Stichting of vereniging? Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

In het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen dat momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer is, wordt het rechtspersonenrecht verder geüniformeerd.

Andere rechtspersonen

Dit houdt in dat de bepalingen die nu al voor de BV en NV gelden, straks ook voor de andere rechtspersonen gaan gelden. Indien jouw onderneming de rechtsvorm van een BV of NV heeft, verandert er voor jou vrij weinig aangezien deze regels al van toepassing zijn op jouw onderneming. Heeft jouw onderneming echter de vorm van een stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zal de inwerkingtreding van dit Wetsvoorstel wel degelijk een impact hebben op jouw onderneming!

Belangrijkste wijzigingen

We zetten voor jou de meest belangrijke veranderingen op een rij:

  1. De regeling die momenteel al van toepassing is op de BV en NV kent scherpere regels omtrent het interne toezicht dan nu het geval is voor de stichting en de vereniging.
  2. De vereniging en stichting kunnen bij inwerkingtreding van het voorstel kiezen voor een one-tier board. In het bestuur zitten dan naast uitvoerende bestuurders ook niet-uitvoerende bestuurders die toezicht moeten houden. Dit is een aanvulling op het meer traditionele two-tier board, waarbij er een aparte Raad van Toezicht is naast de directie.
  3. Bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen dienen in het belang van de rechtspersoon te handelen. Indien er toch sprake is van een tegenstrijdig belang, dient de betreffende bestuurder niet deel te nemen aan de besluitvorming. Heeft het gehele bestuur een tegenstrijdig belang, dan dient het besluit door de Raad van Commissarissen te worden genomen. Hiermee wordt belangenverstrengeling voorkomen.
  4. Er komt een wettelijke grondslag voor de Raad van Commissarissen bij de vereniging en stichting.
  5. In geval van faillissement kunnen bestuurders, net zoals nu het geval is bij de BV en NV, hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling. Er zijn voor bepaalde stichtingen en verenigingen wel uitzonderingen opgenomen in het wetsvoorstel.
  6. Daarnaast kan een bestuurder op verzoek van een belanghebbende of zelfs op verzoek van het OM door de rechtbank worden ontslagen wegens onder andere taakverwaarlozing of een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Deze regeling is bedoeld om bij stichtingen die geen Raad van Commissarissen kennen toch de mogelijkheid te bieden niet-functionerende bestuurders te ontslaan.

Sectorale wetgeving

Van het één en ander kan wel in sectorale wetgeving worden afgeweken. Indien jouw vereniging of stichting onder aparte sectorale wetgeving valt, kunnen er dus uitzonderingen zijn.

Al het bovenstaande is afhankelijk van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Er is nog geen specifieke datum bekend. Uiteraard houden wij je op de hoogte! Neem intussen vrijblijvend contact op indien je vragen hebt over dit onderwerp of over andere zaken die de vereniging, stichting of andere rechtsvormen aangaan!

Start typing and press Enter to search