Arbeidsongeschiktheid en toch op vakantie. Gelden de vrije dagen dan als vakantiedagen of als ziektedagen?

Er bestaan nog altijd veel onduidelijkheden over op vakantie gaan tijdens ziekte. Gelden dagen die de werknemer al als vakantie had aangevraagd dan nog als vakantiedagen? Mogen deze dagen van het vakantiesaldo van de werknemer worden afgeschreven?
Of moeten de vrije dagen als ziektedagen worden gezien, waardoor de werknemer nog aanspraak op het volledige saldo aan vakantiedagen houdt.

In de volgende zaak benadrukt de Hoge Raad dat er uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist is bij het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen.

Feiten

Werknemer is op 1 maart 2008 bij DAF Trucks in dienst getreden. Op de arbeidsovereenkomst is de cao voor Metalektro van toepassing. Op 14 december 2017 is de verlofaanvraag van de werknemer voor de periode van 13 mei tot en met 22 juni 2018 goedgekeurd. Werknemer wilde een trektocht door Scandinavië gaan maken. Op 29 januari 2018 heeft werknemer zich echter ziekgemeld. Werknemer heeft vervolgens bij de bedrijfsarts aangegeven in goedgekeurde vakantieperiode zijn geplande reis naar Scandinavië toch te willen maken. De bedrijfsarts heeft vervolgens goedkeuring verleend aan dit voornemen. Ook de leidinggevende had er geen bezwaar tegen dat de werknemer toch op reis ging.

DAF heeft vervolgens voor de door werknemer genoten vakantie 29 vakantiedagen afgeschreven van het vakantiesaldo. Daar was werknemer het niet mee eens. Hij vordert de correctie van het verlofsaldo door de afschrijving van 29 dagen ongedaan te maken en deze alsnog uit te betalen bij einde dienstverband.

Oordeel

Het gaat in deze zaak om de vraag of een werkgever op grond van artikel 7:638 lid 1 BW vakantiedagen van de werknemer kan afschrijven indien werknemer, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en vervolgens met toestemming van de bedrijfsarts op vakantie gaat. Hierbij moet rekening worden gehouden met het instemmingsvereiste.

Artikel 7:638 lid 8 BW bepaalt namelijk dat een werknemer die vóór of tijdens een reeds vastgestelde vakantie ziek wordt zijn vakantiedagen behoudt, zodat hij die op een later moment kan benutten. Gelet op dit doel dient een werknemer uitdrukkelijk en gericht in te stemmen met het aanmerken van genoten vakantie als vakantiedagen en het afschrijven van vakantiedagen.

Zowel de bedrijfsarts als de leidinggevende hadden de werknemer niet expliciet gevraagd of hij instemde met het afschrijven van vakantiedagen voor zijn reis naar Scandinavië. Op grond van deze omstandigheden gelden de dagen waarop de werknemer naar Scandinavië is gereisd, niet als vakantiedagen. Deze dagen gelden gewoon als ziektedagen.
Het hof oordeelt dat DAF daarom de 29 vakantiedagen niet had mogen afschrijven van het saldo, omdat de werknemer daarvoor geen instemming had verleend. Daarnaast vindt het hof dat een cao niet geldt als ‘schriftelijke overeenkomst’.
De Hoge Raad heeft dit oordeel als juist bevestigd.

Conclusie

Afschrijven of verrekenen van vakantiedagen mag dus alleen met de expliciete instemming van de zieke werknemer.
Zonder deze instemming heeft de werknemer recht om de vakantiedagen op een ander moment te benutten.

Tips

Als een werknemer ziek wordt nadat hij /zij vakantie heeft aangevraagd en toch tijdens de periode van de vakantieaanvraag op reis / vakantie wil gaan, zorg er dan voor dat er schriftelijk wordt vastgelegd dat de werknemer ermee instemt dat deze dagen als vakantiedagen worden afgeboekt.

Let op: als de zieke werknemer instemt met afschrijven van vakantiedagen, dan betekent dit wel dat hij/zij het volledige salaris over deze vakantiedagen ontvangt!

Het blijft een lastig onderwerp: vakantie van een zieke werknemer. Heb je hierover vragen?
Neem dan contact op met je accountjurist via 088-1331133 of stuur een mail naar
service@deraadgevers.nl

 

Start typing and press Enter to search