Non-conformiteit bij aankoop paard

Bij de aan- en verkoop van een paard kan helaas van alles misgaan, of er nu opzet in het spel is of niet. Vaak houdt na het sluiten van de koop partijen verdeeld wie aansprakelijk is voor kosten en schade als het paard vlak na de verkoop een gebrek blijkt te hebben. Welke verplichtingen hebben de koper en de verkoper bij de aan- en verkoop van een paard en wat zijn de gevolgen als deze verplichtingen niet (correct) worden nagekomen?

Consumentenkoop versus niet-consumentenkoop

Van groot belang bij het antwoord op deze vragen is in welke hoedanigheid partijen de koopovereenkomst hebben gesloten. Bij een consumentenkoop, waarbij de verkopende partij  handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de koper een natuurlijke persoon is, gelden andere regels dan tussen consumenten onderling of bedrijven onderling.

In geval van een consumentenkoop dient er rekening gehouden te worden met de dwingend rechtelijke bepalingen welke zijn opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Van deze bepalingen mag middels een contract niet worden afgeweken.  Zo is onder meer vastgelegd dat de consument-koper een hoge mate van bescherming geniet in geval er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper.

Non-conformiteit

Wat als na de koop blijkt dat het paard een gebrek vertoont?

Het paard moet op het moment van levering de eigenschappen hebben voor normaal gebruik, die de koper mag verwachten op grond van de koopovereenkomst. Is dit niet het geval, dan beantwoordt het paard niet aan de overeenkomst en is sprake van een zogenaamde ‘non-conformiteit’. Een non-conformiteit is een tekortkoming van de verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen en kan reden zijn voor de koper om de koopovereenkomst te ontbinden. Hierbij speelt wel nog de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper een rol.

Door de koper kan geen beroep op een verborgen gebrek worden gedaan als de koper het gebrek kende of redelijkerwijs met het gebrek bekend had kunnen zijn. Denk hierbij aan een klinische of röntgenologische keuring die de koper had kunnen laten verrichten waarbij het gebrek ontdekt zou zijn. In zo’n geval had de koper redelijkerwijs met het gebrek bekend kunnen zijn en kan de koper zich niet beroepen op non-conformiteit en ontbinding van de koopovereenkomst. In hoeverre sprake is van een mededelingsplicht en een onderzoeksplicht hangt af van de deskundigheid van partijen. Heeft de consument-koper reeds ervaring met paarden, dan kan meer van hem worden verwacht. Echter de mededelingsplicht, ook wel spreekplicht genoemd, van de verkoper gaat voor op de onderzoeksplicht van de koper, zo oordeelde de rechtbank Zwolle nog onlangs (24-01-2017 zaaknr. 5260837 CV EXPL 16-5650). De verkoper dient in ieder geval alle hem bekende informatie over het paard te verstrekken.

Bewijslast en gevolgen geslaagd beroep op non-conformiteit

De bewijslast om aan te tonen dat het gebrek ten tijde van de levering bestaat, ligt bij de koper, tenzij er sprake is van een consumentenkoop en het gebrek zich binnen een termijn van zes maanden na levering openbaart. Dit wordt ook wel de ‘zesmaandenregel’ genoemd (artikel 18 lid 2 van boek 7 Burgerlijk Wetboek). In dat geval ligt de bewijslast bij de verkoper. Partijen kunnen hier niet van afwijken bij overeenkomst.

Indien blijkt dat het gebrek inderdaad reeds aanwezig was op het moment van levering, is er sprake van non-conformiteit. Normaliter kan de koper dan correcte nakoming eisen, echter is dit bij paarden doorgaans niet mogelijk. Daarom ligt vermindering van de koopprijs of ontbinding het meest voor de hand. Daarbij is het mogelijk dat de koper schadevergoeding eist ter compensatie van gemaakte stallingskosten, dierenartskosten en zo veel meer.

Koopovereenkomst ter voorkoming van geschillen

Om te voorkomen dat u in een rechtszaak verwikkeld raakt, is het raadzaam om altijd gebruik te maken van een (juridisch goed opgestelde) koopovereenkomst. In de koopovereenkomst kunnen de belangrijkste verplichtingen van zowel de koper als de verkoper worden vastgelegd en tevens de gevolgen in geval van non-conformiteit: wie is voor wat aansprakelijk en in hoeverre? Vergeet ook niet op te nemen de koopprijs, de wijze van levering, het doel van het gebruik van het paard en de reeds bekende gebreken. De koper kan ook bedingen dat de overeenkomst tot stand komt onder de opschortende voorwaarde van een keuring. Behalve in het geval van consumentenkoop, hebben partijen in hoge mate contractsvrijheid bij het overeenkomen van de koop, en heeft de wet voornamelijk slechts aanvullende werking.

Op het online downloadplatform van De Raadgevers staat een model voor een standaard koopovereenkomst van een paard. Dit document is voor onze abonnees gratis te downloaden.  

Deze blog is geschreven door mw. mr. M.J.S. Joosten, senior bedrijfsjurist en hippisch recht-expert

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search