Wijziging ontslagrecht

De regels van het ontslagrecht gaan helemaal op de schop. Vanaf 1 juli 2015 kun je niet meer kiezen om naar het UWV of naar de Kantonrechter te gaan als je een arbeidsovereenkomst met je medewerker wilt beëindigen. Afhankelijk van de ontslagreden bepaalt de Wet of je een ontslagvergunning bij het UWV moet aanvragen of de Kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet verzoeken.

UWV ontslagvergunning
Voor ontslag wegens bedrijfseconomische noodzaak en bij ontslag wegens ziekte van langer dan twee jaar, kun je naar het UWV gaan.

Kantonrechter
Voor alle overige redenen die meer de persoon van de werknemer betreffen, is de Kantonrechter de aangewezen instantie. Denk hierbij aan gevallen van disfunctioneren of een verstoorde verstandhouding, maar ook aan frequent ziekteverzuim of stelselmatig ongewenst gedrag. De Kantonrechter zal nagaan of er geen mogelijkheden binnen jouw onderneming zijn tot herplaatsing van de medewerker in een passende functie (eventueel na scholing). Ook zal de Kantonrechter beoordelen of er wel een serieus verbetertraject is doorlopen. De verwachting is dat het lastiger wordt om via de Kantonrechter ontbinding te krijgen. Een goede dossieropbouw kan hierbij helpen. Zie hiervoor onze videoblog over de opbouw van een personeelsdossier, uitgelegd door collega drs. Hilde te Braak.

Nieuw Procesrecht
Nieuw is, dat van de uitspraak van de Kantonrechter, hoger beroep bij het Gerechtshof mogelijk is. Daarna kan zelfs cassatie bij de Hoge Raad worden gevraagd. Bovendien kunnen de werknemer of de werkgever aan de Kantonrechter vragen om de beslissing van het UWV opnieuw te toetsen, binnen 2 maanden na het verlenen of juist weigeren van een ontslagvergunning. Dit levert is een soort verkapte beroepsmogelijkheid op.

Bedenktijd van 2 weken
Een medewerker krijgt een wettelijk recht op een bedenktijd. Vraag je de medewerker om in te stemmen met zijn ontslag, dan moet je hem er schriftelijk op wijzen dat hij zijn instemming binnen twee weken mag herroepen. Deze bedenktijd geldt ook als je samen overeenstemming bereikt over ontslag met wederzijds goedvinden en een vaststellingsovereenkomst met elkaar aangaat. De medewerker mag binnen de bedenktijd zonder opgaaf van redenen terugkomen op zijn akkoord. Belangrijk is, dat je schriftelijk moet laten weten dat er een bedenktijd van twee weken geldt. Doe je dat niet, dan wordt de bedenktijd verlengd tot 3 weken.

Start typing and press Enter to search