Belangrijke wijzigingen in vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving op een aantal punten gewijzigd. De arbeidscontracten, personeelshandboeken en vakantiedagenadministratie zullen hierop aangepast moeten worden. Er is  een vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen ingevoerd en de opbouw van vakantiedagen bij zieke werknemers is veranderd.

Recht op vakantie: verleden

Werknemers hebben recht op vakantie. Elk jaar waarin zij recht hebben op salaris, bouwen werknemers vakantiedagen op. In de wet is geregeld dat een werknemer 4 maal het aantal uur per week verkrijgt als vakantiedagen (40 uur per week werken zijn 20 wettelijke vakantiedagen per jaar). Daarnaast kan bepaald worden in een CAO of arbeidsovereenkomst dat werknemers extra vakantiedagen krijgen, die bovenwettelijke vakantiedagen worden genoemd. Vakantiedagen verjaren na een periode van 5 jaar. Heeft uw werknemer nog ongebruikte vakantiedagen van 2006, dan vervallen die pas in 2012.

Zieke werknemer en vakantie-verval: nu

Een zieke werknemer heeft recht op loon en bouwt dus ook vakantiedagen op tijdens zijn arbeidsongeschiktheid. Echter een zieke werknemer bouwt in Nederland alleen vakantiedagen op over de laatste 6 maanden waarin de arbeid niet wordt verricht.

Nieuwe regels per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 is één en ander dus veranderd. Er bestaat geen beperkte opbouw van vakantiedagen meer bij zieke werknemers. Zieke collega’s bouwen hetzelfde aantal dagen op als gezonde werknemers. Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 januari 2012 na 6 maanden na het kalenderjaar van opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar, dat blijft zo. De opbouw van wettelijke vakantiedagen blijft 4 maal het aantal uur per week (40 uur per week werken zijn 20 wettelijke vakantiedagen per jaar).

Vervaltermijn

Vanaf 1 januari 2012 vervallen de opgebouwde wettelijke vakantiedagen 6 maanden na het kalenderjaar van opbouw. Wettelijke vakantiedagen van 2012 moet uw werknemer opnemen vóór 1 juli 2013 en daarna zijn ze vervallen. Neemt werknemer dus niet tijdig de (wettelijke) vakantiedagen op, dan kan hij daarop na 30 juni 2013 geen aanspraak meer maken.

Zieke werknemers: ook nieuwe regels

Zieke werknemers hebben recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Ziekte hoeft niet in de weg te staan aan het opnemen van vakantiedagen. In overleg met de werkgever dient de zieke werknemer vakantiedagen op te nemen. Uiteraard is hier weer een uitzondering op. Namelijk werknemers die niet redelijkerwijs in de gelegenheid zijn geweest om vakantie op te nemen, daarbij is de vervaltermijn niet van toepassing. Te denken valt dan aan een zieke werknemer die door de ziekte niet in staat is de vakantiedagen op te nemen. Werkgevers zullen dit kunnen toetsen via de arbo-arts.

Als een werknemer buiten eigen schuld de vrije wettelijke vakantiedagen niet kan opnemen, dan geldt de vervaltermijn niet en blijft de verjaringstermijn 5 jaar.

Geen terugwerkende kracht

Er geldt geen terugwerkende kracht voor deze nieuwe vakantiewetgeving. De nieuwe regels hebben dus geen gevolgen voor alle afspraken en regelingen die lopen tot het einde van 2011. De datum van 1 januari 2012 is derhalve belangrijk en fungeert als een scheidslijn.

Hoe zit het met de oude vakantiedagen?

De vervaltermijn van 6 maanden geldt alleen voor opgebouwde wettelijke vakantiedagen na 1 januari 2012. Vakantiedagen vóór die datum houden gewoon de verjaringstermijn van 5 jaar en dat geldt ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

Tips voor ondernemers

  • Geef goede voorlichting aan werknemers;
  • Deugdelijke verlofadministratie is essentieel;
  • Maak onderscheid tussen opgespaarde vakantiedagen van voor 1 januari 2012, wettelijke vakantiedagen van na 1 januari 2012 en bovenwettelijke vakantiedagen;
  • Geef aan of er sprake is van een vervaltermijn van 6 maanden of verjaring van 5 jaar;
  • Spoor uw werknemers actief aan om met vakantie te gaan in kader van veiligheid en gezondheid;
  • Maak schriftelijke afspraken over bovenwettelijke vakantiedagen en opbouw bij ziekte;
  • Bekijk uw arbeidsovereenkomst, personeelshandboek en pas deze zo nodig aan;
  • Overleg met de arbo-arts bij zieke werknemers en stel nadrukkelijk de vraag of er medische belemmeringen zijn voor het opnemen van vakantie.

Start typing and press Enter to search