Het recht van reclame in een faillissement

Het faillissement van het bekende warenhuisketen V&D eind 2015 is je vast niet ontgaan. Voor leveranciers die goederen aan V&D hebben geleverd maar nog niet zijn betaald, zou het recht van reclame een belangrijk laatste redmiddel kunnen zijn. Hierdoor kan voorkomen worden dat de geleverde goederen in de failliete boedel van een gefailleerde vallen en leveranciers alleen nog maar een concurrente vordering kunnen indienen bij de curator ter betaling van de geleverde goederen. Het recht van reclame toegelicht:

Wat zijn de spelregels bij het recht van reclame?

Het recht van reclame geeft aan leveranciers de mogelijkheid om geleverde goederen die onbetaald zijn gebleven schriftelijk terug te vorderen. Ook voor jou kan het recht van reclame dus een belangrijk redmiddel zijn, indien je vreest niet betaald te worden en geen eigendomsvoorbehoud hebt afgedwongen. Het inroepen van het recht van reclame heeft tot gevolg dat de koopovereenkomst wordt ontbonden op het moment wanneer de wanbetalende koper de schriftelijke verklaring van je ontvangt. Op datzelfde moment word je als leverancier automatisch weer eigenaar van de goederen.

De voorwaarden

Om als leverancier rechtsgeldig het recht van reclame te kunnen inroepen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • het moet gaan om niet (of niet geheel) betaalde roerende niet-registerzaken.
  • de koper moet tekort geschoten zijn in haar betalingsverplichting en in verzuim zijn.
  • Hiervan is sprake indien de koper de overeengekomen betalingstermijn heeft overschreden.
  • Het recht van reclame moet op tijd worden ingeroepen.

Het inroepen van het recht van reclame moet binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden of binnen zestig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de zaak in eigendom van de koper is overgedragen of onder iemand van zijnentwege is opgeslagen.

Overschreden betalingstermijn

Concreet betekent dit dat de zes weken termijn intreedt op het moment wanneer de overeengekomen betalingstermijn is overschreden. Immers, op dat moment is de vordering opeisbaar geworden. Het moment van de zestig dagen termijn begint te lopen op het moment dat de goederen zijn afgeleverd bij de koper, nu op dat moment het eigendom van de goederen is overgedragen aan de koper.

Indien deze voorwaarden zich bij jou voordoen, dan dien je een aangetekende brief te zenden aan de wederpartij c.q. de curator en je eigendommen op te eisen. Indien je vragen hebt hierover, kun je natuurlijk voor raad en daad bij De Raadgevers terecht. Op onze contactpagina lees je hoe je ons kunt bereiken.

Start typing and press Enter to search