Hippisch recht

De paardensport is uniek door de hoofdrol die het paard vervult en de emotie en passie die daarbij komt kijken. De juridische aspecten zijn dan ook uitdagend en gevarieerd. Er bestaan echter geen wetsbepalingen of regelgeving specifiek gericht op de hippische branche. Dit maakt het een stuk lastiger om te bepalen welke wetgeving er voor jou van toepassing is en welke rechten of plichten je hebt. Onze collega mr. Marjon Joosten is een groot liefhebster van de paardensport. Ze heeft zich tijdens haar studie Rechten gespecialiseerd in hippisch recht. Zij staat met grote regelmaat ondernemers uit de paardenbranche bij.

Het opstellen van koop- en verkoopovereenkomsten van paarden

Aangezien het bij de in- en verkoop van paarden vaak om grote bedragen gaat, is het belangrijk om een goede overeenkomst op te stellen. In de overeenkomst moet bijvoorbeeld worden opgenomen wat het doel is van de koop. Tevens is het van belang om garanties op te nemen, er kunnen namelijk bepaalde eigenschappen zijn die jouw paard moet hebben. Uiteraard zijn er nog vele andere punten waar op gelet moet worden bij het opstellen van de overeenkomst. Op het online platform van De Raadgevers vind je diverse overeenkomsten, waaronder een koopovereenkomst Paard.

Geschillen met betrekking tot de koop- en verkoop van paarden

Een geschil kan bijvoorbeeld ontstaan doordat er gebreken optreden bij jouw paard na de koop. Het paard kan bijvoorbeeld kreupel worden vlak na de aankoop. De koop kan dan om die reden ontbonden worden. De Raadgevers kan je hierbij juridisch bijstaan.

Geschillen met de gemeente omtrent bouwvergunningen

Indien je een stal wilt laten bouwen voor jouw paard(en), heb je hiervoor een vergunning nodig. Dit gaat niet altijd even makkelijk, de gemeente kan namelijk beslissen dat de stal niet past in de omgeving. De Raadgevers kan je helpen bij het hiertegen in bezwaar gaan bij de gemeente en bij het eventueel hierna volgende beroep.

Kwesties met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht

In de wet is opgenomen dat op de bezitter van een dier een risicoaansprakelijkheid rust. Uit de rechtspraktijk blijkt dat de bezitter van een paard snel aansprakelijk is voor de door de eigen energie van het paard veroorzaakte schade aan derden. De Raadgevers kan je bij deze moeilijke kwesties terzijde staan.

Juridische vragen met betrekking tot veterinaire rapportages

Bij veel keuringen zijn in de keuringsrapporten aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen. Daardoor is de dierenarts alleen aansprakelijk voor schade indien er sprake is van grove schuld of opzet. Indien je schade hebt geleden en van mening bent dat de dierenarts hiervoor aansprakelijk is, kan De Raadgevers je hierbij juridische hulp verlenen.

Start typing and press Enter to search