Internationale Herplaatsingsplicht

Op 5 januari 2021 oordeelde de Rechtbank Gelderland dat een werkgever niet aan haar herplaatsingsverplichting heeft voldaan op het moment dat de functie van een werknemer kwam te vervallen, aangezien er onvoldoende gekeken is naar andere mogelijke functies binnen de (internationale) groep.

Casus
Een werknemer was voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij werkgever, die deel uitmaakt van een internationale groep. Na een reeks gebeurtenissen waardoor werkgever het vertrouwen in werknemer verloren is, is werknemer vrijgesteld van zijn werkzaamheden. Dit kwam voor werknemer als een verrassing en hij heeft daarom de vaststellingsovereenkomst die hem door werkgever werd aangeboden niet ondertekend. Als gevolg hiervan is besloten om de functie van werknemer op te heffen, waarna aan het UWV een ontslagvergunning is gevraagd. Deze ontslagvergunning is niet toegewezen en nadat de opheffing van de functie van werknemer was voltooid heeft werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevorderd bij de kantonrechter.

Oordeel
De rechtbank beslist dat de werkgever voldoende onderbouwd heeft dat de functie van werknemer is komen te vervallen. Dit zou in principe een redelijke grond voor ontbinding opleveren.
Echter, de Werkgever heeft op geen enkel moment overleg gevoerd met werknemer over eventuele mogelijkheden tot herplaatsing in een passende functie. Dit had op grond van goed werkgeverschap wel van hem verwacht mogen worden.
Hoewel de kantonrechter van oordeel is dat er binnen redelijke termijn geen passende functie in Nederland voorhanden is, blijkt niet dat werkgever ook internationale vacatures binnen de groep aan werknemer heeft voorgelegd. De werknemer had aangegeven dat hij best in het buitenland wilde werken. De werkgever heeft vooral een passieve rol aangenomen door suggesties van werknemer af te wijzen en niet actief haar onderzoek met werknemer te communiceren. Dit is werkgever extra aan te rekenen aangezien werknemer expliciet heeft aangegeven op te staan voor een functie binnen de groep. Werkgever heeft dan ook onvoldoende aan haar inspanningsverplichting om te bezien of herplaatsing mogelijk was voldaan.
bron: ECLI:NL:RBGEL:2021:59

Tips
Het is belangrijk voor werkgevers om bij een voorgenomen ontslag wegens verval van functie actief te kijken naar een eventuele herplaatsing van werknemers. Voer een open en duidelijk herplaatsingsgesprek met de werknemer, waarin de wensen van de werknemer en mogelijkheden aan de orde worden gesteld.
Als er sprake is van een internationale groep, dan dient dit onderzoek zich expliciet ook uit te strekken tot de vestigingen binnen Nederland. Als werkgever kan je beter aangeven wat de buitenlands mogelijkheden zijn, waardoor de werknemer moet aangeven niet bereid te zijn om in het buitenland te werken.

Wist je dat de arbeidsrecht juristen van De Raadgevers je met raad en daad ondersteunen bij reorganisaties en herplaatsingstrajecten?!

Start typing and press Enter to search