Werknemer met 2 fulltime banen: Strijd met het nevenwerkzaamhedenbeding en overtreding arbeidstijdenwetgeving

Rechtbank Rotterdam, 31 mei 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:4614)

Het nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst moet, op grond de nieuwe Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (WTVA), grondig op de schop. Een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden is vanaf 1 augustus niet meer toegestaan, tenzij er een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat.
In de blog van 8 juni jl. schreven wij hier meer over. De bedoeling van de Europese Wetgever is dat mensen met een parttime dienstverband daarnaast nog ander werk mogen verrichten.

Sommige werknemers maken het wel heel bont, door tijdens hun ene baan ook voor een andere werkgever of als ZZP’er aan de slag te zijn. Bijvoorbeeld door spullen voor de eigen webshop te verkopen tijdens werktijd. Dat mag natuurlijk niet: nevenwerkzaamheden tijdens werktijd bij je eigen werkgever zijn nooit toegestaan. Een verbod op nevenwerkzaamheden buiten de werktijd bij de werkgever, is vanaf 1 augustus niet meer geldig als hier geen objectieve rechtvaardiging voor bestaat

In het licht van de RVTA is de volgend uitspraak interessant:
Op 31 mei oordeelde de Rechtbank Rotterdam over een geschil omtrent het nevenwerkzaamheden-, concurrentie-, en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en een werkgever.  

Werknemer was op 1 november 2022 in dienst getreden als fulltime Business Consultant, tegen een bruto maandsalaris van €5.800,-. Op 9 februari jl. is werknemer op staande voet ontslagen, onder andere vanwege het niet melden van het verrichten van nevenwerkzaamheden. De werknemer had zijn dienstverband bij zijn eerste werkgever niet opgezegd, bij het aangaan van een nieuwe fulltime arbeidsovereenkomst bij een volgende werkgever. Hierdoor had de werknemer twee fulltime betrekkingen (met 2 salarissen) en handelde hij in strijd met het nevenwerkzaamhedenbeding in zijn arbeidsovereenkomst. Bovendien zou hij de toegestane werktijden conform de Arbeidstijdenwet ruimschoots overtreden als hij echt 80 uur per week zou werken.

Werknemer stelt dat er geen sprake was van dringende reden voor ontslag op staande voet, omdat hij meent dat werkgever geen rechten kan ontlenen aan het nevenwerkzaamhedenbeding. Hij erkent nevenwerkzaamheden te hebben uitgevoerd gedurende het dienstverband, maar vindt dat het verbod op nevenwerkzaamheden in het licht van de WTVA ongeldig is. Het nevenwerkzaamhedenbeding vermeldt namelijk geen objectieve rechtvaardigingsgronden en is daarom nietig volgens de werknemer.

De Kantonrechter maakt hier korte metten mee en oordeelt dat de werknemer volstrekt onaanvaardbaar heeft gehandeld. Het is onacceptabel om ruim 80 uur werkzaamheden te verrichten. De kans op overbelasting is enorm groot, controle op de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden wordt verhinderd en het vertrouwen van de werkgever is door dit gedrag ernstig geschaad. Dit alles vormt voldoende grondslag voor ontslag op staande voet en geeft de werkgever het recht op schadevergoeding.

Daarnaast oordeelt de Kantonrechter dat op moment van het geschil geen beroep kan worden gedaan op de nieuwe wet omdat er nog sprake is van een wetsvoorstel. Wel ziet de rechter hierin aanleiding om de door werkgever verzochte boete te matigen.

Conclusie

Een werknemer die twee fulltime dienstbetrekkingen heeft, handelt ernstig verwijtbaar en overtreedt het verbod op nevenwerkzaamheden uit de arbeidsovereenkomst.
Parttime functies naast elkaar zijn in principe toelaatbaar, tenzij bijvoorbeeld sprake is van concurrerende activiteiten of een te zware belasting waardoor het werk bij de eigen werkgever eronder lijdt.

Vanaf 1 augustus is een absoluut verbod op nevenwerkzaamhedenbeding verboden als daarvoor geen objectieve rechtvaardiging geldt. Het is aan te raden om een vernieuwd beding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. In dit nieuwe beding staat dan vermeld dat nevenwerkzaamheden buiten de werktijden om in principe is toegelaten, tenzij de werkgever objectieve gegronde redenen heeft om dit te verbieden.

Vragen over nevenactiviteiten of wil je je arbeidsovereenkomsten aanpassen aan het nieuwe arbeidsrecht? Neem dan contact op met je accountjurist. Voor meer informatie: bel 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl.

 

Start typing and press Enter to search