Twee dagen doorwerken na einde dienstverband levert nog geen voortzetting arbeidsovereenkomst op.

Op 21 september 2021 heeft de Kantonrechter Overijssel geoordeeld dat er geen sprake is van stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst, ondanks dat een werkneemster door een communicatiefout abusievelijk nog twee dagen ingeroosterd is na einde dienstverband.

Casus:

Werkneemster heeft een aanstelling voor bepaalde tijd. Medio januari 2020 is haar medegedeeld dat haar arbeidsovereenkomst niet zal worden omgezet naar een vast dienstverband en dat 16 september 2020 haar laatste werkdag is. Werkneemster is vervolgens toch ingeroosterd en heeft nog twee dagen na het eindigen van het dienstverband gewerkt. Zij stelt zich vervolgens op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst daarmee stilzwijgend is verlengd. Daarom vordert  werkneemster loondoorbetaling en legt zij aan deze vordering ten grondslag dat de arbeidsovereenkomst nu voor onbepaalde tijd geldt.

Oordeel:

De Kantonrechter oordeelt als volgt. In dit bijzondere geval is geen sprake van stilzwijgende voortzetting van het dienstverband. Uit alle acties van de werkgever bleek dat het dienstverband niet zou worden verlengd.
Aan werkneemster is immers duidelijk medegedeeld en kenbaar gemaakt dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet. Werkgever heeft dus aan zijn aanzegverplichting voldaan en tijdig laten weten de arbeidsrelatie te willen stopzetten.
Dat werkneemster na het eindigen van het dienstverband op 16 september, abusievelijk nog twee dagen is ingeroosterd op 17 en 18 september 2020, maakt nog niet dat zij gerechtvaardigd de verwachting mag hebben dat de werkgever de arbeidsovereenkomst zou willen voortzetten.
Ter zitting is bovendien gebleken dat dit voor werkneemster duidelijk was aangezien zij al vanaf januari 2020 deelnam aan een loopbaanbegeleidingstraject om een nieuwe baan te vinden. Daarnaast speelde nog mee dat werkneemster een werkrooster heeft ontvangen in augustus 2020 waarin achter haar naam ‘uit dienst’ staat vermeld voor de periode na 18 september. Dit had in combinatie met de andere omstandigheden, voor werkneemster voldoende aanwijzing moeten zijn dat een verlenging van het dienstverband niet aan de orde was. De vordering wordt afgewezen.

Tips:

  • Zorg als werkgever dat je altijd tijdig voldoet aan de aanzegverplichtingen;
  • Let op correcte inroostering wanneer dienstverband niet aan het eind van de maand eindigt.

Start typing and press Enter to search