Misbruik van recht op inzage persoonsgegevens?

Op 19 maart 2024 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een voormalig ambtenaar van gemeente Rotterdam geen misbruik heeft gemaakt van zijn recht op inzage in zijn persoonsgegevens.  Ook ziet het hof geen aanleiding voor het opleggen van een dwangsom.

De feiten

In de periode tussen december 2009 en december 2011 pleegde de ambtenaar valsheid in geschrifte. Ook had de ambtenaar valse facturen ingediend en de betaling daarvan doorgesluisd naar zijn eigen bedrijf. De gemeente Rotterdam liet vanwege een vermoeden van fraude een onderzoek uitvoeren door KPMG, die inderdaad de fraude aannemelijk kon maken. Naar aanleiding van het KPMG rapport werd de ambtenaar zowel civiel als strafrechtelijk veroordeeld.

Na zijn veroordelingen diende de ambtenaar op grond van de AVG een inzageverzoek in. In dit verzoek beriep de ambtenaar zich op zijn recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, zoals vastgelegd in artikel 15 van de AVG. KPMG weigerde om inzage in de persoonsgegevens van deze ambtenaar te geven, aangezien KPMG aangaf dat er sprake is van misbruik van recht. Het inzageverzoek zou volgens KPMG alleen bedoeld zijn om informatie te verkrijgen voor zijn verdediging in de procedure. De rechtbank Midden-Nederland, die zich over het verzoek van de ambtenaar diende te buigen wees het verzoek van de ambtenaar om inzage af. De ambtenaar liet het er niet bij zitten en ging in hoger beroep.

Oordeel van het hof:

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden boog zich over het hoger beroep van de ambtenaar en kwam tot een andere conclusie. Het hof benadrukte het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) en artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Volgens het hof kan misbruik van inzagerecht niet snel worden aangenomen, en het feit dat de ambtenaar mogelijk andere doelen had met zijn inzageverzoek, niet automatisch misbruik van recht met zich meebracht.

Het hof stelde vast dat de verstrekte overzichten van KPMG niet voldoende waren voor de ambtenaar om de juistheid en rechtmatigheid van de verwerking van zijn persoonsgegevens te controleren. Het recht op inzage was dus gerechtvaardigd. Daarnaast benadrukte het hof dat KPMG een zorgvuldige afweging moet maken tussen het belang van de ambtenaar bij inzage en de privacybelangen van anderen, zoals medewerkers en derden die betrokken zijn bij het onderzoek.

Tips

Rechten van betrokkenen dienen door organisaties serieus te worden genomen.  Het is belangrijk om daarbij een zorgvuldige belangenafweging te maken bij het behandelen van de AVG verzoeken. Laat je daarbij adviseren door een deskundige privacy jurist.

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op via 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search