Hoelang blijven niet opgenomen vakantiedagen staan?

Werknemers hebben het recht om niet al hun vakantiedagen direct op te nemen. Hoe lang er nog gebruik kan worden gemaakt van deze overgebleven vakantiedagen hangt af van het feit of deze wettelijk of bovenwettelijk zijn. Hieronder worden de verschillen toegelicht.

Voor wettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn van zes maanden na het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen welke zijn opgebouwd in 2022 moeten dus voor 1 juli 2023 opgenomen worden, anders komen deze te vervallen. Hiervan kan afgeweken worden indien er na overleg tussen werknemer en werkgever een verlenging van deze vervaltermijn is afgesproken.
Het aantal wettelijke vakantiedagen is viermaal de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur. Let wel, dat bij het vervallen van wettelijke vakantiedagen op werkgevers de plicht rust om i) de werknemer in staat te hebben gesteld daadwerkelijk vakantiedagen op te nemen; en ii) om werknemers te wijzen op het vervallen van de vakantiedagen bij niet tijdig opnemen daarvan.

Naast deze wettelijke vakantiedagen kan er ook nog sprake zijn van extra vakantiedagen, die zijn toegekend in de arbeidsovereenkomst of cao. Deze extra vakantiedagen zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaar, welke begint te lopen aan het einde van het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd. Na deze vijf jaar zijn deze vakantiedagen niet meer afdwingbaar door een werknemer, een werkgever kan wel uit zichzelf deze vakantiedagen alsnog toekennen.

Wettelijke vakantiedagen mogen pas uitbetaald worden bij beëindiging van het dienstverband. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze in beginsel op verzoek van de werknemer ook tijdens het dienstverband uitbetaald kunnen worden. Een werkgever is hiertoe echter niet verplicht.

 

Heb je verdere vragen over dit onderwerp neem dan contact op met jullie accountjurist of bel naar 088-1331133.

Start typing and press Enter to search