Verlichting druk op MKB-ers met ontzorgplan

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen. Voor zowel werknemer als werkgever gelden daarnaast tijdens ziekte intensieve re-integratieverplichtingen.  Al deze maatregelen worden, met name voor MKB’ers, als zwaar ervaren. Dit kan een extra drempel opleveren voor het aanbieden van een vast contract aan werknemers.
In het Regeerakkoord is daarom de bedoeling uitgedrukt om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor MKB-ers terug te brengen van twee naar één jaar ziekte. Helaas gaat deze maatregel niet door.

Makkelijker, duidelijker en goedkoper

Wel wil het kabinet andere tegemoetkomingen doen om de last voor MKB-ondernemers tijdens de twee ziektejaren ‘makkelijker, duidelijker en goedkoper’ te maken. Met verzekeraars en de werkgeversorganisaties heeft minister Koolmees daarover belangrijke afspraken gemaakt.
N.B. Deze maatregelen gelden voor ondernemers met maximaal 25 personeelsleden.

Er komt een betaalbare MKB-verzuim-ontzorg-verzekering


Door deze verzekering kunnen kleine werkgevers optimaal ontzorgd  worden. Deze verzekering vangt het financiële risico van de loondoorbetaling op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte.
Deze hulp moet transparanter en betaalbaarder zijn dan huidige verzekeringen.  Daarnaast komt de eventuele loonsanctie die door het UWV kan worden opgelegd, niet voor de rekening van de kleine werkgever als de adviezen van de verzekeraar zijn opgevolgd.

Door de ondersteuning van de professionals vanuit de verzekeraar, zal de werkgever beter worden begeleid bij de re-integratie van de zieke werknemer en zullen de kosten die dit met zich meebrengt beter te voorspellen zijn.
Het kabinet streeft ernaar om samen met de verzekeraars de nieuwe MKB-verzuim-ontzorg-verzekering  per 1 januari 2020 mogelijk te maken.

Een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling

Met ingang van 2020 komt er een tegemoetkoming voor de kosten van het doorbetalen van het loon tijdens het tweede ziektejaar, door een zogenaamde ‘loondoorbetalingskorting’ op de premieheffing. Dat levert ongeveer 1100 euro per jaar per werknemer op.
Het idee is dat kleine bedrijven deze korting kunnen gebruiken voor het afsluiten van een goede MKB-verzuim-ontzorg-verzekering (zie bovenstaande).

Op lange termijn wordt beoogd deze korting te vervangen door een Aof (arbeidsongeschiktheidsfonds)-premie die op het bedrijf wordt afgestemd. Hierdoor kunnen alleen kleine werkgevers hier aanspraak op maken.

Advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets

Het UWV beoordeelt na twee jaar re-integratieactiviteiten of de werkgever en werknemer voldoende hebben geprobeerd om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit is de zogenoemde RIV-toets (Toets re-integratieinspanningen werkgevers). Blijkt uit de RIV-toets dat er onvoldoende inspanningen zijn geleverd door de werkgever, dan kan dit een loonsanctie opleveren. De werkgever moet dan nog langer het loon doorbetalen. Dit alles is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter.

In het huidige systeem ervaren werkgevers een grote onzekerheid bij de RIV-toets.
Het re-integratietraject wordt namelijk ingericht op basis van het advies van de bedrijfsarts. Na dit traject twee jaar te hebben gevolgd, zal echter de verzekeringsarts bij het toetsen een eigen medisch oordeel vellen. Wijkt dit oordeel af van het advies van de bedrijfsarts -en is daardoor  een onjuist re-integratietraject gevolgd- dan kan er een loonsanctie worden opgelegd.
Bij 12% van de opgelegde loonsancties bestaat er een discrepantie tussen het advies van de bedrijfsarts en het advies van de verzekeringsarts.

In het nieuwe systeem wordt het advies van de bedrijfsarts leidend. Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt niet meer inhoudelijk beoordeeld tijdens de RIV-toets. De verzekeringsarts toetst alleen nog of er tijdens de re-integratie is gehandeld naar het advies van de bedrijfsarts.

Meer grip op het tweede spoor

Tot slot krijgen werkgevers meer zekerheid over de inzet van het “tweede spoor” en kunnen daarover samen met de medewerker een plan maken. De medewerker krijgt daarbij een grotere rol dan nu. Er komt meer ruimte voor het tweede spoor, wat kan leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.

Het arbeidsrecht team van de Raadgevers houdt haar MKB-ondernemers graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen! Neem bij vragen over deze lastige onderwerpen vrijblijvend contact op.

Dit artikel is geschreven door Judith van der Woude, senior jurist arbeidsrecht

Start typing and press Enter to search