Meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten

Ter herinnering: per 1 juli 2016 zijn de mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten aan te bieden uitgebreid. Dit betekent dat u uw woning tijdelijk kunt verhuren zonder het risico dat de huurder zich na afloop van de huurovereenkomst op huurbescherming beroept. Deze wetswijziging heeft ten doel het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt.

Let op: u kunt gebruikmaken van deze nieuwe huurvormen bij huurcontracten die op of na 1 juli 2016 zijn afgesloten. De afsluitdatum is bepalend, niet de ingangsdatum.

Nieuwe vormen tijdelijke huur

Huurovereenkomst voor 2 jaar of voor 5 jaar:

Een zelfstandige woning kan voor de duur van maximaal 2 jaar tijdelijk worden verhuurd, een onzelfstandige woning (kamers) voor de duur van maximaal 5 jaar.

Opzegging door huurder:

De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds altijd opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Een huurovereenkomst eindigt na aanzegging door verhuurder.

De huurovereenkomst eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen periode. De verhuurder dient de beëindiging van de huurovereenkomst echter wel schriftelijk aan te zeggen! Daarvoor geldt een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 1 maand voor afloop van de huurovereenkomst. Vergeet de verhuurder om dit tijdig te doen, dan ontstaat automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als particuliere verhuurder doet u er dus goed aan om de administratie zodanig in te richten dat de brief voor beëindiging van de tijdelijke verhuur tijdig wordt verstuurd!

 

Woningcorporaties: alleen voor specifieke doelgroepen

De tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte is niet van toepassing voor niet-geliberaliseerde woningen[1] van woningcorporaties. Zij mogen daarvan slechts gebruik maken in specifieke, door de Minister aangewezen situaties. Dit zijn:

  • huurders die in verband met werk of studie tijdelijk in een andere gemeente, of afkomstig vanuit het buitenland in Nederland, werken of studeren;
  • huurders die in verband met renovatie of sloop tijdelijk elders moeten worden gehuisvest;
  • huurders die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang of in een sociale noodsituatie verkeren;
  • huurders in het kader van een laatste kansovereenkomst (denk aan laatste kans-beleid als gevolg van langdurige overlast).

Overige mogelijkheden voor specifieke doelgroepen:

Tijdelijke verhuur is voor meer categorieën woningen voor bepaalde doelgroepen mogelijk geworden. Bijvoorbeeld de regeling voor studenten. Zodra de student is afgestudeerd, mag de huur worden opgezegd.

Ook heeft de wetswijziging opzegging wegens ‘dringend eigen gebruik’ ten aanzien van bepaalde doelgroepen eenvoudiger gemaakt: jongeren, promovendi, gehandicapten, ouderen en grote gezinnen. Tot slot biedt de wetswijziging de particuliere verhuurder de mogelijkheid tot huurverhoging op basis van het huishoudinkomen.

 

Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet

Reeds in juli 2013 zijn de regels voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet versoepeld. Op grond van de Leegstandwet kan zowel woon- als bedrijfsruimte tijdelijk worden verhuurd. Bijvoorbeeld als uw koopwoning nog te koop staat terwijl u al een nieuwe woning heeft gekocht (ter voorkoming van dubbele hypotheeklasten). Of als uw bedrijfsruimte al maanden leegstaat. Voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Voor meer informatie over tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet verwijs ik naar mijn artikel in de nieuwsbrief van februari 2015.

De Raadgevers heeft voor abonnees gratis een standaard model overeenkomst voor tijdelijke verhuur beschikbaar.

 

[1] De huurliberalisatiegrens bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Voor 2016 is de grens bepaalt op € 710,68. Boven dit bedrag is sprake van geliberaliseerde huur.

Start typing and press Enter to search