Prinsjesdag 2018: veranderingen arbeidsrecht

Op Prinsjesdag zijn diverse veranderingen op arbeidsrechtelijk gebied aangekondigd. In deze bijdrage leest u de belangrijkste highlights.

Wet arbeidsmarkt in balans

Met het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) wordt beoogd een aantal veranderingen door te voeren. De belangrijkste zetten wij hieronder voor u op een rij.

 1. De WAB moet ervoor gaan zorgen dat werkgevers makkelijker een vast contract kunnen aanbieden aan hun personeel, maar aan de andere kant ook weer personeel makkelijker kunnen ontslaan;
 2. Het wordt toegankelijker om een vast contract aan te bieden: werkgevers die vaste contracten aanbieden gaan namelijk minder WW-premie betalen;
 3. De mogelijkheid voor het gebruikmaken van de proeftijd wordt verruimd, zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt bij contracten voor onbepaalde tijd een proeftijd van vijf maanden te bieden;
 4. De ketenregeling wordt gewijzigd, de periode waarna een tijdelijk contract automatisch overgaat in een vast contract wordt verlengd van twee naar drie jaar;
 5. Het verschil in de kosten voor het ontslaan van personeel met een tijdelijk contract en het ontslaan van personeel met een vast contract moet kleiner worden door de opbouw van de transitievergoeding gelijk te trekken;
 6. Er komt een mogelijkheid om in het geval van seizoenswerk af te wijken van de ketenregeling bij terugkerend werk dat maximaal negen maanden per jaar wordt verricht;
 7. Er komt een cumulatiegrond voor redelijke gronden van ontslag, dit houdt in dat de werkgever zich op meerdere gronden van ontslag tegelijkertijd kan beroepen in plaats van het huidige systeem waarbij er slechts een beroep op één grond kan worden gedaan;
 8. Wat betreft de oproepcontracten wil het kabinet de positie van de oproepkracht versterken. Het kabinet wil negatieve effecten verminderen, zoals het permanent beschikbaar moeten zijn van de oproepkracht;
 9. De zogenaamde payroll-constructie blijft alleen mogelijk als het wordt gebruikt om de werkgever te ontzorgen, niet om te concurreren met de arbeidsvoorwaarden.

Compensatie bij uitkering transitievergoeding door ziekte

Voor werkgevers die genoodzaakt zijn werknemers te ontslaan op grond van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid komt er een nieuwe regeling.

 1. Per 1 april 2020 komt er een compensatie voor werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen aan werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Dit staat los van de regeling waarbij de transitievergoeding gecompenseerd kan worden wanneer een werknemer wordt ontslagen na twee jaar ziekte;
 2. Voor kleine bedrijven komt er een extra regeling, zij kunnen ook een compensatie krijgen voor ontslag door pensionering, ziekte of bedrijfsbeëindiging.Er kan tot 1 juli 2015 worden teruggevorderd. Hierover hebben wij u al eerder geïnformeerd.

Extra geboorteverlof

De Wet Arbeid en Zorg gaat op twee onderdelen veranderen per 1 januari 2019.

 1. Voor het pleegzorg- en adoptieverlof geldt op dit moment een verlof van 4 weken, dit wordt verlengd naar 6 weken. De ouders krijgen in die 6 weken een uitkering ter hoogte van hun dagloon.
 2. Het kraamverlof wordt vanaf 1 januari 2019 geboorteverlof. Bij geboorteverlof is de omvang van het verlof één werkweek met doorbetaling van het loon.

Daarnaast komt er een nieuwe wet, de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).

 1. Er een regeling die ervoor zorgt dat de echtgen(o)t(e) of de geregistreerd partner van de moeder, degene die het kind heeft erkend of degene die ongehuwd samenwoont met de moeder, ook recht heeft op verlof.
 2. Per 1 juli 2020 kan er ook gebruik worden gemaakt van een aanvullend geboorteverlof, hierbij kunnen vijf extra werkwerken aan verlof worden opgenomen tegen 70% van het dagloon.

Veilig en gezond werken

Het kabinet wil de beroepsziekten terugdringen. Dat is zij op de volgende manieren van plan:

 1. Werknemers die lijden aan een beroepsziekte moeten eenvoudiger een schadevergoeding kunnen claimen bij de werkgever. Zo wil het kabinet stimuleren dat werkgevers zorgvuldiger omgaan met de veiligheid van hun personeel.
 2. Er moeten meer bedrijfsartsen komen om de preventietaken beter vorm te kunnen geven en beter samen te kunnen werken met de Arbodeskundigen.
 3. Er komen meer arbeidsinspecteurs om op die manier de eerlijke arbeidsmarkt te bevorderen en de schijnzelfstandigheid aan te pakken. Deze inspecteurs moeten in 2019 al aan de slag gaan.
 4. Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen, daarom wil het kabinet initiatieven steunen die het beroep aantrekkelijker maken.

Zzp’ers en schijnzelfstandigheid

Het kabinet wil de schijnzelfstandigheid bij zzp’ers aanpakken. Mensen mogen niet meer worden gedwongen om als zzp’er te komen werken tegen een (te) lage prijs. Eén van de nadelen die daarbij komt kijken voor de zzp’er is dat er geen recht meer is op sociale zekerheid. Tevens leidt de wildgroei aan zzp’ers tot oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil dit tegengaan door de Wet DBA te vervangen. De streefdatum hiervoor ligt vooralsnog op 1 januari 2020. Hiermee moet ook meer duidelijkheid komen voor zzp’ers wanneer er nu precies sprake is van een dienstbetrekking.

Tot slot vult het kabinet het tekort van 40 miljoen van de rechtspraak aan. Hiermee wordt beoogd de efficiency en doelmatigheid van de rechtspraak te vergroten.

Heeft u vragen aangaande deze of andere onderwerpen of wilt u weten wat Prinsjesdag voor uw onderneming betekent? Neem vrijblijvend contact op via service@deraadgevers.nl of 088 133 11 33.

Start typing and press Enter to search