Ontslag op staande voet advocaat-stagiaire, terugbetaling studiekosten?

Op 16 januari 2024 heeft de kantonrechter geoordeeld dat een advocaat-stagiaire terecht op staande voet is ontslagen.
Er is echter geen verplichting om studiekosten terug te betalen, omdat er sprake is van een nietig studiekostenbeding.

Casus:

Op 1 juni 2022 begon werkneemster als advocaat-stagiaire bij een advocatenkantoor. Op 12 mei 2023 ontving ze een e-mail van haar werkgever. De boodschap? De werkgever was van plan om werkneemster op staande voet te ontslaan, tenzij ze instemde met een éénmalig voorstel tot een minnelijk regeling. Werkneemster had namelijk zonder toestemming processtukken ingediend bij de rechtbank, zelfs na meerdere waarschuwingen van werkgever. Werkgever beschouwde dit als een ernstige schending van haar verantwoordelijkheden als advocaat-stagiaire.

Echter, werkneemster weigerde in te stemmen met het minnelijk voorstel, waardoor ze op 19 mei 2023 op staande voet is ontslagen. De werkgever vorderde vanwege dit ontslag de kosten van de Beroepsopleiding voor de Advocatuur, die werkgever had betaald van de advocaat stagiaire terug.

Werkneemster vond dat het ontslag op staande voet ten onechte was verleend. Zij diende daarom een verzoekschrift in bij de kantonrechter voor toekenning van een billijke vergoeding, haar transitievergoeding en een vergoeding voor onregelmatige opzegging. Ook verzocht de advocaat-stagiaire de kantonrechter om te verklaren dat zij de kosten van de beroepsopleiding niet hoefde terug te betalen.

Oordeel:

Terecht ontslag op staande voet: geen vergoedingen
De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van een dringende reden. De werkneemster had herhaaldelijk en bewust geen gehoor gegeven aan redelijke instructies van de werkgever. In artikel 7:678 lid 2 onderdeel j van het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald dat het hardnekkig weigeren van opdrachten of bevelen van een werkgever als een dringende reden kan worden beschouwd. De kantonrechter is van mening dat dit in dit geval van toepassing is.

Omdat er voldaan is aan de voorwaarden voor ontslag op staande voet , heeft werkneemster geen recht op billijke vergoeding. Dat kan namelijk alleen als het ontslag niet geldig is. Ook heeft werkneemster geen recht op transitievergoeding, aangezien het ontslag op staande voet het gevolg is geweest van ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster.

Geen terugbetaling studiekosten
Wel oordeelde de kantonrechter dat de werkneemster haar studiekosten niet hoeft terug te betalen, omdat de advocatenopleiding noodzakelijk is voor haar functie én verplicht is volgens de Advocatenwet. Daarom is het beding dat de werkneemster verplicht tot terugbetaling van de studiekosten nietig verklaard.

Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat het behalen van een beroepskwalificatie, die nodig is als startkwalificatie voor een functie, als uitzondering geldt op de algemene scholingsplicht van de werkgever. In principe geldt voor dergelijke beroepskwalificaties dat daarvoor wel een terugbetalingsregeling mag worden getroffen.

Tip:

Ga telkens goed na of voor de opleidingen die binnen het bedrijf moeten of mogen worden gevolgd een studiekostenbeding met terugbetalingsregeling kan worden afgesloten. De wettelijke regeling over studiekosten is namelijk in 2022 behoorlijk aangescherpt.

De arbeidsjuristen van De Raadgevers kunnen je hierover adviseren. Zo voorkom je vervelende verrassingen bij het einde van het dienstverband!


Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met je account jurist via 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search