Stalhouder en te maken met wanbetalers

Ben je stalhouder? Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met wanbetalers. Bijvoorbeeld wanneer een pensionklant plotseling niet meer voldoet aan zijn betalingsverplichting. Dit is erg vervelend, maar niet onoverkomelijk. Als stalhouder heb je namelijk best een aantal opties om de betaling alsnog verricht te krijgen. Maar hoe?

Drie mogelijkheden

Je hebt als stalhouder drie mogelijkheden in zo’n geval:

  • Beroep op retentierecht en opschorten verplichtingen
  • Beslaglegging
  • Gerechtelijke bewaring

Deze mogelijkheden worden hieronder verder toegelicht.

Beroep op retentierecht en opschorten verplichtingen

Indien je pensionklant niet meer betaalt, kun je als stalhouder je verplichtingen jegens de pensionklant opschorten. Je blijft dan slechts verplicht het paard de noodzakelijke verzorging te bieden (zogenaamde zorgplicht), maar je bent niet verplicht tot alles dat eerder is afgesproken. Feitelijk is het geven van bewegen, het paard in de stapmolen zetten, het wisselen van de dekens etc. dan ook niet meer verplicht. Ook ben je als stalhouder gerechtigd om de pensionklant, de eigenaar van het paard, de toegang tot de stal te ontzeggen. Je kunt zelfs een slot op de staldeur hangen totdat er betaald is.

Pensionklant in gebreke stellen

Je moet de pensionklant wel in gebreke stellen middels een aangetekende brief. In deze brief geef je de klant nog een laatste termijn om tot betaling over te gaan en beroep je je tevens op het zogenaamde retentierecht. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie niet is betaald.

Paard mag niet van terrein opgehaald worden.

De pensionklant of eigenaar van het paard mag zijn paard en eventuele andere eigendommen die zich op je terrein bevinden dan niet meer ophalen. Doet de klant dat toch, dan begaat een strafbaar feit. Stel: het paard verdwijnt toch, dan mag je als stalhouder dit paard terugeisen, als ware je de eigenaar. Als stalhouder mag je het paard echter niet verkopen.

Beslaglegging paard

Naast het retentierecht en het opschorten van je verplichtingen tegenover de pensionklant, kun je een jurist inschakelen (na het schrijven van een aanmaningsbrief) om een procedure te starten tegen de pensionklant. Voorafgaand hieraan zal de jurist je adviseren beslag te laten leggen op alle goederen en bezittingen van de pensionklant, van paard tot bankrekening.
Mocht je geen (of verouderde adresgegevens) van de pensionklant hebben dan kan de jurist deze gegevens via de deurwaarder laten opzoeken in de Gemeentelijke Basis Administratie.

Executoriaal of conservatoir beslag?

Allereerst dient er onderscheid gemaakt te worden tussen executoriaal en conservatoir beslag. Een executoriaal beslag is een beslag dat pas gelegd kan worden nadat een executoriale titel is verkregen. Meestal is dit een vonnis of een beschikking van de rechtbank.
In hippische zaken komt het vaak voor dat de schuldeiser (in dit geval de stalhouder) eerst conservatoir beslag legt. Dit is in de praktijk beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en wil de tegenpartij nog steeds niet betalen, dan spreekt men van executoriaal beslag.

Bij een conservatoir beslag kan het paard niet worden verkocht. Het gaat dus alleen maar om een zekerheidsstelling. Dit is handig als je jaren moet procederen en al weet dat je bij het winnen van de zaak er niet over in hoeft te zitten of de andere partij de vordering wel kan voldoen. Het is dan ook vrij makkelijk om op een paard van een ander conservatoir beslag te leggen. Een conservatoir beslag beoogt te voorkomen dat tegen de tijd dat er een executoriale titel is er niets meer bij de schuldenaar te halen valt. Het is de bedoeling dat degene die conservatoir beslag heeft gelegd alsnog een executoriale titel verwerft. Dit betekent dat er nog een proces gevoerd moet worden.

Daarna kan het vonnis ‘ten uitvoer gelegd worden’ (oftewel geëxecuteerd) en kan een deurwaarder met dit vonnis in de hand overgaan tot executoriaal beslag. Dit beslag is er op gericht om bijvoorbeeld over te gaan tot de verkoop van het paard. De rechter heeft dan immers al geoordeeld dat de schuldenaar tot betaling moet overgaan.

Gerechtelijke bewaring

Een andere mogelijkheid is de gerechtelijke bewaring. In hippische zaken wordt onder gerechtelijke bewaring verstaan het in bewaring stellen van het paard van een ander (de wanbetalende pensionklant) in handen van een aan te wijzen bewaarder. Het doel van bewaring is het voorkomen van verwaarlozing van het paard alsmede het veilig stellen van het paard en het uit de macht halen van de wanbetaler. In de praktijk zie je dat gerechtelijke bewaring vaak tegelijkertijd verzocht wordt met een conservatoir beslag.
Bij executoriaal beslag is de deurwaarder van rechtswege bevoegd om het in beslag genomen paard in bewaring te geven en is geen voorafgaande toestemming van de rechter nodig.
Bij een paard dat in beslag wordt genomen, kan de rechter op verzoek een geschikte persoon aanstellen, om voor de verzorging van het paard zorg te dragen en zo verwaarlozing te voorkomen.

Genoeg mogelijkheden

Al met al genoeg mogelijkheden om je financiële situatie veilig te stellen. Zorg verder voor een goede administratie en vraag je jurist om advies. Wil je graag wat meer informatie over dit onderwerp of andere hippische zaken? Neem dan contact met ons op

Start typing and press Enter to search