Coronavirus: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Geschreven op 23-3-2020.

Vorige week is de werktijdverkorting ingetrokken wegens de enorme hoeveelheid aanvragen! Aanvragen voor de WTV kunnen niet meer worden ingediend.

In plaats van de WTV introduceert de overheid de NOW regeling (de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud). De bedoeling is dat deze nieuwe regeling snel ondersteuning biedt en beter de gevolgen van de corona crisis opvangt.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de nieuwe regeling er precies uit gaat zien en wanneer aanvragen daarvoor ingediend kunnen worden.Hieronder een overzicht van de zaken, die op dit moment wel al bekend zijn over de NOW.

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in loonkosten en hiervoor een voorschot van het UWV ontvangen. Het is daarbij uitdrukkelijk de bedoeling dat alle werknemers volledig worden doorbetaald. Eventueel is een voorschot op de looncompensatie mogelijk indien dit tot acute betalingsproblemen leidt.

Zowel werknemers met een vast als met een flexibel contract (oproepkrachten bijv.) kunnen worden doorbetaald. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden. Er is een mogelijkheid tot verlenging voor een periode van 3 maanden met mogelijkerwijs andere voorwaarden.

Welke voorwaarden gelden er?
– de werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies;
– de werkgever mag geen ontslag op bedrijfseconomische gronden aanvragen gedurende de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt;
– de vergunning geldt voor 3 maanden met een evt. verlenging van 3 maanden;
– omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 worden (met terugwerkende kracht) meegenomen in de regeling, waarbij voor hoge bedragen aan voorschotten een accountantsverklaring kan worden gevraagd.

Hoe hoog is de compensatie voor de werkgever?
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Bij 100% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Bij 50% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom. als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van je loonsom.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte compensatie. Na verstrekking van de exacte gegevens zal er een definitieve berekening worden gemaakt, waarbij te weinig betaalde voorschotten wordt nabetaald en te veel betaalde voorschotten worden verrekend.

Aanvraag NOW:
Net als de WTV zal de indiening digitaal via het UWV plaatsvinden. Duidelijk is dat de aanvraag goed gemotiveerd dient te zijn en dient te worden voorzien van informatie over de omzetdaling. Op welke wijze de indiening plaatsvindt wordt nader bekend gemaakt.

Voordelen voor de  werknemers zijn:
• werknemers ontvangen hun volledige salaris en de werkgever wordt gecompenseerd;
• de werknemer verbruikt geen WW-rechten;
• afspraken over invulling van de werkzaamheden die nog wel kunnen worden uitgevoerd worden in onderling overleg tussen werkgever en werknemer gemaakt.

Tip
Het lijkt niet nodig dat werknemers “ thuis op de bank zitten” om de tegemoetkoming te krijgen. Het gaat om omzetverlies, niet meer om urenverlies. Toch raden wij voorlopig aan om niet -gewerkte uren bij te houden, als dit praktisch haalbaar is, omdat nog onvoldoende duidelijk is welke gegevens het UWV uiteindelijk verlangt.

Het Coronavirus beheerst ons leven en nog dagelijks veranderen de inzichten rond de aanpak ervan. Wil je weten wat de actuele status is voor jouw bedrijf, hou dan contact met je accountjurist. Zijn er andere specifieke juridische vragen in verband met Corona of wil je even sparren of je de juiste weg inslaat, bel of mail onze coördinator coronavirus Shyreen Panday. Zij is telefonisch bereikbaar op 088 – 133 11 33 en per e-mail te bereiken op spanday@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search