Het Faillissementsrecht regelt de verhouding tussen de schuldenaar (die door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden verkeert) en de schuldeiser(s).

Faillietverklaring

Een schuldenaar die ten minste twee schuldeisers heeft en niet langer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden failliet worden verklaard.

Dit kunnen rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen betreffen. Bij een faillissement wordt een curator benoemd, die alle beschikkingsbevoegdheid van de failliet overneemt en zorgt voor de afwikkeling van de failliete boedel met de schudeisers.

Alvorens een faillissement uit te spreken, kan bij de rechter om uitstel van betaling gevraagd worden: surseance. Hierbij wordt een bewindvoerder benoemd. Gedurende de looptijd van surseance heeft de persoon of het bedrijf de tijd om orde op zaken te stellen en te onderhandelen met de schuldeisers over een betalingsregeling.

Ook kan hij een akkoord aanbieden, waarin meestal wordt vastgelegd dat de schuldeisers een gedeelte van hun vordering betaald krijgen. Vaak lukt dit niet en mondt dit alsnog uit in een faillissement.

Failliet verklaard, wat nu?

Na de uitspraak van het faillissement volgt eventueel nog een doorstart. Dit laatste kan interessant zijn voor de schuldeisers, aandeelhouders en werknemers. Voor de schuldenaar die een natuurlijk persoon is, bestaat er ook nog de mogelijkheid om een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Schuldsanering biedt de mogelijkheid om, meestal in een periode van drie jaar, van alle schulden af te komen. Het Faillissementsrecht, surseance van betaling en schuldsanering samen vormen het Insolventierecht.

Faillissementsrecht bij De Raadgevers

Heeft u vragen omtrent de aanvraag of begeleiding van een faillissement, surseance van betaling, het bereiken van een crediteurenakkoord, het aanvragen of begeleiden van een schuldsanering, het begeleiden van contacten met een curator of bewindvoerder, dan staan onze specialisten in het Faillissementsrecht u graag bij.

Heeft u vragen over faillissementsrecht?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

of vul ons contactformulier in

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search