Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) geldt al sinds 1 juli 2015. De wet dient ter verbetering van de naleving van arbeidsrechtelijke wetgeving. Per 1 januari 2017 wordt het slotstuk van de maatregelen ingevoerd om schijnconstructies aan te pakken. Het gaat om het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijke minimumloon van medewerkers.

Waar gaat de Wet over?

De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die opgezet zijn om regels en cao-afspraken te omzeilen.

Denk hierbij aan onderbetaling (beneden minimumloon of Cao loon) of allerlei inhoudingen op het salaris, bijv. maaltijdvergoedingen, waardoor de werknemer uiteindelijk toch minder salaris krijgt dan wettelijk is toegestaan.

Nog even op een rijtje:

Sinds 1 juli 2015 zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo is er de ketenaansprakelijkheid voor salarissen ingevoerd. Dit houdt in dat niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het betalen van het cao-loon. Werknemers hebben op die manier meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Als de Inspectie SZW vermoedt dat een werkgever de cao niet naleeft, wordt deze informatie uitgewisseld met organisaties van werkgevers en werknemers die vervolgens actie kunnen ondernemen. Sinds 2016 mag deze informatie ook openbaar worden gemaakt.

Sinds 2016 is tevens het contant uitbetalen van het salaris verleden tijd geworden. Werkgevers moeten minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken. Daarbij moeten alle gegevens en salariscomponenten duidelijk op de loonstrook staan.

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2017?

Werkgevers dienen het volledige minimumloon giraal uit te betalen. Zij mogen niet langer bedragen inhouden op het minimumloon. Daarnaast is het in beginsel verboden om een deel van het minimumloon uit te betalen als onkostenvergoeding.

Uitzondering bestaat voor huisvestingskosten (incl. nutsvoorzieningen en servicekosten) en zorgverzekeringspremies mag de werkgever alleen nog maar inhouden op het minimumloon (en direct uitbetalen aan de verhuurder of verzekeringsinstelling) als de werknemer daarvoor een schriftelijke machtiging heeft gegeven. Bovendien mogen deze inhoudingen niet meer dan 25% van het minimumloon bedragen.
Deze schriftelijke machtiging moet ten alle tijden herroepbaar zijn. De machtiging mag direct in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.
Verrekening van voorschotten is nog wel toegestaan, mits dit schriftelijk is overeengekomen met de werknemer.

Indien werkgevers zich niet aan deze regelgeving houden, kan er een forse bestuurlijke boete door de Inspectie SZW worden opgelegd wegens onderbetaling. Daarbij kan er een last onder dwangsom opgelegd worden om de betaling van het achterstallige loon af te dwingen.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search