UPDATE

De verzwaarde lock-down heeft aanpassingen in het steunpakket van de overheid met zich meegebracht. Hieronder in blauw de laatste aanpassingen.

Wij raden u aan om voor de laatste stand van zaken na Kerst contact met ons op te nemen!

2021: Wetswijzigingen en aankondigingen

Nog enkele weken en dan nemen we afscheid van 2020, het jaar dat de wereld getroffen werd door Corona en ondernemers zware tijden tegemoet gingen. Ondernemers zijn inmiddels beter ingespeeld op de maatregelen die Corona met zich heeft meegebracht.

Wat kunnen ondernemers verwachten van 2021 in juridisch opzicht? Hieronder de belangrijkste wetswijzigingen en aankondigingen als handige checklist.

Arbeidsrecht

 • het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de toets op het re-integratieverslag. Loonsancties op grond van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts worden dan niet meer toegepast.  (01-09-2021)
 • payrollmedewerkers krijgen recht op een adequate pensioenregeling
 • er komt een webmodule van de Belastingdienst waarop opdrachtgevers kunnen checken of ze werk kunnen laten uitvoeren door een zelfstandige of dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst (01-10-2021). Tot invoering van deze webmodule geldt een gedoogbeleid van de overheid.
 • de vaste reiskostenvergoeding vervalt. Alleen als de werknemer 36 weken per jaar of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, mag er nog een vaste reiskostenvergoeding worden betaald. Tot 1 februari 2021 kunnen vaste reiskosten aan de werknemer nog worden vergoed ook al worden deze reiskosten feitelijk niet gemaakt. Voorwaarde is wel dat deze reiskosten reeds voor 13 maart 2020 vast stonden.
 • de loon doorbetalingsplicht bij ziekte voor werkende AOW-ers wordt teruggebracht tot 6 weken (dit is nu nog 13 weken) (m.i.v. 01-04-2021). Na 6 weken ziekte heeft de werkgever ook geen re integratieverplichtingen meer.
 • de hoogte van het minimumloon voor volwassenen van 21 jaar en ouder wordt € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag.
 • de hoogte van de maximale transitievergoeding wordt € 84.000 bruto of als het jaarsalaris als de hoger is dan € 84.000 euro, maximaal 1 bruto jaarsalaris.
 • het wordt mogelijk om werknemers tot 3 jaar eerder van hun pensioen te laten genieten zonder dat over de beëindigingsvergoeding extra belasting (RVU heffing) hoeft te worden betaald. De behandeling van dit wetsvoorstel is uitgesteld tot de 2e week van januari 2021. Het is de bedoeling om de wet dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 te laten intreden. Voorwaarden RVU*
 • er wordt extra nadruk gelegd op loopbaan- en ontwikkeladviezen en scholing. Via Nederlandleertdoor.nl kan subsidie worden verkregen.
 • de Wet Werken Waar je Wil, waarbij het recht op thuiswerken in de wet wordt verankerd, is in aantocht.  Wet Werken Waar je Wil*
 • de compensatieregeling transitievergoeding kleine ondernemer gaat gedeeltelijk in per 1 januari 2021. Op basis van deze compensatieregeling kunnen (de nabestaanden van) kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) van de overheid compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding aan hun werknemers ingeval van bedrijfsbeëindiging binnen 6 maanden voor pensioendatum van de ondernemer of vanwege overlijden van de ondernemer.
  De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de ondernemer kan nog niet in werking treden.
 • vanwege de totale lockdown wordt het pakket aan steunmaatregelen onverkort voortgezet. De aanvraagperiode voor de NOW regeling 3 wordt verlengd:
Aanvraagperiode Aanvraag subsidie in Definitieve vaststelling
NOW I maart/april/mei – 2020 06-04-2020 tot 06-06-2020 vanaf 07-10-2020
NOW II juni/juli/aug/ sept- 2020 06-07-2020 tot 01-09-2020 vanaf 15- 04-2021
NOW III a. okt/nov/dec 2020

b. jan/feb/maart 2021

c. april/mei/juni 2021

16-11-2020 tot 28-12-2020

15-02-2021 tot 14-03-2021

17-05-2021 tot 13-06-2021

 

 

 

 • het kabinet heeft besloten om het steun- en herstelpakket te herijken. De regelingen worden minder snel afgebouwd omdat de coronacrisis door de tweede golf langer aanhoudt.Voor de NOW gelden de volgende gewijzigde criteria:

  Voor de TVL geldt de volgende verruiming:

*Voorwaarden RVU
De RVU vrijstelling geldt voor oudere werknemers, die niet meer goed in staat zijn om door te werken tot de AOW gerechtigde leeftijd. Zij kunnen tot 3 jaar voor hun AOW gerechtigde leeftijd stoppen met werken. Normaal zou over de vergoedingen die aan zo een oudere werknemer verschuldigd zijn een strafheffing van 52% dienen te worden betaald. Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2021 vergoedingen aan de werknemers uitbetalen zonder de strafheffing. De vergoedingen zijn  gelimiteerd. Deze speciale regeling is voor werknemers bedoeld die verrast zijn door de snelle stijging van de AOW gerechtigde leeftijd.

Voor de voorwaarden kan je contact opnemen met service@deraadgevers.nl. De meest actuele voorwaarden zullen dan worden doorgegeven.

 

*Wet Werken Waar je Wil
Met de Wet Werken Waar je Wil zal artikel 2 van de Wet flexibel werken worden aangepast. In het huidig wettelijk kader kan een verzoek betreffende aanpassing van de arbeidsplaats in grote vrijheid door de werkgever worden beoordeeld, in tegenstelling tot een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of werktijd. Een dergelijk verzoek moet worden ingewilligd als er geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn om het niet te doen. Met dit voorstel tot wijziging van de Wfw zal een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde wijze worden behandeld als een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of werktijd. Afwijzing van het verzoek van de werknemer moet worden gemotiveerd en alleen kan plaatsvinden wanneer sprake is van zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen. De positie van de werknemer wordt hiermee verstevigd.

Dit wetsvoorstel dient als een kader waarbinnen het gesprek tussen werkgever en werknemer zal moeten plaatsvinden en het beoogt een juiste balans tussen thuiswerken en werken op locatie tot stand te brengen.

Ondernemingsrecht

 • voorwaarden voor de terugbetaling van de TOZO-lening versoepeld:
  – start terugbetalen vanaf 1 juli 2021;
  renteopbouw stop gezet;
  aflossingstermijn verlengd van 3 naar 3,5 jaar.
 • de wet ‘Modernisering Personenvennootschappen’ treedt in werking. Deze nieuwe wet faciliteert ondernemers en beroepsbeoefenaars bij het starten, voortzetten en beëindigen van hun activiteiten, door te voorzien in een nieuw modern wettelijk kader voor personenvennootschappen. De nieuwe wet beoogt een duidelijke en eenvoudige regeling te bieden met passende waarborgen voor vennoten en schuldeisers. Lees daarover de blog hier.
 • voor de franchisesector gaan wettelijke regels gelden. Daarmee wordt de positie van franchisenemers versterkt. Zo komen er regels over
  • Informatie in de precontractuele fase
  • Regels over overleg tussen de franchisenemer en de franchisegever
  • Regels over de tussentijdse wijziging van franchiseovereenkomsten
  • Regels over de beëindiging van de franchiseovereenkomst.

Het gaat hierbij om minimumregels, waar franchisenemer en franchisegever minimaal aan dienen te voldoen. Lees voor meer informatie de blog hier.

 • de Wet homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA) treedt in werking. Als een bedrijf in financiële problemen verkeert, kan de ondernemer straks een akkoord sluiten met een deel van de schuldeisers. De rechtbank kan straks overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen op grond van deze nieuwe wet toch aan het akkoord worden gebonden. Lees daarover de blog hier.
 • Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze doorstart niet tegenhouden.

Huur – en vastgoedrecht

 • verlaging huur voor zzp-ers.
  Zzp-ers kunnen tot eind 2021 aan de woningbouwvereniging verlaging van de huur voor hun woning aanvragen.
 • Per 1 januari 2021 gaat de overdrachtsbelasting omhoog: door middel van de Groninger Akte kan tot 31 december 2020 nog geprofiteerd worden van de lager overdrachtsbelasting. Lees daarover de blog hier.

Privacy

 • bij een Brexit in 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land, waar andere verwerkersovereenkomsten mee moeten worden afgesloten.
 • er wordt gewerkt aan modelcontracten om persoonsgegevens met de Verenigde Staten te delen

Start typing and press Enter to search