De faillissementsprocedure gemoderniseerd

Op 26 juni 2018 is de nieuwe Wet Modernisering Faillissementsprocedure aangenomen. In dit artikel leggen wij u graag uit wat deze modernisering inhoudt en wat dit voor uw onderneming kan betekenen.

Snellere afwikkeling

Deze wet beoogt de faillissementsprocedure sneller en met minder kosten te kunnen afwikkelen, waardoor opbrengsten voor schuldeisers zullen worden verhoogd. Naast een meer efficiëntere werkwijze, is deze wet mede gericht op een meer transparante faillissementsprocedure. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn een aantal wijzigingen aangebracht:

  1. Mogelijkheid tot gebruik van digitale communicatie, vooral in relatie tussen curator en schuldeisers. Zij kunnen voortaan digitaal vergaderen. De curator mag ook per e-mail schuldeisers oproepen, in plaats van per brief. Schuldeisers mogen door de curator per mail (en mogelijk via Whatsapp) worden opgeroepen om hun vordering in te dienen.
  2. Beschikkingen van de rechter-commissaris worden via het Centrale Insolventieregister openbaar gemaakt.
  3. De curator krijgt meer mogelijkheden om zijn werk efficiënter te doen. Zo wordt de termijn waarbinnen schuldeisers hun vorderingen moeten indienen aangescherpt. Vorderingen die te laat zijn ingediend worden voortaan niet meer meegenomen in de verdere afwikkeling van het faillissement. Daarnaast is voor onderhandse verkoop van goederen onder de € 2.000,00 geen toestemming meer vereist van de rechter-commissaris.
  4. De te houden verificatievergadering, die zal worden bepaald door de rechter-commissaris, dient vast te stellen wanneer de vorderingen uiterlijk moeten zijn ingediend. De rechter-commissaris heeft een discretionaire bevoegdheid om de termijn voor het indienen van vorderingen door concurrentie schuldeisers te verlengen of te verkorten.
  5. Er kunnen in een faillissement voortaan meer rechters als toezichthouder rechter-commissaris benoemd worden. Zij mogen zowel afzonderlijk als tezamen hun bevoegdheid uitoefenen.
  6. De rechter-commissaris kan worden geadviseerd door een onafhankelijk deskundige, wanneer dit nodig is voor de vervulling van het toezicht op beheer en de vereffening van de failliete boedel.
  7. De rechtbank kan op grond van art. 74 lid 1 Fw, gelet op de omvang van de aard van het faillissement, een voorlopige schuldeiserscommissie instellen die de curator van advies voorziet.

 

De wet zal in werking treden op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip. Alle faillissementen die zijn uitgesproken voor inwerkingtreding van deze wet, vallen nog onder het oude recht. Heeft u vragen over een naderend faillissement van één van uw debiteuren, of van uw eigen onderneming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

Start typing and press Enter to search