Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Voor velen is het een vanzelfsprekendheid om een eigen advocaat of jurist te kiezen.  Echter niet voor degenen met een rechtsbijstandsverzekering. Tot voor kort konden de verzekerden alleen kiezen uit de advocaten en juristen,  waar de verzekeraar een overeenkomst mee heeft. Daar is vorig jaar verandering in gekomen ten aanzien van de procedures voor de rechter. Recentelijk heeft het Hof van Justitie bepaald dat deze vrije advocaatkeuze ook geldt voor de ontslagprocedures voor het UWV.

Rechtsbijstandverzekeraar hield de boot af

Bij UWV procedures voor beëindiging van het dienstverband hielden rechtsbijstandsverzekeraars de boot nog af. De rechtsbijstandsverzekeraars stelden zich op het standpunt dat een UWV procedure niet onder de vrije advocaatkeuze viel. Het argument was dat, alhoewel er bij een UWV procedure sprake is van een administratieve procedure, daar geen rechters  aan te pas kwamen. Om die reden zou een UWV procedure – volgens de rechtsbijstandsverzekeraars – niet onder de vrije advocaatkeuze vallen.

UWV procedure valt onder vrije advocaatkeuze

Het Hof bepaalde dat de UWV procedure wél onder de vrije advocaatkeuze valt. Als argumenten voor haar beslissing droeg het Hof aan dat:

  • In diverse andere talen wordt aangegeven dat de vrije advocaatkeuze betreft een rechterlijke of administratieve procedure, zodat er geen verschil bestaat tussen een procedure voor de rechter of een procedure voor ambtenaren.
  • De aard van de ontslagvergunning bij het UWV: deze is  anders dan puur het verlenen van een vergunning door een overheidsinstantie.
  • De gevolgen van de ontslagvergunning op de verzekerde  kunnen dermate vergaand zijn dat zij de burgerrechten van de verzekerde op grond van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens raken. Een goede vertegenwoordiging kan verleend worden door inschakeling van een goede advocaat of jurist van eigen keuze.

Financiële gevolgen kunnen voorkomen worden

Om te voorkomen dat de financiële gevolgen voor rechtsbijstandsverzekeraars te groot worden, kunnen rechtsbijstandsverzekeraars voorwaarden verbinden aan de vrije advocaatkeuze. Te denken valt bijvoorbeeld aan een maximaal budget dat door de verzekerde besteed kan worden.

Maak goede afspraken en kies je eigen advocaat of jurist

Mijns inziens zullen rechtsbijstandsverzekeraars sowieso naar hun aard adviseren om eigen advocaten of juristen in de arm te nemen.  Laat je echter niet beperken door je rechtsbijstandsverzekering. Maak goede afspraken over de vergoeding van de kosten en kies je eigen advocaat of jurist. Ben je zelf op zoek naar een jurist om je bij te staan? Neem gerust contact met ons op.

Start typing and press Enter to search