Tussentijdse prijsverhoging en opschuiven leveringstermijn door leverancier

Leveringsproblemen van allerlei materialen en grondstoffen door bijvoorbeeld Corona of de oorlog in Oekraïne is helaas een bekend verschijnsel bij veel ondernemers.

Zo ontving één van onze klanten plotseling een brief met daarin de mededeling dat de afgesproken leveringstermijn voor een machine 6 maanden werd opgeschoven en dat bovendien de prijs zou worden verhoogd.
Mag de leverancier dit zomaar eenzijdig besluiten? Heb je als ondernemer recht op vergoeding van kosten of vertragingsschade?

Kan een leverancier eenzijdig een prijsverhoging doorvoeren?

Allereerst is van belang dat bedrijven en rechtspersonen op het gebied van algemene voorwaarden niet zo goed worden beschermd als consumenten. Van bedrijven wordt verwacht dat zij zelf voldoende kennis en ervaring hebben om te onderhandelen over deze voorwaarden.
Afspraken in algemeen voorwaarden gelden onverkort bij transactie tussen bedrijven, ook al lijkt dat achteraf best onredelijk.

Of een leverancier eenzijdig een prijsverhoging mag doorvoeren, hangt af van wat hierover in de algemene leveringsvoorwaarden is bepaald. Het tussentijds verhogen van de prijs mag in principe, indien er in de algemene voorwaarden is vermeld dat de leverancier de hogere kosten door prijswijzigingen of koersschommelingen of in geval van onvoorziene omstandigheden aanvullend in rekening mag brengen aan de afnemers. Let hier in deze onzekere tijden dus scherp op en maak hier een punt van bij de contract onderhandelingen.

Tip:
Ga altijd na of de Algemene Voorwaarden überhaupt wel van toepassing zijn op de transactie.
Als de voorwaarden niet tijdig – vóór of uiterlijk bij het afsluiten van de overeenkomst- zijn overhandigd, dan gelden ze niet. Een leverancier kan zich dan niet op zijn algemene voorwaarden beroepen. De afgesproken prijs in de opdrachtbevestiging is dan het uitgangspunt.

Kan een leverancier de levertijd zomaar verschuiven?

Wat betreft het verschuiven van de levertijd kan een leverancier zich ook indekken in de algemene voorwaarden. Dikwijls is daarin opgenomen dat transportbelemmeringen of andere toeleveringsproblemen buiten zijn schuld om, gelden als overmacht.
Belangrijk is om vast te stellen wat de oorzaak is van de vertraging. Indien er werkelijk sprake is van overmacht, mag de leverancier de leveringstermijn opschuiven.

Discussie is mogelijk of bijvoorbeeld de gevolgen van corona of krapte op de arbeidsmarkt nog wel als overmacht kan worden gezien. Daar kan een leverancier inmiddels wel rekening mee houden.

Heb ik als ondernemer recht op vergoeding van kosten of vertragingsschade?

In het algemeen geldt dat als de vertraging toerekenbaar is aan de leverancier, deze aansprakelijk is voor kosten veroorzaakt door deze vertraging. Wel moet de leverancier dan eerst in gebreke zijn gesteld.
Een leverancier kan de verplichting tot het betalen van schadevergoeding vanwege vertraging echter volledig uitsluiten in de algemene voorwaarden.
Echter, dit kan als in strijd met redelijkheid en billijkheid worden geoordeeld door een Rechter.
In het algemeen geldt dat in overmacht situaties, uitsluiting voor aansprakelijkheid voor de vertragingsschade door vertraging in de levering gerechtvaardigd wordt geacht.

Conclusie:

Let goed op de kleine lettertjes!
Een leverancier kan tussentijds de prijs verhogen of de leveringstermijn opschuiven, als dit is opgenomen in de geldende algemene voorwaarden. Ook het recht op vergoeding van de kosten of vertragingsschade kan worden uitgesloten.

Tips:

  • Besteed aandacht aan wat er in algemene voorwaarden van je leverancier over prijswijzigingen en uitstel van leveranties is opgenomen;
  • Dek jezelf in tegen prijsstijgingen van toeleveranciers vanwege bijvoorbeeld toegenomen energie- en transportkosten. Zorg dat er ruimte is om je eigen levering uit te kunnen stellen bij leveringsproblemen doordat onderdelen niet op tijd worden geleverd;
  • Laat je eigen algemene voorwaarden / opdrachtbevestigingen checken of deze voldoende ruimte bieden om prijsstijgingen door te voeren en leveringen uit te stellen / op te schorten bij toeleveringsproblemen.

 

Bij vragen over algemene voorwaarden of wijzigingen in contractafspraken,  neem dan contact op met jullie accountjurist of bel naar 088-1331133.

Start typing and press Enter to search