Aftrek van scholingsuitgaven vervangen door vouchersysteem

Voorgesteld wordt om deze vorm van persoonsgebonden aftrek per 2018 af te schaffen vanwege gerede twijfel over de effectiviteit en doelmatigheid van de aftrek scholingsuitgaven. Daarvoor in de plaats komt een systeem van scholingsvouchers voor mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is.

De details rondom de scholingsvouchers zal in de komende  moeten worden uitgewerkt. De eerste informatie staat in de voortgangsrapportage Leven Lang Leren 2016 die de Minister van OCW en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op eveneens  Prinsjesdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De nieuwe regeling zal, in beginsel, gericht zijn op werkenden met maximaal een havo/vwo-diploma en op mensen met een opleiding op mbo-4 niveau en . Deze groep wordt door het CPB als ‘knellend middensegment’ gezien, en is relatief makkelijk bij te scholen naar een hoger onderwijsniveau.

Ook hoger opgeleiden kunnen gebruik maken van de vouchers, als zij worden getroffen door transities op de arbeidsmarkt, zonder dat zij in staat zijn geweest zich voldoende te kunnen voorbereiden op de veranderingen.

Ook werkzoekenden vanuit de WW, met een baan of werkzaam als zelfstandige, die zich willen of moeten omscholen, kunnen  bij de UWV een aanvraag  doen voor een scholingsvoucher. Het UWV heeft voor deze regeling een limitatieve lijst met kansberoepen opgesteld. De lijst met kansberoepen zal elk half jaar worden geactualiseerd.

Start typing and press Enter to search