Buitengerechtelijke incassokosten

In deze blog wat meer duidelijkheid over de buitengerechtelijke incassokosten. Onlangs is namelijk door de Hoge Raad opnieuw een arrest gewezen met als onderwerp de zogenaamde ‘buitengerechtelijke incassokosten’.  In deze kwestie werden er prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld door het gerechtshof Den Bosch. Deze vragen hadden betrekking op de volgorde van voldoening (6:44 BW) en matiging van de incassokosten door de rechter (242 Rv.).

De casus

In 2012 heeft de eisende partij bouwmaterialen verkocht en geleverd aan de gedaagde partij. Vervolgens zijn er facturen en herinneringen aan de koper verzonden, echter bleef de betaling uit. De verkoper besteedde daarop het incasseren van de openstaande posten uit aan een advocaat. De advocaat stelde een termijn aan de koper: voor 23 augustus 2012 diende de hoofdsom van € 24.821,73, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke kosten van € 3.762,47, te zijn voldaan. Op 22 augustus 2012 werd door koper een bedrag van € 15.525,49 betaald en vervolgens op 13 september 2012 € 8.000,00.

Voor de rechter vorderde de verkoper de veroordeling van koper tot betaling van € 5.333,10. De verkoper stelde dat de betalingen van koper als eerst in mindering komen op de buitengerechtelijk incassokosten, dan de wettelijke rente en vervolgens pas de hoofdsom. Het openstaande bedrag was volgens de verkoper derhalve nog een restant van het factuurbedrag.

De kantonrechter oordeelde echter anders. Volgens de kantonrechter vallen de incassokosten niet onder het begrip ‘kosten’ van artikel 6:44 BW. De betalingen die koper heeft gedaan zullen dus in minderen worden gebracht op de hoofdsom en de rente. Daarnaast werden de in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten door de kantonrechter vastgesteld op € 300,00 (!).

Hoge Raad: de juiste volgorde

Puur gelet op de tekst van artikel 6:44 BW, moet worden geoordeeld dat de buitengerechtelijk incassokosten vallen onder het begrip ‘kosten’ en derhalve eerst voldaan dienen te worden. De Hoge Raad kijkt echter ook nog naar de bedoeling van de wetgever bij het ontstaan van het artikel. Volgens de Hoge Raad heeft het artikel de strekking om de schuldeiser te beschermen tegen schade. Het is in overeenstemming met deze opvatting dat de buitengerechtelijke incassokosten onder het begrip ‘kosten’ van artikel 6:44 BW vallen. Het belang van de schuldeiser komt in dit geval meer gewicht toe dan het belang van de schuldenaar.

Hoge Raad: matiging

Op grond van artikel 242 Rechtsvordering heeft een rechter de bevoegdheid om de buitengerechtelijke incassokosten te matigen, indien deze hem onredelijk voorkomen. De rechter kan deze kosten echter niet dusdanig matigen dat deze kosten lager zijn dan wat gewoonlijk in rekening wordt gebracht.
Artikel 2 van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (BIK) geeft aan welke bedragen als uitgangspunt hebben te gelden. Indien de schuldenaar geen consument is, kan er van dit besluit worden afgeweken.
In deze casus is dat ook gebeurd. De verkoper heeft ruim € 3.000 in rekening gebracht, ongeveer € 2.000 meer dan dat volgens het besluit redelijk is. De rechter matigt het bedrag echter tot € 300,00. Dit is volgens de Hoge Raad niet de bedoeling. De rechter mag het bedrag matigen, echter niet tot een bedrag lager dan dat in het BIK is genoemd.

Conclusie

De eerste conclusie is een voor de hand liggende. De volgorde van betaling was eigenlijk al bekend, al werd deze niet met zoveel woorden in de wet genoemd. De Hoge Raad bevestigt de weg die eigenlijk al werd bewandeld.
De tweede conclusie is dat, ingeval van niet-consumenten, er afgeweken kan worden van het BIK, maar dat deze kosten wel redelijk dienen te zijn. De rechter heeft de bevoegdheid deze te matigen, maar dient daarbij wel het BIK in acht te nemen, aangezien de wetgever dit heeft aangemerkt als redelijk kosten.

Incassoservice

Heb je zelf regelmatig te maken met facturen die niet betaald worden? Denk dan eens aan de incassoservice van De Raadgevers. Een prettig, eenvoudig en snel middel om je facturen tóch betaald te krijgen.  Bekijk snel De Raadgevers Incassoservice en meld je aan.

Start typing and press Enter to search