Artikel wijziging wettelijke regels franchisesector per 1-1 jan 2021:

Op dit moment ontbreekt een wettelijke regeling voor de franchisesector. Er is enkel een Franchisecode uit 2016, maar deze heeft geen wettelijke basis. Naar verwachting gaat de Wet Franchise op 1 januari 2021 in. Als de wet inwerking treedt vervalt de Code.

Het doel van de Wet Franchise is dat de belangen van de franchisegever en van de franchisenemer meer in balans komen. Daarnaast wordt beoogd de positie van de franchisenemer te versterken. Uitgangspunt is dat beide partijen zich als goed franchisenemer en franchisegever gedragen. De Wet Franchise bepaalt dat van de bepalingen niet ten nadele van de franchisenemer mag worden afgeweken.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst, moeten beide partijen tijdig alle ‘financiële’ informatie die van belang is voor het sluiten van de overeenkomst, aan elkaar verschaffen. De verstrekking van deze informatie geschiedt ten minste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. De bedoeling van deze vier weken is dat de franchisenemer, na het verkrijgen van alle concrete informatie, genoeg tijd heeft en over genoeg informatie beschikt om tot een weloverwogen besluit te komen om de franchiseovereenkomst te sluiten. De franchisenemer kan zich in die periode ook bijvoorbeeld juridisch laten informeren.
  • Minimaal 1x per jaar moet er een overleg plaatsvinden tussen de franchisenemer en de franchisegever. Als de franchisegever een wijziging wil aanbrengen in de overeenkomst, moet hij dit tijdig melden aan de franchisenemer en hiervoor de juiste informatie verschaffen. Als het gaat om ingrijpende maatregelen of financiële consequenties, is vooraf toestemming nodig van de franchisenemer vanaf een bepaald drempelbedrag.
  • In de Wet Franchise is vastgelegd wat er in een franchiseovereenkomst moet staan. Er zijn onder andere bepalingen opgenomen over een goodwillvergoeding en het postcontractuele non-concurrentiebeding.

Het non-concurrentiebeding mag niet langer dan een jaar gelden, is alleen geldig voor het gebied waar de franchisenemer werkzaam was, moet schriftelijk zijn afgesloten en de beperking onmisbaar is om de door de franchisegever aan de franchisenemer overgedragen knowhow te beschermen.

Wat betreft de goodwill-vergoeding. In de franchiseovereenkomst moet worden opgenomen of er goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer en welke omvang deze heeft. Dit om bij beëindiging van de franchiserelatie te voorkomen dat de franchisenemer gedwongen wordt om zijn onderneming tegen ongunstige voorwaarden te verkopen.

  • Tijdens de overeenkomst moet de franchisegever de franchisenemer hulp bieden en elkaar over belangrijke onderwerpen informeren.

 

Belangrijk:

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Franchise geldt de wet voor alle nieuwe franchiseovereenkomsten. Voor lopende contracten geldt voor bepaalde elementen, zoals goodwill, het post-contractuele non-concurrentiebeding en het instemmingsrecht, een overgangstermijn van twee jaar. Het is verstandig om lopende overeenkomsten vanaf de inwerkingtreding in overeenstemming te brengen met de nieuwe Wet Franchise.

Start typing and press Enter to search