De (privacy)regels bij online verkopen

Producten bestellen via internet is tegenwoordig een alledaagse zaak. Het is veilig, gemakkelijk en snel. Het komt echter wel eens voor dat een consument de bestelling naar de internetwinkel terug wil sturen, bijvoorbeeld omdat het niet voldoet aan de verwachtingen. In deze situatie heeft de consument een aantal rechten en de webwinkel als verkopende partij een aantal plichten. In deze blog worden de belangrijkste regels over de  “koop op afstand”, zoals een internetverkoop of koop via de mobiele telefoon wordt genoemd, op een rijtje gezet. Denk met name aan de regels over privacy voor de webshop!

De wettelijke bedenktijd

Ter bescherming van consumenten regelt de wet dat er bij koop op afstand een bedenktijd van 14 dagen bestaat waarin consumenten de koop ongedaan kunnen maken. Deze termijn begint op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Het maakt niet uit om wat voor reden de consument van de koop af wil. Hij mag het product zonder opgave van redenen terugsturen.

Op deze regel bestaan uitzonderingen, want niet voor elk product wat onder de Wet koop op afstand valt, geldt een bedenktijd. U kunt hierbij denken aan producten die speciaal naar wens van de consument zijn gemaakt zoals een fotoalbum, maar ook aan bederfelijke producten en tickets voor een concert vallen onder de uitzonderingen.

Retourneren

Wanneer een consument van een koop af afstand af wil, moet de consument dat binnen de bedenktijd van 14 dagen aan de webwinkel laten weten. Dit kan de consument doen door het retourformulier in te vullen dat wordt meegezonden bij de bestelling of via een eigen geschreven brief/e-mail.

Beroept de consument zich op de bedenktijd, dan is de webwinkel als verkoper verplicht het product terug te nemen en het gehele bedrag wat de consument heeft betaald voor het product, inclusief bezorgkosten, terug te storten.

Terugbetalen en kosten van retourneren

De webwinkel mag bij het terugstorten geen administratiekosten in rekening brengen voor het ongedaan maken van de aankoop. De kosten voor het retourneren zelf kunnen wel voor rekening van de consument komen, als de webwinkel de consument dat voor de het sluiten van de koop heeft laten weten. Het risico op schade of zoekraken bij het terugsturen ligt bij de consument. Ontvangt de webwinkel het product niet retour, dan hoeft deze ook niet terug te betalen.

 

Nieuwe privacywet voor webshops

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe Europese privacywet biedt een betere bescherming van de persoonsgegevens van consumenten, met meer verantwoordelijkheden voor organisaties die met die gegevens werken.

Zo is een toestemmingsverklaring één van de basisprincipes voor het verwerken van persoonsgegevens onder de AVG. Verder krijgt de webwinkel een ruimere informatieverplichting en worden er strengere eisen gesteld aan de meldplicht in geval van een datalek.

Privacyverklaring

Voor webshops betekent dit dat zij maatregelen moeten nemen om aan de strengere eisen van de AVG te voldoen. Denk aan een privacyverklaring of privacy-statement op de website waarin uitgelegd wordt hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan binnen uw bedrijf. Daarin moet u ook aan de consument duidelijk maken, welke rechten hij heeft ten opzichte van zijn persoonsgegevens en hoe hij deze rechten bij de webwinkel kan inroepen.
Het is belangrijk dat de webwinkel ervoor zorgt dat deze binnen vier weken reageert op de verzoeken van de consumenten. Doet deze dat niet, dan kan de consument een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Let op: vanaf 26 mei 2018 kunnen consumenten aan de bel trekken en om inzage vragen van alle persoonsgegevens die de webwinkel over hen heeft opgeslagen!

Gebruik persoonsgegevens

Voor het gebruiken van de NAW-gegevens en bankgegevens van de consument om de kooporder te kunnen uitvoeren heeft de webwinkel geen expliciete toestemming nodig van de consument. Dat volgt vanzelfsprekend uit het plaatsen van de bestelling en het kunnen uitvoeren van de overeenkomst om het bestelde te leveren.

Als de webwinkel na de koop de persoonsgegevens wil gebruiken om bijvoorbeeld reclame per mail toe te zenden, dan moet deze hiervoor vooraf expliciete toestemming van de consument vragen. De consument moet bovendien net zo makkelijk als hij toestemming geeft, ook zijn toestemming weer kunnen intrekken.
De webwinkel zal dan ook moeten zorgen voor een goede administratie en afhandeling van de toestemmingen die deze krijgt en de intrekkingen daarvan.

Bewaartermijn

Ook is het belangrijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de invoering van de koopovereenkomst te bewaren. Hoe lang, is afhankelijk van het product dat de webwinkel verkoopt en bijvoorbeeld de garanties die deze daarop geeft.
Fiscale gegevens over de transactie moeten zeven jaar bewaard worden, onder andere in verband met btw-verplichtingen.

Wilt u nagaan of uw webshop of uw organisatie in zijn totaliteit voldoet aan de nieuwe wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens ?  De ervaren juristen van De Raadgevers kunnen u helpen met het AVG-compliant worden van uw bedrijf.  Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden van een AVG-audit!

Start typing and press Enter to search