Bescherming bedrijfsgeheimen versterkt

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen ( “Wbb”), die in oktober 2018 is aangenomen, biedt ondernemers een betere bescherming van bedrijfsgeheimen dan zij nu hebben op grond van een actie uit onrechtmatige daad of op grond van het arbeidsrecht.

Wel is het noodzakelijk dat je voldoende maatregelen neemt om de vertrouwelijkheid te waarborgen: een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst of een Non Disclosure Agreement (hierna genoemd: NDA) bieden daarbij uitkomst.

Bedrijfsgeheim

Een bedrijfsgeheim is in de Wbb ruim gedefinieerd, namelijk elke soort van informatie kan in beginsel een bedrijfsgeheim zijn. De rechter zal in een procedure concreet een vertaalslag moeten maken of het concept of werkwijze onder de bescherming van de Wbb valt.

Er gelden drie cumulatieve voorwaarden om te kunnen voldoen aan de definitie van een bedrijfsgeheim:

  • De informatie moet geheim zijn;
  • De informatie moet handelswaarde hebben omdat zij geheim is;
  • Er moeten redelijke maatregelen zijn genomen om het bedrijfsgeheim geheim te houden.

Wanneer is er dan sprake van een schending?

  • Bij onrechtmatige verkrijging van het bedrijfsgeheim;
  • Bij de contractuele beperking op het gebruik van het bedrijfsgeheim. Dit is ook het geval wanneer een derde wist of had moeten begrijpen dat het onrechtmatig verkregen was.

Uitzonderingen zijn: de openbaarmaking is noodzakelijk voor het goed kunnen vervullen van de taak van OR-lid of de openbaarmaking is noodzakelijk voor een klokkenluider.  

Belangrijke zaken die door de Wbb geregeld worden zijn:

  • De wet biedt bepaalde middelen om inbreuken op bedrijfsgeheimen te bestrijden, zoals verboden of schadevergoedingen;
  • Een nieuwe oplossing voor het bewijsprobleem, door waarborgen op te nemen die het bestaan van bedrijfsgeheimen kunnen stellen en bewijzen. Het bedrijfsgeheim hoeft nu niet meer bekend te worden gemaakt bij een rechtszaak (voldoende is dat het kenbaar is aan de advocaten van partijen);
  • Een “ander” systeem voor proceskostenveroordeling. De rechter kan afwijken van de beperkte kosten, die normaliter gehanteerd worden bij proceskostenveroordelingen. Er komt een billijkheidstoets specifiek op het punt van de toekenning van een proceskostenveroordeling. De proceskostenveroordeling sluit meer aan bij hetgeen in Intellectueel Eigendomszaken gebruikelijk is, namelijk de reëel gemaakte kosten.

Geheimhoudingsbeding?

Is een geheimhoudingsbeding of NDA nog noodzakelijk? Of kan de ondernemer direct een beroep doen op de Wbb?

Een geheimhoudingsbeding of NDA blijft noodzakelijk met de Wbb, sterker nog: van de ondernemer wordt verwacht dat hij ook maatregelen heeft genomen om het bedrijfsgeheim te beschermen.

Voor werknemers zal de ondernemer in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbeding moeten hebben opgenomen. Voor andere partijen is het verstandig dat de ondernemer voordat zij kennis over het bedrijfsgeheim deelt een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) sluit.

Concluderend

Ook na de komst van de Wbb moet je aan de slag! De wet biedt namelijk eerder bescherming als je ook maatregelen heeft getroffen.

Denk daarbij aan goede geheimhoudingsbedingen in de arbeidsovereenkomst en de NDA. Zorg er bovendien voor dat je je personeel inlicht over de aanwezige bedrijfsgeheimen in uw onderneming.

Bij twijfels over je maatregelen, neem contact op!

Shyreen Panday
Senior Jurist IE Recht & Privacy
FG De Raadgevers en privacy officer MKB

Start typing and press Enter to search