Transitievergoeding werknemer verlagen bij gemaakte inzetbaarheidskosten werkgever

Afgelopen 1 juli is er met het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding een wijziging ingevoerd die invloed heeft op de hoogte van het bedrag van de transitievergoeding. Deze wijziging maakt het nu mogelijk om de kosten die de werkgever tijdens het dienstverband heeft gemaakt voor activiteiten die als doel hadden het bevorderen van de brede inzetbaarheid van de werknemer (vaak gaat het dan om scholingskosten), in mindering te brengen op de transitievergoeding, tenzij de werknemer de verworven kennis en vaardigheden met name heeft toegepast in de functie die hij vervulde bij aanvang van de activiteiten. Deze wijziging moet de werkgevers stimuleren om tijdens het dienstverband te investeren in de bredere inzetbaarheid van werknemers. De nieuwe wijziging sluit aan op een van de doelen van de transitievergoeding, namelijk het vergemakkelijken van de overgang naar een andere baan en daarmee het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer. Vanwege de coronacrisis is dit nog belangrijker geworden. Het kabinet heeft in de Tijdelijke Noodmaatregel voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) een inspanningsplicht opgenomen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan deze scholing.

Naast de hierboven genoemde eis blijven de overige uit het Besluit gelden:
  • De werkgever moet de kosten die hij in mindering wil brengen vooraf gespecificeerd en schriftelijk voorleggen aan de werknemer.
  • De werknemer moet vooraf schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van de gespecificeerde kosten.
  • De kosten moeten gemaakt zijn door de werkgever die de transitievergoeding verschuldigd is, ten behoeve van de werknemer aan wie de transitievergoeding verschuldigd is.
  • De kosten mogen niet het loon van de werknemer betreffen.
  • De kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
  • De kosten moeten gemaakt zijn tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.
  • De kosten mogen niet op een derde kunnen worden verhaald.
  • De kosten mogen niet op de werknemer kunnen worden verhaald.
  • De kosten moeten zien op activiteiten ter bevordering van de brede inzetbaarheid van de werknemer, en mogen niet als doel hebben het functioneren van de werknemer in de eigen functie te verbeteren.
  • De kosten moeten zijn gemaakt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wat verder niet verandert is dat kosten die worden gemaakt voor de uitoefening van de huidige functie van de werknemer niet in mindering mogen worden gebracht.

 

Overige gevolgen van de wijziging

De werkgever en werknemer kunnen nu bijvoorbeeld afspreken dat de totale kosten van een opleiding in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. Wanneer er op grond van een CAO sprake is van een persoonlijk ontwikkelingsbudget en de werknemer maakt gebruik van dit budget voor zijn/haar brede inzetbaarheid, dan kan de werkgever de vergezellende kosten in mindering brengen op de transitievergoeding.

Wat verder niet veranderd is dat bepaalde transitie- of inzetbaarheidskosten die op grond van een CAO door een werkgever moeten worden gemaakt, in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding. De werkgever heeft hiervoor niet de instemming van de werknemer nodig (dit is een afwijking van een genoemde eis van hierboven). Wél moet de werkgever de werknemer informeren.

Wat ook niet veranderd is dat voor het berekenen van een door het UWV verstrekte compensatie aan de werkgever voor een gegeven transitievergoeding bij de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegen ziekte, overlijden of het met pensioen gaan van de werkgever, wordt uitgegaan van het bedrag aan transitievergoeding vóór het in mindering brengen van de inzetbaarheidskosten. Op deze wijze wordt voorkomen dat de werkgever de kosten van de brede inzetbaarheid van de werknemer toch zelf moet dragen wat erg tegenstrijdig zou zijn gezien het doel van deze wijziging uit het Besluit om de brede inzetbaarheid van de werknemer te stimuleren.

Vindplaats Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding klik hier.

 

Start typing and press Enter to search