Juridische ontwikkelingen in 2019

Het nieuwe jaar brengt aardig wat nieuwe wet- en regelgeving met zich mee. Wij geven je graag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

Belastingschijven omlaag

In 2021 moet gerealiseerd zijn dat Nederland niet vier maar twee belastingschijven telt. Voor personen die AOW ontvangen komen er drie schijven.
Met deze verandering wordt in 2019 gestart, waarbij de tarieven van de tweede, derde en vierde schijf omlaaggaan.

Lage BTW-tarief

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat het lage BTW-tarief verhoogd wordt, namelijk van 6% naar 9%. Dit heeft een grote impact op ondernemingen die diensten en producten aanbieden waarop het 6%-tarief van toepassing is. Deze BTW-verhoging heeft niet alleen invloed op de prijzen, maar ook op de facturatie, de BTW-aangifte en de administratie.

Let er op dat voor leveringen die in 2019 plaats gaan vinden, maar in 2018 vooruitbetaald zijn wel het oude 6% tarief geldt. De betaling moet dus in 2018 gedaan zijn om nog onder het oude BTW-tarief te vallen. Bij in 2018 gemaakte offertes die pas in 2019 betaald worden geldt wel het nieuwe BTW-tarief, te weten 9%.

Nieuwe regels over- en meerwerk

Ook de regeling rondom compensatie van overwerk, ook wel bekend als de tijd-voor-tijd regeling, verandert in 2019. Werkgevers kunnen vanaf 1 januari niet meer schriftelijk met hun werknemer overeenkomen dat overwerk in tijd wordt gecompenseerd. Een dergelijke mogelijkheid voor tijd-voor- -tijd regeling moet vanaf januari 2019 opgenomen zijn in een cao.

Op het verbod van tijd-voor-tijd-regeling gelden 2 belangrijke uitzonderingen:

 • Compensatie binnen dezelfde betaalperiode blijft mogelijk
 • Met werknemers met een hoog salaris kan nog steeds een tijd-voor-tijd regeling worden overeengekomen. Zolang zij per saldo maar het minimumloon verdienen over alle gewerkte uren in een betaalperiode (dus zowel de vaste uren als de gewerkte overuren), is compensatie in extra vrije tijd in een andere betaalperiode toegestaan.

Daarnaast moet de werknemer instemmen met de tijd-voor-tijdregeling. Het overwerk moet voor 1 juli van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin overwerk is verricht, in betaalde vrije tijd zijn gecompenseerd. Indien dit niet gebeurt, moet de werkgever de uren alsnog uitbetalen.

Denk eraan dat over overuren ook de minimum vakantietoeslag verschuldigd is!

Transitievergoeding omhoog en compensatie

De maximale transitievergoeding gaat omhoog van € 79.000,– bruto naar € 81.000,– bruto in 2019.
Verdient een werknemer  jaarlijks meer dan deze maximale transitievergoeding, dan geldt voor hem/haar als maximum transitievergoeding één bruto jaarsalaris.

Het kabinet gaat werkgevers helpen om de lasten van langdurig zieke medewerkers verlichten.
op het gebied van ziekte. De betaalde transitievergoeding aan een werknemer die na twee jaar ziekte uit dienst gaat, wordt met ingang van 1 juli 2020 gecompenseerd. De regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Hiermee kan eenvoudiger van zieke werknemers afscheid worden genomen in 2019. Over het moment van uitkeren van de transitievergoeding kunnen afspraken worden gemaakt om de voorfinanciering te beperken.

Daarnaast is het voornemen van het kabinet de transitievergoeding voor kleine werkgever te compenseren bij het ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of pensionering van de ondernemer.

Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit moet nog worden uitgewerkt in een aanvullende regelgeving.

Kinderen en verlof

Vanaf 1 januari 2019 hebben partners niet twee maar vijf dagen recht op verlof na de bevalling. De werkgever moet tijdens dit geboorteverlof 100% loon doorbetalen. Dit verlof hoeft de werknemer niet direct na de bevalling op te nemen. Het verlof kan ook ergens in de eerste vier weken na de geboorte opgenomen worden.
Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.

Daarnaast wordt het pleegzorg- en adoptieverlof verlengd tot 6 weken.

Vanaf 1 januari 2019 moet de werkneemster zelf de zwangerschapsverklaring bewaren, en niet meer de werkgever wegens de nieuwe regels omtrent Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Brexit

De Brexit treedt naar verwachting 29 maart 2019 in. Wees hierop voorbereid door disclaimers op te nemen in offertes en contracten na te kijken op overmachtsclausules en aanpassingsmogelijkheden.

Met betrekking tot de AVG heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangekondigd om begin januari 2019 met meer informatie over de AVG te komen. Vooralsnog dient er van uitgegaan te worden dat gedurende de overgangsperiode het Verenigd Koninkrijk (VK) voldoende waarborgen biedt. Uiteraard blijft de verplichting bestaan om in individuele gevallen te bekijken of de technische en organisatorische maatregelen wel worden nageleefd.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het belangrijkste wetsvoorstel van 2019. Dit wetsvoorstel moet nog ter goedkeuring door de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Door de WAB  worden de regels over flexibele arbeid (weer) gewijzigd, komt er versoepeling van het ontslagrecht en wijzigt de financiering van de WW.

Het is de bedoeling van de nieuwe wet dat het voor werkgevers minder riskant wordt om vaste contracten aan te bieden door:

 • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van twee maanden naar vijf maanden;
 • Versoepeling van het ontslagrecht door invoering van de zogenaamde cumulatiegrond. Hierdoor is ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. De werkgever  moet hiervoor wel een “prijs” van maximaal de helft van de normale transitievergoeding betalen;
 • Verlaging van de opbouw van de transitievergoeding bij lange dienstverbanden;

Overige opvallende vernieuwingen zijn :

 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding krijgen, ook tijdens de proeftijd;
 • De duur van de keten van tijdelijke contracten wordt verlengd van twee naar drie jaar;
 • Payroll-krachten krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen;
 • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.

Het arbeidsrechtteam van De Raadgevers zal de komende tijd veel aandacht aan deze nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geven in de nieuwsbrieven en door workshops en in house trainingen te geven.

Minimumloon stijgt (+ minimumjeugdloon van 22 naar 21 volledig loon)

Per 1 januari 2019 stijgt het minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder naar € 1.615,80 bruto per maand op basis van een fulltime werkweek.
Vanaf 1 juli 2019 krijgen werknemers vanaf 21 jaar recht  op het volledige volwassen minimumloon in plaats van vanaf 22 jaar. Daarnaast wordt het minimumloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verhoogd.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari naar 66 jaar en vier maanden.
Daarnaast wordt de AOW-leeftijd vanaf 2022, 2023 en 2024 gekoppeld aan de levensverwachting, wat uitkomt op 67 jaar en drie maanden.

Vergoeding van affectieschade

Vermoedelijk treedt vanaf 1 januari 2019 (exacte datum inwerkingtreding is nog niet bekend) de mogelijkheid voor naasten van een slachtoffer in om affectieschadevergoeding te vorderen. Onder naasten die deze vordering kunnen in stellen vallen: de partner van het slachtoffer, (stief-)kinderen en ouders.

Voor ondernemers is dit relevant in het geval van een bedrijfsongeval of wanneer iemand binnen het bedrijf ernstig en blijvend letsel op loopt. Als je aansprakelijk gesteld wordt voor deze gebeurtenis kan het zijn dat je te maken krijgt met deze vergoeding tot affectieschade. Er wordt uitgegaan van vaste bedragen tussen de € 12.500,– en € 20.000,–.

Inwerkingtreding e-Privacyverordening

De verwachting is dat in mei 2019 de e-Privacyverordening in werking zal treden. De e-Privacyverordening zal de e-Privacyrichtlijn uit 2002 vervangen. De e-Privacyverordening zal meer bescherming bieden aan gebruikers van elektronische communicatiemiddelen. Zo zullen de volgende zaken worden geregeld:

 1. De e Privacyrichtlijn gold reeds voor email en sms verkeer en de e-Privacyverordening gaat nu ook gelden voor Whatsapp, Skype, Twitter, Internettelefonie en Instantmessaging;
 2. Naast de inhoud van berichten zal ook metadata van berichten worden beschermd, dus gegevens die iets zeggen over de plaats, datum en locatie van verzending van de berichten;
 3. Cookiemuren moeten gebruiksvriendelijker worden: er dient voor specifieke cookies toestemming te worden gevraagd en deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden. Alleen voor cookies die functioneel en/of analytisch zijn, is geen toestemming nodig;
 4. Bij direct marketing aan nieuwe klanten dient altijd toestemming (opt-in) te worden gevraagd. Reeds bestaande klanten mogen benaderd worden als er aanverwante diensten en producten worden aangeboden;
 5. Gebruik van device fingerprinting wordt mogelijk gemaakt als dit nodig is om de website te bezoeken, de bezoeker van deze device fingerprinting op de hoogte wordt gebracht en een mogelijkheid tot intrekking van de toestemming heeft (opt-out).
 6. De AP zal de e-Privacyverordening handhaven en de boetes die voor de AVG gelden zijn ook voor de e-Privacyverordening van toepassing.

Vanwege de verkiezingen in het Europees Parlement is er altijd nog de mogelijkheid dat de e-Privacyverordening wederom wordt uitgesteld. Via onze nieuwsbrief zullen wij je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Vragen?

Voor vragen of advies over de nieuwe ontwikkelingen ben je bij ons aan het goede adres. Neem vrijblijvend contact op!

Start typing and press Enter to search