Wijziging ouderschapsregeling per 2 augustus 2022

De afgelopen jaren zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd om de verlofregeling voor ouders te verbeteren. Er zijn twee regelingen. Zo is er bijvoorbeeld het geboorteverlof en het ouderschapsverlof.
Op dit moment is het ouderschapsverlof nog onbetaald, maar op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Vanaf dat moment hebben ouders met een kind dat nog geen jaar oud is, recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. In deze blog lees je meer over het geboorteverlof en het ouderschapsverlof, hoe het nieuwe ouderschapsverlof eruit zal zien en wie een dergelijke aanvraag moet indienen.

Geboorteverlof
Het geboorteverlof is bedoeld voor werkende partners van de moeder van een baby. De regeling houdt in dat een partner in de eerste 4 weken na de bevalling betaald geboorteverlof mag opnemen, voor maximaal één keer het aantal uren die hij/zij in een week werkt. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door.

Hierna kan aanvullend geboorteverlof worden aangevraagd, voor maximaal vijf keer het aantal uren dat de partner per week werkt. Deze uren moeten wel worden opgenomen in het eerste halfjaar na de geboorte. De werknemer krijgt dan in plaats van salaris, 70% loondoorbetaling vanuit het UWV, tot maximaal 70% van het geldende maximumdagloon.

In totaal bestaat er dus recht op 6 weken geboorteverlof.

Ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof is een wettelijke regeling voor ouders van kinderen onder de 8 jaar. Iedere ouder heeft hierbij recht op 26 keer het aantal uren die hij/zij per week werkt. Tot 2 augustus 2022 is het ouderschapsverlof onbetaald, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of in een cao.

Als werkgever ben je verplicht om jouw werknemers toe te staan ouderschapsverlof op te nemen. Wel mag je uiterlijk vier weken voor de geplande ingangsdatum van het ouderschapsverlof aan de werknemer voorstellen om het verlof op andere wijze op te nemen. Je kunt dan bijvoorbeeld voorstellen of de werknemer het verlof op andere dagen wil opnemen. Dit is op voorwaarde dat je als werkgever daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang bij hebt en er dus bij afwezigheid van de werknemer aanzienlijke problemen zullen ontstaan. Een voorbeeld van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is wanneer er geen personeel is om de vrijgekomen uren op te vullen.

Het (aanvullend) geboorteverlof kan in combinatie met het ouderschapsverlof worden opgenomen: indien de werknemer ouderschapsverlof opneemt worden die uren niet van het aanvullend geboorteverlof afgehaald.

Veranderingen ouderschapsverlof per 2 augustus 2022: 1e 9 weken deels betaald
Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof deels betaald. Deze 9 weken moeten in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. In het geval van adoptie- of pleegouderschap geldt dezelfde regeling: in deze situatie gaat het om het eerste jaar na opname in het gezin.

Net zoals bij het aanvullend geboorteverlof krijgt de werknemer dan 70% loondoorbetaling door het UWV (tot maximaal 70% van het geldende maximumdagloon). Nadat deze 9 weken zijn opgenomen, hebben beide ouders tot het kind 8 jaar is, nog recht om de resterende 17 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Afwijken van deze wettelijke regeling kan alleen in het voordeel van de werknemer.

Aanvraag
Nadat een werknemer het betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen, kun je als werkgever vanaf 9 augustus 2022 bij het UWV de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen via een digitaal formulier. De uitkering is een WAZO-uitkering en kan in maximaal 3 delen worden uitbetaald. Het eerste deel is tegelijk met de aanvraag. Binnen 4 weken na de ingangsdatum van het betaald ouderschapsverlof geeft het UWV aan of de uitkeringsaanvraag al dan niet wordt toegewezen. Indienen van de aanvraag is mogelijk tot 15 maanden na de geboortedag of opname in het gezin.

Overgangsrecht
Het betaald ouderschapsverlof geldt in sommige gevallen ook indien de werkende ouders vóór de invoering van de Wet (dus vóór 2 augustus 2022) een kind hebben gekregen. Het kind moet dan op 2 augustus 2022 jonger zijn dan één jaar en de ouders mogen nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Houd hier als werkgever rekening mee bij aanvragen die zien op geboortes van vóór 2 augustus 2022.

 

Heb je vragen over geboorte- of ouderschapsverlof of het toekennen daarvan, dan kun je contact opnemen met je accountjurist of bellen naar de servicedesk op 088-1331133.

Start typing and press Enter to search