Belangrijkste veranderingen die je in 2022 kunt verwachten.

Veranderingen binnen het arbeidsrecht
 • Implementatie van de Europese Richtlijn 2019/1152 transparante arbeidsvoorwaarden:
  De richtlijn heeft als doel om voorspelbaarheid en transparantie te bevorderen en tegelijkertijd te zorgen voor aanpassingsvermogen van werknemers op de arbeidsmarkt. Per 1 augustus 2022 moet Nederland deze richtlijn in de Nederlandse wet doorvoeren, waardoor er een aantal dingen veranderen, waaronder:– Informatieplicht werkgever wordt uitgebreid
  Een werkgever zal bij de start van de arbeidsrelatie nog meer informatie over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden moeten geven dan nu het geval is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers met een voorspelbaar en onvoorspelbaar werkpatroon.
  – Verzoek om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
  Deze mogelijkheid wordt toegevoegd aan de Wet flexibel werken. De werknemer kan zo’n verzoek bij de werkgever indienen, zoals nu al kan voor wijziging van de arbeidsplaats en arbeidsduur.
  – Nevenwerkzaamheden
  Er komt een verbod op nevenwerkzaamhedenbedingen in arbeidsovereenkomsten en cao’s waarin is opgenomen dat werknemers per definitie geen werk mogen verrichten voor anderen. Een dergelijke beperking kan alleen worden opgelegd als deze gerechtvaardigd kan worden aan de hand van een objectieve reden.
  – Studiekosten
  Studiekostenbedingen met een terugbetalingsregeling worden beperkt. Bij Wet of CAO verplichte opleidingen, moet de werkgever vergoeden. De kosten hiervoor kunnen niet op de werknemer worden verhaald, ook niet wanneer deze uit dienst treedt. Bovendien geldt de scholing als werktijd en moet dit waar mogelijk onder werktijd worden aangeboden. Voor overige opleidingen blijft een studiekostenbeding, met terugbetalingsregeling wel mogelijk.
 • Correctie: Verlicht regime AOW-ers bij ziekte:
  In onze eindejaars nieuwsbrief stond dat de loondoorbetalingsplicht voor zieke AOW’ers wordt verkort van 13 weken naar 6 weken.
  Echter, door de trage kabinetsformatie is deze wijziging toch niet ingegaan per 1 januari 2022. Voorlopig geldt nog steeds de termijn van 13 weken voor de loondoorbetalingslicht bij ziekte, het opzegverbod en de re-integratieverplichtingen van de werkgever .
  Wij berichten zodra de verkorting van deze termijnen wel wordt doorgevoerd.
 • Betaald ouderschapsverlof:
  Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op betaald ouderschapsverlof voor de eerste 9 weken (van totaal 26 weken ouderschapsverlof), mits deze 9 weken in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De uitkering bedraagt 50% van het dagloon (tot 50 % van het maximum dagloon). Dit wordt misschien nog verhoogd naar 70%. De overige 17 weken van het ouderschapsverlof blijven onbetaald.
 • Rookruimtes dicht
  Per 1 januari 2022 moet je alle rookruimtes in je bedrijfspand sluiten. Werknemers mogen dan alleen nog in de buitenlucht roken. Pas je rookbeleid hier zo snel mogelijk op aan. Lees onze blog die in 2021 daarover verscheen.
 • Betere klokkenluidersbescherming:
  Per 17 december moet de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) worden aangescherpt vanwege de Europese richtlijn. Momenteel ligt het wetsvoorstel nog bij de Tweede Kamer, maar de invoering kan elk moment plaatsvinden.
 • Onbelaste thuiswerkvergoeding:
  Vanaf 1 januari 2022 kan een werkgever een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal € 2,- per dag aan de werknemer verstrekken. Deze vergoeding is vrijgesteld van loonheffingen.
  Let op: De werkgever mag niet voor dezelfde werkdag deze vrijstelling én de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek toepassen.
 • Vaste reiskostenvergoeding niet verlengd na 1 januari:
  Tot 1 januari is het mogelijk om de vast reiskosten van pré corona te continueren, daarna niet meer.
 • De maximale transitievergoeding van € 84.000,00 bruto wordt iets verhoogd door indexatie. De wijze van berekenen blijft hetzelfde.
 • Premie differentiatie bij overwerken
  De WAB regeling dat met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moet worden betaald als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30 procent in uren heeft overgewerkt, treedt per 1 januari weer in werking. De tijdelijke opschorting van deze regel door de coronacrisis in 2020 en 2021 stopt. De hoge WW-premie voor medewerkers met een flexibel contract wordt 7,2%, de lage 2,2%.
 • De tijdelijke verhoging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) eindigt. In 2022 is de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18% over het restant daarboven.
 • Minimumloon in 2022:
  € 1725,- per maand, € 398,10 per week en € 79,62 per dag voor werknemers met een fulltime dienstverband.
Veranderingen in het huurrecht

De Wet wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet wordt verder ingevoerd in 2022 en heeft een aantal belangrijke gevolgen voor woningcorporaties en huurders in het gereguleerde huursegment.

 • Vanaf 1 juli 2022 gaat er een nieuwe methodiek gelden om de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging vast te stellen voor sociale huurwoningen van wooncorporaties.- Er is niet langer sprake van één inkomensgrens waarboven een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging is toegelaten, maar van verschillende inkomenscategorieën: hoog middeninkomen en hoog inkomen. Hiervan verschillen de inkomensgrenzen per type huishouden (een- of meerpersoonshuishoudens).
  – De toegestane huurverhoging wordt maximaal € 50,- voor huurders met een hoog middeninkomen en maximaal € 100,- voor huurders met een hoog inkomen. Voor zelfstandige huurwoningen met een huur onder de € 300,- wordt een huurverhoging van maximaal € 25,- toegestaan, ongeacht het huishoudinkomen van de huurder. De Belastingdienst opent in 2022 weer het digitaal portaal om inkomensindicaties op te vragen voor de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.
  – Bij de huurverhoging blijft gelden dat de maximale huurprijsgrens van de woning op basis van het woningwaarderingsstelsel niet overschreden mag worden.
  – Let op: De regels gaan pas gelden vanaf 1 juli 2022. Tot 1 juli 2022 geldt een huurbevriezing, dus een huurverhoging van maximaal 0%.
 • Vanaf 1 januari 2022 worden er veranderingen aangebracht in de regels rondom de DAEB-inkomensgrens. De DEAB-inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens wordt verhoogd naar € 44.196,- . De DAEB-inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens blijft ongewijzigd
  (€ 40.024,-).
 • De vrije toewijzingsruimte wordt verhoogd van 10% naar maximaal 15%, maar dan moeten gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties hiervoor wel lokaal beleid maken.
Veranderingen binnen het consumentenrecht

Per 1 januari 2022 gaan er in Nederland nieuwe regels gelden bij de verkoop aan consumenten op grond van de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770) en de Richtlijn consumentenkoop (2019/771).

Het gaat in een notendop om de volgende veranderingen.

 • De conformiteit wordt aangescherpt, dus zal er sneller sprake zijn van non-conformiteit van een product.
 • Het wettelijk bewijsvermoeden non-conformiteit  wordt verlengd van 6 maanden naar 12 maanden.
 • Verkoper dient een garantiebewijs  verstrekken aan de consument op een duurzame gegevensdrager, uiterlijk op het tijdstip van levering. De richtlijn stelt bovendien eisen aan de inhoud van zo’n garantiebewijs.
 • De remedies die een consument ten dienste staan bij een non-conformiteit worden uitgebreid. De consument kan al direct ( zonder ingebrekestelling) overgaan tot ontbinding van de overeenkomst of prijsvermindering. Voorwaarde is wel dat  er sprake is van een ernstige tekortkoming die de ontbinding rechtvaardigt.

Actualiseer jouw algemene voorwaarden en informeer jouw werknemers ( verkopers en servicemedewerkers) over deze veranderingen.

Veranderingen in het Auteursrecht

Sinds 7 juni 2021 is het auteursrecht in Nederland en de rest van Europa door Europese wetgeving gewijzigd. Het auteursrecht is met die wijzigingen gemoderniseerd en beter aangepast aan het toenemende digitale gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De regels hebben voornamelijk als doel om makers van auteursrechtelijk beschermde werken een betere onderhandelingspositie te geven en te zorgen voor een beter functionerende markt. Onderdeel van deze wijzigingen is de introductie van de transparantieplicht, welke zal ingaan op 7 juni 2022.

 • De transparantieplicht houdt in dat exploitanten van auteursrechtelijk beschermd materiaal makers jaarlijks op de hoogte moeten houden van de manier waarop hun werk geëxploiteerd wordt. Zo moet de exploitant de maker informeren over de vormen van exploitatie, de inkomsten en de aan de maker verschuldigde vergoeding. Deze informatie moet actueel, relevant en volledig zijn.
 • De transparantieplicht geldt niet als:
  – Het aandeel van de maker bij de totstandkoming van het gehele werk niet significant was.
  – Het voor de exploitant gelet op de exploitatie-inkomsten onevenredig veel moeite is om aan de transparantieplicht te voldoen.
 • Als de exploitant niet aan zijn transparantieplicht voldoet, mag de maker de licentie of overgedragen rechten intrekken nadat hij  de exploitant een redelijke termijn heeft gegeven om de informatie alsnog aan te leveren.
 • Inwerkingtreding: per direct vanaf 7 juni 2022 voor alle lopende contracten, dus geen overgangsrecht.

Zorg ervoor dat jouw royalty administratie aanpast en de gevraagde informatie binnen een redelijke termijn kunt verstrekken. Je loopt dan het minste risico op intrekking van een licentie.

Overige veranderingen voor de ondernemer

Diverse fiscale regels veranderen. Neem daarover contact op met jouw accountant of met een fiscaal jurist.

Vragen over dit artikel? Neem gerust contact met ons op via 088-133 11 33 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search