Bij schade eerst in gebreke stellen.

Koper heeft misschien wel schade maar heeft de verkoper niet in de gelegenheid gesteld om deze schade te herstellen en toch te voldoen aan de koopovereenkomst. Nu dit niet is gebeurd, is de verkoper niet schadeplichtig. Dit is bepaald door de rechter in een procedure.

Casus:

Koper koop een bedrijfspand met bovenwoning. Kort na de levering vervangt koper de dakpannen. De aannemer stelt dat een deel van het dak zo verrot was, dat geen andere mogelijkheid was dan over te gaan tot vervanging van dat deel van het dak. De aannemer heeft vervolgens in opdracht van koper herstelwerkzaamheden aan het dak verricht. Aannemer stuur hierna de koper een factuur van € 7.129,86. Koper besluit om dit te vorderen als schadevergoeding bij de verkoper. De koper stelt dat hij recht heeft op deze schadevergoeding want de woning beantwoordt niet aan de koopovereenkomst, omdat de woning in verband met gebreken aan het dak niet de eigenschappen bezit, die je als koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten en die nodig zijn voor een normaal gebruik van de woning. Dus is verkoper tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. Verkoper betwist dit en stelt verder dat hij niet in verzuim is, omdat koper de gestelde gebreken aan het dak niet binnen bekwame tijd aan verkoper heeft gemeld. Koper heeft geen schriftelijke aanmaning gestuurd en heeft verkoper ook niet in de gelegenheid gesteld om die gebreken zelf te onderzoeken en indien nodig te herstellen. Doordat koper de gebreken aan het dak heeft laten herstellen, voordat de verkoper over die gebreken is geïnformeerd, heeft koper volgens de verkoper zijn klachtplicht geschonden.

 

Oordeel:

De rechtbank komt niet aan de vraag toe of van een dergelijke tekortkoming sprake is. De rechtbank oordeelt namelijk dat verkoper zich er terecht op beroept dat er geen sprake is van verzuim, wat voor het ontstaan van een verplichting tot schadevergoeding wel noodzakelijk is. Verzuim treedt op wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Nu koper een dergelijke aanmaning niet heeft gestuurd, is verkoper niet in verzuim en dus ook niet schadeplichtig.

 

Tips:

  • Als je schade ontdekt na een koopovereenkomst stel dan eerst de verkoper in gebreke en in de gelegenheid om de schade te herstellen.

 

Voor verdere vragen of hulp bij het oplossen van een vergelijkbaar probleem, kun je contact opnemen met je accountjurist of bellen naar 088-1331133.

Start typing and press Enter to search