Artikel 96 Rv: een praktisch rechtsinstrument

Sneller en eenvoudiger procederen

Veel mensen denken bij gerechtelijke procedures vooral aan langlopende, ingewikkelde en kostbare procedures. Naast de stress die het conflict zelf al veroorzaakt, heeft u slapeloze nachten vanwege de complexiteit en onvoorspelbaarheid van een procedure. De wetgever heeft echter ooit een rechtsinstrument ontwikkeld dat uitblinkt in eenvoud en overzichtelijkheid: de zogenaamde artikel 96 Rv procedure. Bijkomend voordeel is dat deze procedure volledig door uw eigen bedrijfsjurist gevoerd kan worden. Inzet van een advocaat is overbodig.

 

Ondergeschoven kindje                                                                                                                                     

Hoewel de procedure ex. artikel 96 Rechtsvordering (afgekort: Rv) een volwaardige procedure is, wordt er in de praktijk nog maar weinig gebruik van gemaakt. Waarschijnlijk omdat, zoals mr. Bol van Houthoff al schrijft: ‘Onbekend maakt onbemind’[1]. En dat is jammer, want eigenlijk kent deze vorm van procederen weinig tot geen nadelen. De artikel 96 procedure biedt voor vele geschillen uitkomst. Partijen hebben met deze procedure de mogelijkheid zelf te bepalen aan welke rechtbank in Nederland zij de zaak voorleggen en hoe de procedure wordt gevoerd. Daardoor kan er sneller, veelal goedkoper en op meer informele wijze worden geprocedeerd.

Kantonrechter bevoegd

In principe mag de kantonrechter binnen het civiele recht alleen specifieke zaken in behandeling nemen zoals arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en geschillen tot € 25.000,-. In een artikel 96 Rv procedure kiezen partijen er samen voor om hun zaak voor te leggen aan de kantonrechter terwijl deze normaliter niet bevoegd zou zijn om van het geschil kennis te nemen.

De voordelen van de artikel 96 procedure

Het bestaansrecht van de artikel 96 procedure is met name te vinden in het beginsel van partijautonomie:

  • Partijen kunnen zelf kunnen bepalen waarover en hoe zij willen procederen.
  • De artikel 96 procedure leidt in de meeste gevallen bovendien tot een snellere beslechting van het geschil.
  • Niet onbelangrijk het is een goedkopere manier van procederen. Het griffierecht is lager en deurwaarderskosten kunnen achterwege worden gelaten indien men kiest voor een verzoekschriftprocedure in plaats van een dagvaardingsprocedure.
  • Ook mogen partijen zelf de procedurele kaders bepalen, wat onder andere concreet inhoudt dat partijen kunnen kiezen of ze wel of geen optie tot hoger beroep willen openhouden en kan het aantal schriftelijke en mondelinge rondes worden beperkt.

Al met al kan er met deze procedure dus een effectievere oplossing van het conflict worden gezocht, terwijl er een gekwalificeerde en onafhankelijke rechter over de zaak oordeelt.

Voor ondernemers met een bedrijfsjurist is deze procedure heel praktisch en toegankelijk. De bedrijfsjurist die alle ins en outs van uw bedrijf kent, hoeft de zaak niet uit te besteden aan een advocaat die minder nauw betrokken is bij de bedrijfsbelangen en doorgaans ook een hoger uurtarief hanteert. Uw eigen bedrijfsjurist kan u vertegenwoordigen!

Resumerend

De artikel 96 procedure is een onterecht weinig gebruikt rechtsinstrument dat meer aandacht verdient. De voordelen die deze procedure biedt, zijn talrijk en het overwegen waard. Deze effectieve procedure is door de wetgever niet voor niets ontwikkeld!

 

Bel voor meer informatie naar uw bedrijfsjurist via 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl.

 

[1] Mevr. mr. K. Bol, advocaat bij Houthoff,  SDU Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, nummer 8, januari 2020, 116.

Start typing and press Enter to search