Professionele afstand werknemer en cliënt

Een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 9 februari 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:563) bevestigt dat je als werkgever duidelijke regels moet opstellen over de professionele afstand tussen werknemers en cliënten. Ontbreken zulke regels, is grensoverschrijdend contact tussen een werknemer en cliënte geen grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 Casus:

Vanaf 1 januari 2021 is werknemer aangesteld op een dagbestedingslocatie. Op deze dagbestedingslocatie is werknemer verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van cliënten van werkgever, met als doel hen een zinvolle invulling aan de dag te geven. Per 27 september 2021 meldt werknemer zich echter ziek en daaropvolgend stelt de bedrijfsarts vast dat werknemer arbeidsongeschikt is. Een maand na ziekmelding vindt er tussen werkgever en werknemer een gesprek plaats over mogelijke signalen van grensoverschrijdend gedrag tussen werknemer en een cliënte. Werkgever geeft aan de signalen te gaan onderzoeken en gedurende de periode van 3 weken wordt werknemer op non-actief gesteld. Vervolgens komt werkgever met een voorstel tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Werknemer gaat hier niet mee akkoord en zodoende adviseert de bedrijfsarts een mediationtraject.

Werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van o.a. ernstig verwijtbaar handelen van werknemer en een verstoorde arbeidsverhouding. Werkgever voert hierbij aan dat werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door privécontact te hebben gehad met een cliënte, terwijl werknemer in zijn functie als professioneel hulpverlener verantwoordelijk is voor cliënte. Omdat werkgever geen vertrouwen meer heeft in werknemer geeft hij aan dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam is verstoord.

Werknemer stelt dat het opzegverbod tijdens ziekte in de weg staat aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast beweert hij dat er geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag aangezien het onderhouden van privécontact binnen de organisatie van werkgever normaal is, en hij zelfs adequaat heeft gehandeld op het moment dat cliënte vertelde dat zij verliefd op hem is.

Oordeel:

De kantonrechter stelt allereerst dat het opzegverbod tijdens ziekte geen verband houdt met de ziekte van werknemer, aangezien het ontbindingsverzoek van werkgever ziet op grensoverschrijdend gedrag van werknemer. Het enkele feit dat werknemer privécontact had met cliënte kan volgens de kantonrechter echter niet worden gezien als verwijtbare gedraging, omdat werkgever niet heeft bewezen dat er duidelijke regels zijn over professionele afstand tussen werknemers en cliënten. Tevens begon cliënte alle gesprekken en reageerde werknemer telkens kort op de berichten. Omdat werkgever geen reële pogingen heeft gedaan om de relatie met werknemer te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van een mediationtraject, oordeelt de kantonrechter dat er ook geen sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding. De arbeidsovereenkomst van werknemer kan zodoende niet worden ontbonden.

Tips:

Het is van belang dat je als werkgever duidelijke regels opstelt omtrent het onderhouden van privécontact met cliënten. Zeker wanneer werknemers vanwege hun functie nauw (privé-)contact met cliënten hebben. Mochten er dan namelijk problemen komen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, kun je als werkgever aantonen dat je daadwerkelijk een goed en duidelijke beleid voert op het gebied van klantcontact.

Voor verdere vragen of hulp bij het oplossen van een vergelijkbaar probleem, kun je contact opnemen met je accountjurist of bellen naar 088-133113.

Start typing and press Enter to search