Uitbreiden informatieverplichting vanaf 1 augustus 2022

De informatie, die een werkgever verplicht aan een werknemer dient te verschaffen bij aanvang van het dienstverband, wordt sterk uitgebreid. De verplichting daarvoor is neergelegd in de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die vanaf 1 augustus 2022 verplicht is in alle lidstaten van de EU.

Informatieplicht werkgevers

Deze uitbreiding van de informatieplicht voor werkgevers moet binnen één maand nadat de werknemer in dienst is getreden aan de werknemer worden medegedeeld. Mededeling aan de werknemer kan middels een schriftelijke of elektronische opgave, beiden voorzien van een formele handtekening.

Het doel van de nieuwe wetgeving is om de positie en rechten van werknemers inzichtelijk te maken. De informatie dient via een arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of personeelshandboek bekend te worden gemaakt. Opname enkel op de loonstrook van de werknemer voldoet niet.

De informatieverplichtingen

Momenteel op grond van art. 7:655 BW

Het huidige artikel 7:655 BW geeft al enige informatieverplichtingen aan, zoals: de soort arbeidsovereenkomst en (aanvullende) gegevens voor buitenlandse- en gedetacheerde werknemers.

Vanaf 1 augustus 2022 als de richtlijn in werking is getreden

De richtlijn geeft een aanvulling op art. 7:655 BW, die door de werkgever schriftelijk aan de werknemer moet worden overlegd.

De informatieverplichtingen worden dan uitgebreid met:

a. De identiteit van partijen;
b. De arbeidsplaats (vaste plaats, thuiswerken of vrije keuze);
c. Een korte omschrijving van de werkzaamheden (functie, aard, e.d.);
d. De aanvangsdatum, (i.g.v. bepaalde tijd) einddatum of verwachte duur van het dienstverband;
e. Het recht op scholing (zie hierover de blog omtrent het scholingsbeding)
f. De regelingen omtrent vormen van betaald verlof;
g. De procedures tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, inclusief opzegtermijnen;
h. De regelingen en voorwaarden van de overeengekomen proeftijd;
i. De arbeidstijd;

  • Ten aanzien van de arbeidstijd (i) dient de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidsuren te worden opgenomen. Daarbij moet er worden vermeld wat de regelingen zijn voor het verrichten van arbeid buiten deze tijden (overuren en het daarvoor verschuldigde loon). Ook moet de werknemer op de hoogte zijn van regelingen over het wisselen van diensten.

j. In het geval van een onvoorspelbaar werkpatroon:
– aantal gewaarborgde uren en loon hierover;
– aantal verplichte beschikbare werkdagen en -uren;
– minimale oproeptermijn.

k. De toepasselijkheid van een CAO;
l. De socialezekerheidsinstellingen en -beschermingsregels.

Gevolgen bij onvoldoende informatie

Schending van de informatieplicht door de werkgever, kan ertoe leiden dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade bij de werknemer. Werknemers die reeds in dienst van de werkgever zijn, kunnen vanaf 1 augustus as om een opgave met aanvullende informatieverplichtingen verzoeken. De werkgever dient binnen een maand aan een dergelijk verzoek van de werknemer te voldoen.

Tips

V  inventariseer welke informatieverplichtingen nog niet aan de werknemers zijn gemeld en meldt deze alsnog zo spoedig mogelijk;

V  maak voor bestaande arbeidsovereenkomsten een addendum bij de arbeidsovereenkomst c.q. het personeelshandboek, welke aan alle
werknemers wordt gezonden;

V  voer de informatieverplichtingen door binnen de organisatie door deze in het vervolg standaard op te nemen in de arbeidsovereenkomst of
door deze in het personeelshandboek te verwerken.

 

Hulp nodig bij het opstellen of aanpassen van de contracten of het personeelshandboek, neem dan contact op met je accountjurist. Voor meer informatie: 088- 1331133 of service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search