Organisatieontwikkeling De Raadgevers – proces optimalisatie

Wat niet veel mensen weten is dat De Raadgevers naast uitstekend juridisch advies organisatie ook helpt met het verbeteren van de bedrijfsvoering. Voor o.a huisartspraktijken, apotheken en ook tandartspraktijken. En dat doen we op basis van een bewezen aanpak, waarin een combinatie van wetenschappelijk gevalideerde modellen en theorieën in kleine stapjes de organisatie aangepast wordt.

Het resultaat van onze aanpak is een beter ‘draaiende’ praktijk tegen lagere kosten. Benieuwd naar onze referenties? Bel of mail ons 088-133 11 33 of service@deraadgevers.nl

Het is bekend dat organisaties dynamische systemen zijn, ze groeien en soms krimpen ze. Ieder organisatie heeft daarmee te maken. Wat nog wel eens vergeten wordt is om in de veranderingen de structuur, de inrichting en de processen binnen een organisatie mee te laten bewegen. Vaak en lang gaat dat ook wel goed.  Echter wanneer de organisatie een stap maakt in haar volwassenheid, een stuk verder gaat professionaliseren, dan wordt het vaak lastig, en lijken verandering een grotere impact te hebben. In de literatuur is dit terug te vinden, bijvoorbeeld in de modellen van organisatieontwikkeling van Larry E. Greiner. Hierin is duidelijk terug te zien dat ieder volgende fase gepaard gaat met een periode van onrust, Greiner noemt het zelfs crisis. Als ondernemer is het zaak deze fase-overgang te herkennen en daar naar te handelen door het moment te gebruiken om noodzakelijke aanpassing door te voeren. Daarbij kan gelijk een stuk “achterstallig onderhoud” mee genomen worden. De Raadgevers kan u hierin ondersteunen.

Daarbij streven wij naar een aanpak waarin we gebruik maken van de kwaliteiten en ideeën van uw eigen medewerkers. Daarmee borgt u de aanpassingen en ervaren de medewerkers die als vanzelfsprekend. Dat betekent veranderen met rust, draagvlak en aangepast aan uw onderneming. Geen grote budgetten of langdurig externe inhuur.

Ook voor uw onderneming?

Om succes te realiseren is een aantal voorwaarden van belang:

 • management spreekt zich eenduidig en zonder enige terughoudendheid positief uit over gekozen aanpak, gedurende een veranderingstraject is het van belang frequent te communiceren over de lopende zaken en er kan gebruik gemaakt worden van de kennis, kunde en ideeën van de medewerkers.
 • Het eigenaarschap van de verandering ligt bij de organisatie zelf. De Raadgevers helpt bij zichtbaar maken van de huidige situatie en kan praktisch ondersteunen bij implementeren van veranderingen. Daarna is het goed als de organisatie zelf invulling geeft in de gewijzigde setting. Uiteraard kan De Raadgevers in het vervolg nog steeds ondersteunen, veelal doen we dat door periodiek terug te komen en te helpen bij heel praktische zaken.
 • Als aan die voorwaarden voldaan kan worden en de mogelijkheid bestaat om in kleine stapjes de verandering te begeleiden kan in de context van uw organisatie binnen een aantal maanden een passende verandering gerealiseerd worden.

Hoe?

De Raadgevers heeft gekozen voor een iteratieve aanpak, in feite een “Agile” benadering. De Raadgevers kan ondersteunen met een aanpak die recht doet aan de organisatie, bewezen succesvol is en die gebaseerd is wetenschappelijk verantwoorde aanpak en die zich reeds ruimschoots in de praktijk bewezen.

 • Voorafgaand aan de start van het traject vindt een diepgaande inventarisatie plaats van alle zaken die geregeld zijn rond personeel. Te denken valt aan verzuim, ziektekostenverzekering, functieprofielen, pensioenen, opleidingen etc. Deze inventarisatie wordt afgerond met een grondig adviesrapport waarin aanbevelingen en adviezen worden beschreven ten aanzien van alle zaken die ten behoeve van de medewerkers geregeld zijn en worden.
 • Daarna start de inhoudelijke verkenning van uw organisatie met een cultuurscan. Op basis van de benadering van Quinn onderzoeken we de huidige en gewenste cultuur van uw organisatie.
 • Nagenoeg gelijktijdig zal het hele team, inclusief management, op basis van My Motivation (http://mymotivation.com/) begeleid worden in de theorie en praktijk van persoonlijke drijfveren. Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren, hoe kan de andere die waarnemen en welke drijfveren zie je bij anderen. Deze benadering ondersteunt het begrip van en voor elkaar. Op respectvolle wijze kan daardoor de kwaliteit van alle individuen optimaal ingezet worden ten behoeve van het collectief.

Tevens helpt dit instrument het gesprek te ondersteunen in de verschillen en overeenkomst tussen management onderling en ten aanzien van de medewerkers. Deze aanpak is gebaseerd op de theorieën van dr. C.W. Graves. De Raadgevers is gecertificeerd voor toepassen van het ondersteunende assessement.

 • Nadat dit fundament gelegd is wordt op basis van groepsinterviews inzicht verkregen in de huidige werkwijzen, verschillende processen en procedures en kunnen verbetervoorstellen geformuleerd worden. Dit betreft de operationele zijde van de bedrijfsvoering maar ook de interne component rond HRM en bijvoorbeeld gesprekscyclus. Voor deze aanpak wordt gewerkt vanuit het gedachtengoed van Apprecciative Inquiry, waarderend organiseren. Appreciative Inquiry (AI) is een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. AI verlegt de focus van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren (http://www.appreciative-inquiry.nl/). De interviews worden vastgelegd en gevalideerd door de deelnemers. Ook het management wordt hierin betrokken.

Na deze vier fasen is er voldoende materiaal beschikbaar om het organisatieontwerp verder te helpen invullen. Organisatieontwerp is meer dan structuur, het is meer dan het functionele ontwerp. Organisatieontwerp gaat ook over cultuur, systemen en strategie. Dat alles in onderlinge samenhang. Hier gaat het bijvoorbeeld ook over wie wat doet en welke verantwoordelijkheden erbij horen. Het gaat ook over HR instrumenten, functieprofielen, opleidings- en ontwikkelvraagstukken en leiderschap.

Ontwerp:

 • Welk type organisatie wil uw organisatie zijn? Welk ontwerp dient de doelen en resultaten van uw organisatie het best? Subvraag: Heeft u behoefte aan meer leidinggevenden en/ of kunnen we medewerkers meer verantwoordelijkheid geven? Hoe zou dat er dan uit zien?
 • Welke leiderschapsstijl en aansturing passen hierbij?
 • Welke systemen heeft u ter ondersteuning en passen die straks nog?
 • Welke cultuur past het best bij uw organisatie?

Zodra het ontwerp helder is, kunnen de instrumenten hieraan worden aangepast. Het uitgangspunt is om het goede te behouden en datgene dat niet meer past in de nieuwe ontwerp dan wel te veel energie kost ten opzichte van wat het oplevert, wordt vervangen en aangepast.

HR instrumenten

 • In een nieuwe organisatieontwerp zal de aansturing van medewerkers aangepast worden. Waar stuurt de directie/ het management op? Kan dit terugkomen in rapportage en overleg
 • Past het huidige systeem van functionering en beoordelingssystematiek nog? Hoe krijgen de gesprekken de accenten op de juiste onderwerpen en hoe kan het beoordelen objectief gemaakt worden? Hoe zorgen we dat dit proces niet teveel tijd in beslag neemt en motiveert.
 • Is er onderscheid te maken tussen de verschillende functie invullingen en is het nodig om hier aanpassingen in te maken? Dit kan worden uitgewerkt in de functiebeschrijvingen.
 • Opleiding- en ontwikkeling. Hoe worden medewerkers opgeleid en wat is er voor nodig om goede invulling aan de functie te geven. Zijn, en zo ja, welke mogelijkheden zijn er voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Aan welke training & opleidingen is behoefte als gevolg van de organisatieverandering?
 • Welke andere behoeftes zijn er?

Graag lichten wij onze aanpak nader aan u toe. U kunt ons een email sturen maar bellen kan ook.

Heeft u advies nodig?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

of vul ons contactformulier in

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search