Wat is de “waarde” van een vakantiedag?

Er is vaak veel onduidelijkheid over vakantiedagen, zo ook over de vraag wat eigenlijk de waarde van een vakantiedag is .
Het Gerechtshof Amsterdam heeft hier in december 2023 een uitspraak over gedaan om duidelijk te maken wat de financiële waarde van een vakantiedag is, als deze vakantiedag niet opgenomen wordt maar dus in geld uitbetaald zou worden.

Feiten
De werkgever en de werknemer waren het er in dit geval niet over eens wat de hoogte van het loon is dat doorbetaald moet worden als een werknemer een vakantiedag opneemt of uitbetaald krijgt, bijvoorbeeld bij einde dienstverband. De werknemer is een chauffeur in het beroepsgoederen vervoer die regelmatig lange ritten naar Italië maakt.

De waarde van een vakantiedag kan in beginsel door middel van een cao worden vastgelegd. Volgens de CAO Beroepsgoederenvervoer, heeft een vakantiedag de waarde van 1 maal het dagloon met daarbij opgeteld de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag. Ook moet volgens de CAO 90% van het gemiddelde bedrag dat het jaar ervoor per dag is uitgekeerd aan weekendtoeslag, de vuilwerktoeslag, de koudetoeslag, de consignatievergoeding, reisuren en de onregelmatigheidstoeslag in de berekening worden meegenomen. Daarnaast telt ook de vergoeding voor overuren hierin mee. Dit daggemiddelde van het voorgaande jaar werd afgetopt op 22,75% van het functieloon.

Het bedrag wat volgens de werkgever zodoende nog  aan de werknemer betaald moest worden voor de vakantiedagen, was volgens de werkgever in overeenstemming met de cao. De werknemer was van mening dat hij nog ruim 6000 euro tegoed had omdat hij van mening was dat overwerktoeslag volledig meegenomen moest worden in deze berekening.

De werkgever was van mening dat er geen structureel overwerk is verricht door de werknemer.  Het geschil draaide er voornamelijk om of overwerk wel of niet moet worden meegenomen in de berekening van de waarde van een vakantiedag.

Oordeel

Verplicht, substantieel en structureel van aard
Het Gerechtshof oordeelde dat het overwerk van deze chauffeur meegenomen moet worden in de berekening van de waarde van een vakantiedag. Overwerk telt namelijk mee voor de waarde van een vakantiedag als dit overwerk verplicht is. Het overwerk moet bovendien ook substantieel van aard zijn, dat wil zeggen dat er iedere maand structureel wordt overgewerkt. Hiervan was in dit geval sprake. Door de lange ritten naar Italië was de chauffeur wel verplicht over te werken. Het overwerk maakte ook een groot deel uit van zijn ontvangen inkomen, namelijk 10 tot 20% per maand.

Het Gerechtshof stelt vast dat het gemiddelde overwerk per dag volledig moet meetellen voor het berekenen van de waarde van de vakantiedagen.
De werknemer werd in het gelijk gesteld en de werkgever moest alsnog achterstallig loon met betrekking tot niet opgenomen vakantiedagen betalen voor wat betreft dit gemiddeld overwerk.

Let op:
vakantiedagen die niet zijn verbruikt moeten uitbetaald worden bij het einde van een dienstverband. Een werknemer kan echter niet verplicht worden de overgebleven vakantiedagen op te nemen voor de einddatum. Ieder werknemer is vrij om ervoor te kiezen om deze dagen wel of niet uitbetaald te krijgen.

Tips
Zet voor je personeel duidelijk op een rijtje wat wel en niet meetelt voor de waarde van vakantiedagen. Dat kan in een personeelshandboek of bedrijfsregeling. Houd je daarbij aan de cao-bepalingen die van toepassing zijn. Neem daarnaast ook bij structureel en substantieel overwerk, de gemiddelde overwerkvergoeding per dag mee in de berekening.  Leg daarnaast zoveel mogelijk schriftelijk vast of overwerk wel of niet een verplichting is binnen het bedrijf.

 

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met je account jurist via 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search