Ontslag van bestuurder bij stichting kan niet worden hersteld door de rechter

Met de inwerkingtreding van de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (hierna: WTBR) op 1 juli 2021 wordt het ontslag van een bestuurder gelijkgetrokken met alle rechtspersonen. De bestuurder van een stichting heeft minder bescherming bij ontslag.

Een bestuurder heeft met een rechtspersoon twee relaties: een rechtspersoonlijke en contractuele relatie. De rechtspersoonlijke relatie ziet op de bevoegdheden van de bestuurder binnen de rechtspersoon en de vertegenwoordiging daarvan naar buiten. De contractuele relatie wordt ingevuld door het arbeidsrecht, het verbintenissenrecht en/of het contract tussen de bestuurder en de rechtspersoon.

Met de WBTR is artikel 2:298a BW toegevoegd aan de wet- en regelgeving van de stichting. Dit artikel brengt mee dat de rechter niet het herstel van een arbeidsovereenkomst tussen de stichting en de bestuurder kan uitspreken. Dezelfde regel is al van toepassing op de Naamloze Vennootschap (N.V), de Besloten Vennootschap (B.V.) en de vereniging. Met het nieuwe artikel worden alle rechtspersonen wat dat betreft gelijkgetrokken.

Vóór de invoering van artikel 2:298a BW kon een bestuurder van een stichting enkel worden ontslagen met toestemming van het UWV of middels een ontbinding van de overeenkomst door de rechter.

De regeling dat de rechter geen herstel uit kan spreken van de arbeidsovereenkomst ziet op een codificatie van vaste rechtspraak, de zogenaamde 15 april-arresten. In deze arresten oordeelde de Hoge Raad dat het ontslag van de bestuurder bij de vennootschap tevens het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft. Dit is enkel anders, indien sprake is van een wettelijk ontslagverbod of indien de bestuurder en de vennootschap bij overeenkomst anders zijn overeengekomen.

De regeling kan nadelig zijn voor de bestuurder van een stichting, als geen sprake is van een ontslagverbod of bij overeenkomst niets anders is overeengekomen en de bestuurder alsnog wordt ontslagen. In dat geval kan het ontslag niet door de rechter worden hersteld. Derhalve is het noodzakelijk dat in de arbeidsovereenkomst een regeling opgenomen wordt voor het geval de bestuurder wordt ontslagen en wenst te blijven werken bij de stichting of andere rechtspersonen.

Tip
Indien u bestuurder bent van een rechtspersoon, laat dan uw eventuele arbeidsovereenkomst screenen door een van onze ondernemingsrechtjuristen om de gevolgen van ontslag te voorkomen.

Start typing and press Enter to search