mogelijkheid om deze verplichting om te zetten in oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). Deze OSEB is een balanspost die vervolgens tot pensioendatum wordt opgerent, waarna deze in 20 jaar moet worden uitgekeerd. Dit is dus een beetje vergelijkbaar met een bankspaarrekening. Details hoe dit allemaal precies in zijn werk moet gaan, zijn nog niet prijsgegeven. Dit moet nog worden uitgewerkt.

Belangrijk om te beseffen is dat er naderhand geen dotaties meer aan de OSEB kunnen worden gedaan! Er kan door de DGA dus geen oudedagsvoorziening meer in eigen beheer meer worden opgebouwd. Als de DGA een oudedagsvoorziening wil opbouwen, is hij aangewezen op extern (pensioen) verzekeren of banksparen.

Knelpunten in pensioenrecht

Een aantal knelpunten die nog moeten worden opgelost zijn onder meer de behandeling van verevend ouderdomspensioen, het (bijzonder)partnerpensioen en ingegane pensioenrechten. Wat moet er met deze pensioenrechten gebeuren? De rechthebbenden kunnen immers niet worden gedwongen om hun eigendomsrechten op te geven. De staatssecretaris geeft aan dat er aandacht aan deze problemen zal worden besteed. Hier is hij verder nog niet concreet over.

Voordelen en nadelen

Voordeel van dit plan is dat er een oplossing komt voor situaties waarin de (commerciële) pensioenvoorziening zwaar op de balans drukt. Ook uitkeren van dividend wordt zo weer eenvoudiger. Nadeel is dat de DGA die in de toekomst een oudedagsvoorziening wil opbouwen, nu wordt gedwongen om geld aan de vennootschap te onttrekken. En er zijn momenteel weinig echt goede spaarmogelijkheden.

Vergadering over pensioen in eigen beheer

Hoe nu verder? De staatssecretaris had op 22 maart een nieuwe vergadering over dit onderwerp, waarna er een consultatiedocument moet komen. Het richtpunt voor deze nieuwe regels is nog steeds 1 januari 2017. De Raadgevers Pensioenadviseurs houden jullie natuurlijk op de hoogte.

Start typing and press Enter to search