Ontbinding arbeidsovereenkomst kapitein

De rechter gaat niet in zee met werkgever

Indien je als werkgever meent dat het handelen van jouw werknemer dusdanige problemen oplevert binnen jouw bedrijf, kan er – op basis van een in de wet genoemde grond – reden zijn om een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter. Een scheepvaart organisatie (HFP) achtte dat een sleepbootkapitein in dienst van het bedrijf onverantwoord zijn werkzaamheden verrichtte.

Casus:

De Rechtbank Rotterdam stond op 7 april jongstleden voor het geschil tussen HFP en de kapitein. De werkgever deelde per brief aan de kapitein de gronden mee waarop HFP tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over wilde gaan. Zij stelden een onderzoek bij de bedrijfsrecherche en constateerden onregelmatigheden inzake alcoholgebruik en het uitoefenen van ongewenste druk op een stagiair, het creëren van een onveilige situatie tot gevolg.

Uit het de verklaringen van de partijen blijkt dat de situaties toch anders in elkaar steekt dan op grond van de brief naar werknemer naar voren komt. De rechter oordeelt dat de situatie rondom de stagiaire niet te wijten is aan het handelen van de kapitein: de stagiaire in kwestie had namelijk heimwee en kon moeilijk wennen aan boord van het schip. Er blijkt dus geen sprake te zijn van gevaar of uitoefening van ongepaste druk.

Ten aanzien van de drank erkende de kapitein dat er alcohol aan boord van het schip was, zonder uitdrukkelijke toestemming van de werkgever. De vraag is nu alleen of dit verwijt valt aan te merken als een ‘redelijke grond voor ontbinding’. In de casus bleek de kapitein wel op de hoogte te zijn van het verbod op drank aan bood zonder toestemming, maar voor schending van het ‘zerotolerance-beleid’ is een waarschuwing vereist. De kapitein bleek geen drank te hebben gebruikt onder werktijd, maar slechts in beperkte mate na werk of voor het eten toen het schip voor onderhoud stillag. De werknemer heeft wel een fout gemaakt, maar dit moet in de juiste proporties worden afgewogen.

De rechtbank is van oordeel dat de werkgever onterecht de bedrijfsrecherche heeft ingeschakeld. De kapitein is al ruim 40 jaar in dienst en HFP diende op een normale manier tekst en uitleg te vragen. De ernst van het incident staat niet in verhouding tot het beoogde gevolg van de werkgever. Het verzoekschrift werd overboord 😉 geworpen en de rechter stelt dat de relatiebreuk met een goed gesprek kan worden hersteld.

Tips:

Uit het arrest blijkt dat de rechter stelt dat voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst, de redelijke grond ‘zodanig moet zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren’. Het is dus aan te raden om vooraf in gesprek te gaan met de werknemer. Ook kun je erop letten dat de gronden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst goed worden uitgewerkt en gebaseerd zijn op aantoonbare bevindingen.

 

De Raadgevers kan je hierbij ondersteuning bieden. Indien je vragen hebt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of een situatie met jouw werknemer, kun je contact opnemen met jouw accountjurist, stuur een mail naar service@deraadgevers.nl of bel naar 088-1331133.

Start typing and press Enter to search