Wat te doen bij een ziekmelding als werkgever?

De Wet Verbetering Poortwachter regelt de stappen die werkgever en werknemer moeten zetten in geval van ziekmelding. Hieronder geven wij een kort overzicht.

Stappenplan ziekmelding

 • Eén week na de eerste ziektedag moet er melding worden gemaakt bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 • Na zes weken ziekte moet de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat de mogelijkheden zijn tot herstel en wat de verwachte periode van herstel is. De arbodienst of bedrijfsarts kan dan met de werkgever kijken welke (passende) werkzaamheden de werknemer wel zou kunnen doen.
  Wanneer de werkgever het met de werknemer en/of de arbodienst/bedrijfsarts oneens is over de re-integratie of de mogelijkheden tot aangepast werk, kan er bij het UWV een deskundigenoordeel worden aangevraagd.
 • Uiterlijk twee weken na de probleemanalyse of uiterlijk binnen acht weken na de ziekmelding, maakt de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak. Hierin zijn afspraken opgenomen  om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. De werkgever bespreekt met de werknemer te kijken welke (passende) werkzaamheden de werknemer wel zou kunnen oppakken.
  Dit is het moment waarop een re-integratiedossier wordt opgestart.
  Het is de verplichting van de werknemer om er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Wanneer de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie kan de werkgever het loon stopzetten of opschorten.
 • Wanneer de ziekte langere tijd lijkt aan te houden moet de werkgever het
  re-integratiedossier goed gaan bijhouden. In dit dossier wordt het verloop van de ziekte bijgehouden en welke acties er door beiden kanten zijn ondernomen om de oude werkzaamheden weer op te pakken of welke aangepaste werkzaamheden worden aangedragen.
  Zorg dat dit zo concreet mogelijk wordt opgeschreven in het re-integratiedossier.
  De werkgever is verplicht iedere zes weken de voortgang van de re-integratie met de werknemer te bespreken en zo nodig het re-integratieplan bij te stellen.
 • In de 42e week na de ziekmelding moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.
 • Na één jaar moet er tussen de 46e week en 52e week na ziekmelding een eerstejaars-evaluatie worden gedaan. Hierbij wordt besproken hoe de re-integratie tot nu toe gaat en hoe het re-integratie proces nog verbeterd kan worden.
 • Wanneer de werknemer na 20 maanden nog niet volledig aan het werk is, stelt de werkgever samen met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin zijn alle afspraken, resultaten en geplande werkhervattingen opgenomen.
 • In de 87e week na de ziekmelding ontvangt de werknemer een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Het UWV gaat dan het re-integratieverslag beoordelen. Als dit allemaal wordt goedgekeurd zal na de 104e week de WIA-uitkering starten.
 • Na toekenning van de WIA-uitkering volgt de interne afweging of beëindiging van het dienstverband vanwege 2 jaar arbeidsongeschiktheid zinvol is of dat het dienstverband slapend zal worden gehouden.
  In overleg met de werknemer kan de arbeidsovereenkomst worden geëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst.
  Denk eraan dat de transitievergoeding dan met de werknemer moet worden afgerekend. Met ingang van 1 april 2020 wordt het mogelijk om bij het UWV (gedeeltelijke) compensatie voor de betaalde transitievergoeding aan te vragen.
  Voor meer over compensatie transitievergoeding zie de blog https://deraadgevers.nl/blog/nieuws-compensatie-transitievergoeding/

Voor meer informatie over ziekmeldingen of andere juridische onderwerpen kun je altijd vrijblijvend contact opnemen.

Dit artikel is geschreven door mevr. mr. Judith van der Woude, senior jurist arbeidsrecht.

Start typing and press Enter to search